Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

BuildSafe

Ett digitalt system för säkerhet och arbetsmiljö i byggbranschen.

Bakgrund

Byggbranschen ligger högt i arbetsskadestatistiken i jämförelse med andra branscher. Enligt svenska arbetsmiljölagar och regler ska företagen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns således ett behov av en strukturerad metodik för att förbättra säkerheten och att effektivisera det systematiska arbetsmiljöarbetet. BuildSafe Sweden AB har utvecklat ett digitalt system som syftar till att effektivisera arbetsmiljö- och skyddsrondsarbetet genom att minska ledtider, uppmärksamma faror i realtid och förbättra kommunikationen mellan aktörerna på byggarbetsplatsen. Genom digitalisering av processerna för dokumentering, rapportering och uppföljning i samband med skyddsrondsarbetet ges byggföretagen möjligheter att bli mer datadrivna i sitt arbetsmiljöarbete och därmed också få ökade insikter om vad som föranleder arbetsskador och hur dessa kan förebyggas.

Syfte

Syftet med denna utvärderingsstudie var att utvärdera hur det digitala stödsystemet BuildSafe, påverkar skyddsrondsarbetet på byggarbetsplatser, och att identifiera effekter av användningen av detta system. Dessutom var syftet att utvärdera systemets användbarhet och att ge förslag på hur systemet kan förbättras.

Genomförande

Utvärderingsprojektet har fått ekonomiskt stöd från SBUF, och arbetet har utförts av Enheten för ergonomi vid KTH. Projektet inleddes med en litteratursökning. En första version av BuildSafe pilottestades under andra kvartalet 2015. Som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet har det digitala systemet utvärderats i två pilotprojekt under fjärde kvartalet 2015 och första och andra kvartalet 2016. Två byggprojekt identifierades för datainsamling och uppföljning av användningen av BuildSafe. Flera metoder användes vid utvärderingen, nämligen intervjuer, enkäter, dokumentstudier, observationer och data från systemet.

Resultat

Användningen av BuildSafe gav förbättrad struktur vad avser upplägg av skyddsronder, genomförande av desamma och uppföljning. Kvaliteten på skyddsronderna förbättrades också genom den förbättrade strukturen. Processen med att anpassa checklistan för det specifika projektet och att harmonisera den med andra arbetsmiljö- och säkerhetssystem innebar att de inblandade kunde uppdatera, lägga till och dra ifrån punkter etc. Direkt under skyddsronden kunde man besluta om ansvarig för att åtgärda avvikelsen och tidsram för när den ska vara åtgärdad. Informationen kunde även automatiskt skickas till den ansvarige personen via mail, vilket innebär både smidigare hantering och minskad risk att något glöms bort. Vidare ökade delaktigheten internt och hos underentreprenörerna.

BuildSafe upplevdes som tidsbesparande; både avseende genomförande av skyddsronderna och uppföljning av avvikelser. I och med att systemet automatiskt genererar e-mail till berörda personer, minimeras tiden för att kommunicera resultaten från skyddsronderna. Det digitala verktyget BuildSafe har flera fördelar för de personer som bedriver arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i byggbranschen. Uppgifterna finns tillgängliga på vilken fysisk plats som helst, där pappersbaserat underlag normalt sett endast finns tillgängligt på någon eller några fysiska platser. Möjligheten att ta bilder med mobilkameran och skicka vidare till systemet effektiviserar kommunikationen om brister och åtgärder. Det finns möjligheter för arbetstagare att anonymt skicka in rapporter och bilder på problem eller risker. Det finns också goda möjligheter att få ut ett statistiskt underlag från systemet, vilket möjliggör att arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet kan utvecklas ytterligare och bli ännu effektivare.

Med avseende på användbarhet bedömdes BuildSafe vara ett lättanvänt system, där användaren har stora möjligheter att anpassa systemet för det aktuella företaget och byggprojektet. Systemet uppvisar enligt användarna hög stabilitet och goda supportfunktioner. BuildSafe som IT-system fungerar väl, även om det finns förbättringsmöjligheter. Systemet bör kunna användas av alla anställda, dvs fungera både för Android och Iphone / Ipad. En annan förutsättning för att systemet skall kunna få bredast möjliga spridning i företagen är att alla anställda har tillgång till en smartphone.

För att hela systemet, människa-teknik-organisation, ska fungera väl i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet krävs dock att inte bara de tekniska lösningarna bidrar till ökad effektivitet, förenklar kommunikationen och är användarvänliga, utan att även användarna av systemet har engagemang, god kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet. Dessutom krävs att de befinner sig i en organisation (företag) där ledningen aktivt stödjer och sätter av tillräckliga resurser samt underlättar möjligheterna att bedriva ett hållbart och systematiskt arbetsmiljöarbete. Det räcker således inte med att det finns tekniska system tillgängliga, utan det måste också finnas en organisation och en ledning såväl som engagerade medarbetare för att det totala MTO-systemet skall kunna fungera optimalt. Vidare behövs inte bara utbildning i och erfarenhet av användningen av systemet utan också kring hur skyddsronder och säkerhetsarbetet bedrivs. I en sådan organisation, med kompetenta och motiverade medarbetare, finns goda förutsättningar för att BuildSafe kan bli ett välanvänt och effektivt verktyg i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.

Slutsatser

Utvärderingsstudien visar att användningen av BuildSafe har skapat en tydligare struktur för skyddsronderna. Användarna av BuildSafe ansåg att systemet leder till en ökad systematik vid såväl genomförande av skyddsronder som hantering och kommunikation av avikelser och uppföljning av genomförda åtgärder. De pekade på att arbetsmiljöarbetet med BuildSafe sparar tid och blir mer effektivt, och att systemet är användarvänligt. Vidare lyfte de fram andra positiva effekter som att samarbetet både internt inom byggprojektet och externt med externa underentreprenörer underlättas av införandet av BuildSafe. Resultaten från studien pekar också på att det är viktigt att användarna och organisationen samspelar väl med tekniken för att systemet som helhet ska fungera bra. Ytterligare förutsättningar är uttalat stöd från ledningen och att tillräckliga resurser ges till arbetsmiljöarbetet såväl som att de personer som genomför skyddsronder och arbetsmiljöarbetet har god kompetens inom området.

Ytterligare information

Läs slutrapport. (pdf 959 kB)

Kontaktpersoner:

Jörgen Eklund, Enheten för ergonomi, KTH, tel 08-7904866, e-post: jorgen.eklund(at)sth.kth.se

och

Linda Rose, Enheten för ergonomi, KTH, tel 08-7909496, e-post: linda.rose(at)sth.kth.se