Avdelningen för Ergonomi

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet mellan människa, teknik och organisation. Syftet är att utifrån människans förutsättningar och behov förstå och utveckla teorier, principer och metoder för att utforma arbetssystem som är hälsofrämjande och effektiva.

Vid avdelningen för Ergonomi bedrivs forskning med fokus på industriella och vårdrelaterade arbetssystem. Forskningen tar sin utgångspunkt både från ett organisations- och ett individperspektiv med målet att skapa goda fysiska och psykosociala arbetsvillkor och samtidigt bidra till verksamhetens effektivitet.

Forsknings- och utvecklingsprojekt drivs tillsammans med företag och organisationer, och sker ibland i form av uppdrag.

Aktuell samverkan

Kompetenscentret för företagshälsa, ett samarbete mellan KI, KTH, IVL Svenska miljöinstitutet och Uppsala Universitet. Syftet med kompetenscentret är att skapa en kunskapsplattform för FHV för att informera och sprida den kunskap som utvecklas inom två program för forskning inom företagshälsa. Inom kompetenscentret forskar vi om proaktiva och reaktiva insatser på både organisations- och individnivå med målet att minska riskerna för arbetsrelaterad ohälsa samt förbättra hälsan hos de anställda. För mer information se kompetenscentrets hemsida: www.fhvforskning.se

Intresserad av att samverka? Skicka ett mejl till enhetschef Jörgen Eklund  alternativt respektive kontaktperson för forskningsprojekten.

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Ergonomi
Senast ändrad: 2020-01-10