Till innehåll på sidan

Om avdelningen för Ergonomi

Avdelningen för Ergonomi inrättades år 2008. Den ingår i Institutionen för Medicinteknik och hälsosystem. avdelningen inom KTH vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Institutionen för medicinteknik och hälsosystem bygger på visionen att i gränslandet mellan teknik och hälsa/medicin finns ett expansivt och innovativt framtidsområde för forskning och utveckling som kan bidra till lösningen av viktiga samhällsbehov, och där det finns ett stort utbildningsbehov. Avdelningen för Ergonomi fyller en viktig roll i detta arbete.

De strategiskt viktiga områdena för enhetens verksamhet är utformning av arbete, arbetsplatser och produkter, utifrån kunskap om hur människor samspelar med teknik, organisation och miljö. Mer specifikt finns inom avdelningen kunskap om belastningsergonomi, tillämpad ergonomi, arbetsorganisation och förändringsmetodik. Avdelningen är lokaliserad till Flemingsberg.

På avdelningen bedrivs forskning med fokus på industriella och vårdrelaterade arbetssystem. Forskningen tar sin utgångspunkt både från ett organisations- och ett individperspektiv med målet att skapa goda fysiska och psykosociala arbetsvillkor och samtidigt bidra till verksamhetens effektivitet.

De forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs genomförs ofta i samarbete med industri eller med offentlig verksamhet, men också mer experimentella studier förekommer. Utbildningen blir en allt viktigare del av verksamheten, och då speciellt vid utbildning av doktorer, civil- och högskoleingenjörer, studenter med magisterexamen, samt Företagshälsovårdens personal.

Vision, uppdrag, strategi, värderingar

Vår vision

Avdelningen för ergonomi ska vara en internationellt och nationellt erkänd och välrenommerad enhet i framkant av forskning, utbildning och arbetslivssamverkan.

Vårt uppdrag

Avdelningens uppgift är att aktivt bidra till ett hållbart arbetsliv som främjar hälsa och värdeskapande processer genom att:

  • utveckla och sprida vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet
  • utbilda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
  • samverka med det omgivande samhället

Vår strategi

Vi strävar efter att alla våra aktiviteter kännetecknas av innovation, hög kvalitet, effektivitet, relevans och tillämpbarhet.

  • Vi ska vidareutveckla internationella och nationella samarbeten inom forskning och utbildning genom t ex forskarutbyten och gemensamma projekt.
  • Vi ska utveckla forskning som bidrar till att flytta fram forskningsfronten inom ergonomiområdet genom t ex nätverk, kreativ idéutveckling och fördjupad samverkan med arbetslivet.
  • Vi ska genomföra utbildning som är eftertraktad och kännetecknas av ständig pedagogisk utveckling och innovativa lärandeformer t ex genom tvärprofessionellt utbyte och seminarier som möjliggör för reflekterande dialog och kunskapsutbyte.
  • Vi ska aktivt sprida och i olika sammanhang synliggöra våra forskningsresultat och erfarenheter genom till exempel medverkan i högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter, konferenser, massmedia och populärvetenskapliga forum.
  • Vi ska tillsammans utveckla verksamheten, teamarbetet, kontinuerligt vidareutveckla vår kompetens och stärka den vetenskapliga diskursen på enheten genom till exempel seminarieverksamhet och andra forum.

Våra värderingar

Avdelningen ska kännetecknas av en hög grad av delaktighet, ett tillåtande klimat där information sprids öppet och alla kan säga sin mening och uttrycka sin åsikt. På enheten samarbetar och stöttar vi varandra för det gemensamma bästa. Studenter, medarbetare och andra aktörer bemöts med respekt och blir sedda, och ges stöd och uppmuntran och därmed arbetsglädje och tillhörighet. Vidare eftersträvas ett professionellt förhållningssätt, med delegering av ansvar och befogenhet där alla berörda är engagerade i beslutsfattande.