Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetsinnehållsliga och belastningsergonomiska konsekvenser av Lean Production – en interventionsstudie.

Enheten för ergonomi på STH startade 2009 ett flerårigt forskningsprojekt i samarbete med avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Projektet har externa medel från FAS – Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (2009-2012).

KI:s logga
Lean production projektet sker i samarbetet med KI.

Lean Production (LP) är det produktionskoncept som idag införs i många svenska industriföretag. Detta medför förändrade arbetsförhållanden för många personer. Det råder olika uppfattningar bland intressenter i arbetslivet och olika forskare, huruvida konsekvenserna för arbetsinnehåll, arbetsmiljö och hälsa blir positiva eller negativa. Detta projekts övergripande syfte är att identifiera hur arbetsinnehåll, fysiska och psykosociala arbetsförhållanden samt hälsa påverkas hos industriarbetare när företag inför LP. Resultaten kommer att relateras till tekniska och organisatoriska förändringar som genomförts till följd av LP implementeringen, och till förändringar som genomförts av andra skäl. Ett 10-tal företag/organisationer bjuds in att delta i studien. Studiegruppen består av några hundra personer i produktionen.

Förändringar av arbetsinnehåll, fysiska och psykosociala arbetsförhållanden samt hälsa utvärderas med enkät, samt intervju, observation, tekniska mätningar och aktivitetsanalys, på urval av studiegruppen, före, 1 och 2 år efter påbörjad implementering. Intervjuer om arbetsinnehåll görs enligt en beprövad metod, ARIA, för att beskriva den psykosociala arbetssituationen så konkret och neutralt som möjligt. De tekniska exponeringsmätningarna innefattar en hel ”typisk” arbetsdag och bygger på en aktivitetsanalys, genom direkt observation alternativt videofilmning och analys i efterhand, som är synkroniserad med mätningar av muskulär belastning, arbetsställningar och arbetsrörelser. Aktivitetsanalysen innefattar bl. a. kategorierna värdeskapande och icke värdeskapande arbete.

Det är av stor vikt att få fram väl kontrollerad empirisk kunskap om vilka konsekvenser som införandet av LP i svenskt arbetsliv medför. Genom kunskap som tas fram i detta projekt skapas ett underlag för hur vetenskapligt grundade hälsofrämjande strategier kan införlivas i förändringsprocessen på ett tidigt stadium.

Kontaktpersoner

Projektledare Professor Jörgen Eklund, telefon 08-790 4866
Doktorand Malin Håkansson,

Email till Malin Håkansson