Till innehåll på sidan

Personalomsättning i vården

Hur intention att sluta och personalomsättning påverkas av och samspelar med organistoriska krav och resurser, arbetsengagemang och hälsa

Bakgrund

Hög personalomsättning bland vårdpersonal innebär stora samhällsekonomiska kostnader. Tidigare forskning pekar på att arbetsplatsfaktorer spelar stor roll för intention att sluta inom vården. Det finns dock begränsat med longitudinella studier om organisatoriska faktorer som påverkar faktisk personaomsättning. Jobb-Krav-Resursmodellen har potential att ge ökad förståelse för hur samspelet mellan specifika krav i och resurser vid vårdarbetsplatser bidrar till personalomsättning.

Syfte

Forskningsprojektet syftar till att studera hur organistoriska krav och resurser, arbetsengagemang, hälsa och intention att sluta samspelar med varandra och påverkar under- och sjuksköterskors personalomsättning.

Genomförande/metod

Forskningsprojektet bygger vidare på de två precis avslutade projekten om lean i sjukvården (Forte, Diarienr 2010-0376) samt nyorientering av svensk sjukvård (AFA Försäkring, Diarienr 120321). Genom de avslutade projekten har vi en kohort med ca 650 longitudinella enkätsvar från vårdpersonal år 2012, 2013 och 2014 om intention att sluta, organisatoriska krav och resurser, sjukskrivning, arbetsengagemang, arbetsförmåga och utbrändhet. I kohorten ingår under- och sjuksköterskor från 22 vårdarbetsplatser vid fem sjukhus.

Projektet har en longitudinell studiedesign. I ett första steg kommer vi att göra analyser av befintliga data i kohorten om samband mellan organistoriska krav och resurser, arbetsengagemang, hälsa och intention att sluta. I ett andra steg kommer vi att identifiera vilka i kohorten som slutat under perioden 2014-17. Analyser av hur organisatoriska krav och resurser, intention att sluta, och hälsa samspelar med och predicerar personalomsättning kommer att vara i fokus för projektets avslutande analyser.

Tidsperiod och finansiär

Tidsperiod: Projektet pågår 1 januari 2017 till 31 december 2019

Finansiär: FORTE

Diarienummer: 2016-00484

Projektbudget: 3,2 miljoner SEK

Forskargrupp

, docent, KTH

, professor, Göteborgs Universitet

Göran Jutengren , docent, Borås högskola

Kontakt

Projektledare: Andrea Eriksson

Docent, Dr PH, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för teknik och hälsa, STH. Telefon: 08-790 98 04

Mobil: 073-460 24 94, E-post