Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

RAMP – ett riskhanteringsverktyg för manuell hantering

FoU-projekt: RAMP (Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively) Utveckling, implementering och spridning av belastningsergonomiskt bedömningsverktyg och åtgärdsprocess.

Bakgrund

Initiativet till detta projekt kommer från ett av de större livsmedelsindustriöretagen i Sverige, Arla Foods, som identifierat behovet av en metod för att hantera belastningsergonomiska risker vid arbeten med manuell hantering och som kan användas för att stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet på företag för att minska risken för och effekterna av belastningsbesvär och belastningsskador. Genom kontakter och samarbete mellan personer verksamma inom näringslivet och arbetsmarknadens parter, universitet, myndigheter och möjliga finansiärer formades ett projekt för att möta detta behov.

Syfte

Syftet har varit att utveckla ett fritt tillgängligt riskhanteringsverktyg för bedömning och hantering av riskerna vid arbete med manuell hantering, med fokus på fysisk belastning samt ge en struktur och stöd för att finna och vidta lämpliga åtgärder för att minska riskerna. Syftet har också varit att metoden ska vara forskningsbaserad. Det långsiktiga syftet med projektet är att minska belastningsbesvär och sjukfrånvaro orsakad av sådana. Målet har varit att utveckla en riskhanteringsmetod, sprida den samt göra en utvärdering av dess implementering.

Organisation, finansiering och förväntat resultat

Projektets förväntade resultat var en ny riskhanteringsmetod, spridning av den samt en utvärdering av dess implementering. Verktyget har utvecklats i samarbete mellan främst KTH och några medverkande företag, en expertgrupp och en referensgrupp och baseras på vetenskaplig grund. Arbetet har finansierats av i huvudsak AFA Försäkring, de medverkande företagen samt av till del av FORTE (forskningsprogrammet ”Framtidens företagshälsovård”). Projektet leddes av Enheten för Ergonomi vid KTH Kungliga Tekniska högskolan med Linda Rose som forskningsledare och Carl Lind anställd som doktorand i projektet.

Resultat

RAMP (Risk Assessment and Management tool for manual handling Proactively) är ett nytt riskhanteringsverktyg för bedömning och hantering av riskerna vid arbete med manuell hantering. Det består av fyra moduler: RAMP I - en checklista för screening av belastningsergonomiska riskfaktorer; RAMP II – som möjliggör en fördjupad analys; en Resultatmodul där resultatet kan presenteras med olika detaljnivå och omfattning och en Åtgärdsmodul som ger stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat åtgärdsförslag och en mall för att utforma handlingsplaner för att minska riskerna.

Nuläge

Information om RAMP-verktyget och verktyghet i digitaliserad form finns fritt tillgängligt via hemsidan ramp.proj.kth.se  sedan maj 2017. RAMP har implementerats på några företag och en implementeringsstudie har genomförts. Information om metoden har spridits och kommer även fortsättningsvis att spridas genom olika kanaler, bland annat konferenser, vetenskapliga publikationer och artiklar i olika media, utbildningar, KTH STHs hemsida, FHV-programmets hemsida och nyhetsblad samt via de medverkande organisationernas kontaktnät.

Projekttid

2010-2014 samt release av RAMP i digital form 2017

Nyckelord

modell, belastningsergonomi, bedömningsverktyg, belastningsskaderisker, manuell hantering.

Mer information

Läs mer RAMP-verktyget och ladda ner det digitaliserade RAMP-verktyger på hemsidan ramp.proj.kth.se .

Kontakt

Linda Rose, Forskningsledare RAMP, Universitetslektor.

Linda Rose
Linda Rose universitetslektor lrose@kth.se 087909496 Profil