Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stressprevention

Utveckla enkäter för arbetsmiljöundersökningar samt processer, metoder och rutiner för att översätta resultaten till praktisk användning i form av åtgärder och verksamhetsutveckling.

Bakgrund

Interventionsprojektet ”Stress Prevention Project” pågår sedan 2012 ett multinationellt högteknologiskt företag i Sverige. Förarbetet till projektet pågick i flera år, men det var först från och med våren 2012 som arbetet skedde mer koncentrerat i den pilotstudie som då inleddes i en mindre del av företaget.

Projektet sågs som en unik möjlighet att utveckla flernivå-stress-interventioner.

Företaget valde att steg för steg genomföra ett utvecklingsarbete av brukaranpassad stressprevention.

I studien ingår samtliga första och andra linjens chefer (78 st.). Svarsfrekvensen var 88 %. Av det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare från den valda sektionen (466 st.) drogs varannan medarbetare, vilket gav 233 medarbetare. Svarsprocenten blev 72 %. Konsulter och tillfälligt anställda/visstidsmedarbetare exkluderades ur studien.

Syfte

Syftet med projektet är att identifiera och eliminera rotorsaker till stress på organisationsnivå samt att skapa ett verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete inom psykosocial arbetsmiljö.

Projektet är ett samarbete mellan företaget och dess företagshälsovård, KTH (Enhetenför Ergonomi) samt enkätföretaget Metodicum AB.

Förväntat resultat

Vi förväntar oss att arbetet ska resultera i en fullt utvecklad metod för primär stressprevention i kombination med sekundär-och tertiär stressprevention.

Nuläge

Vi förbereder och genomför den tredje mätningen. Resultaten kommer att kunna analyseras våren 2015. Därefter kommer vi att skriva 2-3 articklar i vetenskapliga tidskrifter. Verktyget har hittills testats på tjänstemän. Under 2015 kommer vi att prova ut metodiken bland anläggningsarbetare och ev. också gruvarbetare. Vi kommer också att utvärdera ett scanningsverktyg.

Projekttid

2012 -2016

Mer information

I piloten kunde vi testa och utveckla hur den psykosociala arbetsmiljön kunde mätas och presenteras, presentation av resultat och identifiering av rotorsaker. En metod arbetades långsamt fram för att utifrån rotorsakerna bestämma hur och vilka verksamhetsförändringar som skulle prioriteras och genomföras.

Chefernas primära uppdrag var att arbeta med följande problemområden: konsultativt ledarskap, krav- kontroll, socialt stöd, resurser samt organisations- och beslutsstruktur.

Arbetet genomfördes av den aktuella företagshälsovården och organisationens HR-avdelning i 8 interventionsgrupper och i ledningsgruppen. Tre av ovanstående grupper var kontrollgrupper. Den andra mätningen gjordes våren 2013. Eventuella förändringar i experiment- och kontrollgrupperna jämförs med varandra. Utvärderingsarbetet som pågår genomfördes av forskare och magisterstudenter från Enheten för Ergonomi på KTH. En tredje mätning påbörjades hösten 2014. Avsikten nu är också att integrera stresspreventionen i den dagliga verksamheten.

Pilotstudien är ett första försök att skapa en interventionsmodell och process för att genomföra en intervention riktad mot hela organisationen. Denna typ av intervention har inte gjorts tidigare i Sverige i denna skala och studien kan därför sägas vara unik i sitt slag. Det finns dock en mängd studier från andra länder som genomfört interventioner riktade till hela organisationen.

Kontaktpersoner

Projektledare Gabriel Oxenstierna

Telefon 08-790 7968