Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillämpad beteendeanalys i arbetsledning

Denna studie har för avsikt att kartlägga arbetsledande beteenden hos arbetsledare på svenska arbetsplatser. Frågorna är bland annat vad arbetsledare gör den tid de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt det har på medarbetarnas eller arbetsgruppen arbetsutförande och prestation.

En verksamhet utgörs av ett stort antal beteenden, kedjor av reaktioner och handlingar som tillsammans skapar företagets aktiviteter och resultat. Beteenden är situationsbetingade och måste ses utifrån den situation de uppstod i. Vetenskapen om beteenden är beteendeanalys och utövas vanligtvis i forskningsområdet experimentell psykologi men kan även sorteras in under organisationslära, arbetsledning och ledarskap/management.
För att arbeta med beteenden krävs observationer, mätning och analys av de faktorer som startar och påverkar uppkomst och vidmakthållande av beteenden. Exempel på de faktorer som startar och påverkar beteenden på våra arbetsplatser är omgivande miljö, arbetsledare, kollegor, arbetsuppgifterna, kontakt med tredje part eller annan påverkansperson på arbetsplatsen.
2010 startades en studie med avsikt att kartlägga arbetsledande beteenden hos arbetsledare på svenska arbetsplatser. Frågorna är bland annat vad arbetsledare gör den tid de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt det har på medarbetarnas eller arbetsgruppen arbetsutförande och prestation.
Studien kommer att omfatta datainsamling på ca 200 fältobservationer, videodokumentation, beteendeanalys av arbetsledare, utveckling av analysmetoder, mätmetoder, kategorisering och påverkan/utveckling av arbetsledares beteenden. Arbetsplatserna har valts ut med bredd från kommunala verksamheter som skola och hemtjänst till statliga tjänsteföretag och privatägda industri-, bygg- och tjänsteföretag. Arbetet kommer att pågå under cirka fem år och innehåller fyra avgränsade studier som kommer att ligga till grund för fyra publicerade artiklar som alla utgör delarna i en avhandling vid Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH.

Detta är en vetenskaplig kartläggning av vad arbetsledare säger och gör på daglig basis, det vi kallar ”arbetsledning”. Det är ett försök att finna metoder att observera, mäta, kategorisera och prioritera arbetsledande beteende utifrån effekt på medarbetarnas arbetsutförande och prestation. Studien innefattar också delar av hur ledningen kan arbeta effektivt med att förändra/utveckla arbetsledares beteenden till att få mer effekt i verksamheten och vilka faktorer som är avgörande för att skapa förändringen i arbetsledningen. Tidigare forskning i ämnet med tillämpningen av observation av beteenden under pågående arbete är unik i världen och metodiken har utvecklats från grundforskning i beteendeobservationer från USA.

Ansvarig:
Simon Elvnäs, Industridoktorand, Beteendeanalytiker

Simon Elvnäs

Handledare:

Jörgen Eklund, Professor Industriell Ergonomi
Ned Carter, Docent Experimentell Psykologi och Arbetsmiljömedicin
Judith Komaki, Professor Emeritus, Experimentell Psykologi (USA)

Kompletterande aktör:
Leif Lund, Leg.Psykolog (KBT)

Sökord: Arbetsledning, Operativ Arbetsledning, EBA (Experimental Behavior Analysis), ABA (Applied Behavior Analysis, Tillämpad Beteendeanalys), OBM (Organizational Behavior Management, Organisatorisk Beteendeanalys), Performance Management, Operant Psykologi.