Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

WIKIOSH

Nyttiggörande av branschspecifik arbetsmiljökunskap

Bakgrund

Inom dagens FHV är inte ens var tionde anställd arbetsmiljöingenjör. Det finns således inte tillräcklig branschspecifik ingenjörskompetens inom företagshälsovården för att kunna fånga upp verksamhets- och processrelaterade risker, vad som är best practice när det gäller god arbetsmiljö inom branschen eller de senaste och effektivaste tekniska arbetsmiljö åtgärderna.

Syfte

Projektet har två fokusområden, som syftar till att,

  1. Generera branschspecifik arbetsmiljökunskap.
  2. Utveckla lärande och samverkan mellan arbetsmiljöingenjörer respektive ergonomer anställda i företag eller inom FHV.

Förväntat resultat

Tre metoder för kunskapsutveckling och – överföring kommer att utvecklas och utväderas; kompetensnätverk, webbplattform samt kurser.

I de två branscher som projektet riktar sig till, verkstadsindustrin och hemtjänsten ska två nätverk för kunskapande iscensättas. Nätverken syftar till att dels utveckla samverkan mellan arbetsmiljöingenjörer och ergonomer, från olika FHV eller arbetsgivare, dels fungera som verktyg för överföring av branschspecifika kunskaper och erfarenheter (beträffande arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöåtgärder).

En ny plattform kommer att lanseras, vilken går under arbetsnamnet WIKIOSH. Här ska kunskap som genereras från nätverken och kunskapssammanställningar finnas tillgänglig.

Slutligen ska kurser utvecklas, på basis av ovanstående samt befintlig utbildningsverksamhet vid enheten. Dessa kurser kommer att rikta sig till individer med arbetsmiljöansvar.

Förväntan och målsättning är att metoderna ska fortsätta att leva även efter projekttidens slut.

Nuläge

Ett kompetensnätverk, SAM-verket, för arbetsmiljöingenjörer och ergonomer har startat hösten 2014. Aktuella teman för nätverksträffarna är bland annat det framtida arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljö och ekonomi samt kvalitet.

Rekrytering pågår till kompetensnätverket för branschen hemtjänst.

En kunskapssammanställning över forskningsläget inom området arbetsmiljö i verkstadsindustrin är under framtagande.

Forskargruppen arbetar tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från arbetsmarknadens parter samt FHV.

Projekttid

2013-2016

Mer information

En övergripandemålsättning är att utveckla kunnandet om hur arbetsorganisation och arbetsmiljö interagerar med varandra.

Inom ramen för projektet arbetar vi med en interaktiv ansats, vilket bland annat innebär ett nära samarbete med praktiken. Det ger en snabb kunskapsspridning och -överföring samt möjligheter att fånga verksamhetsnära och relevanta frågor.

Den webbaserade plattformen WIKIOSH (Wikipedia for Occupational Safety and Health) kommer att vara öppen för samtliga intressenter. En central fråga inom projektet är att utse en framtida ägare av denna kunskapsbank.

Kontaktpersoner

Annika Vänje, forskningsledare , e-post annika.vanje@sth.kth.se

Lena Nord Nilsson, doktorand, e-post lnnn@kth.se