Till innehåll på sidan

Forum för industriell interoperabilitet

Forum for Industrial Interoperability

Med stöd från:

Bakgrund

Just nu pågår en omställning mot digital produktion som skapar många möjligheter för svensk industri. Sverige har för avsikt att bli en ledande nation inom digitalisering av produktionen. Genom digitalisering kan svenska företag skapa mer effektiva, flexibla och hållbara tillverkningsprocesser och på så sätt stärka sin konkurrensförmåga. Även smarta produkter och tjänster inom digitalisering kan skapa stora exportmöjligheter för svenska företag. Den tekniska utvecklingen inom digitalisering i produktion är mycket snabb. Det gäller allt från sensorer till maskiner, mjukvaror och systemlösningar. En uppskattning är att smarta uppkopplade industriella produkter år 2030 kommer att öka den globala ekonomins omsättning med 14.2 biljoner dollar.

För att stödja interoperabilitet, integration och kommunikation finns många tillgängliga standarder och mycket arbete kring standardisering inom många olika grupperingar. Standardisering spelar en betydande roll i att kunna nyttja digitalisering både för interna produktionsprocesser i samverkan med externa parter. Ökad flexibilitet och interoperabilitet mellan organisation, funktioner, och system är viktiga drivkrafter, och möjliggör samtidigt en mer långsiktig stabilitet vid satsning på digitalisering – som utvecklare såväl som användare.

Utmaningar

En av många utmaningar att hantera inom digitalisering är hur tillverkande företag ska förhålla sig till pågående utveckling av standarder för interoperabilitet och sammankoppling av maskiner och system. Smart produktion kräver att en uppsjö av tekniska lösningar kan samverka. Brist på fungerande samverkan är ofta en flaskhals som hindrar effektiv praktisk implementering i industrin. För små och medelstora svenska tillverkningsföretag är det en stor utmaning att navigera i ett omfattande landskap av standarder för industriella ekosystem. Kunskap om relevanta standarder är en av flera nycklar för svenska tillverkningsföretag att öka sin konkurrensförmåga i ett allt mer digitaliserat affärslandskap.

Syfte och resultat

Syftet med forumet är att samla aktörer från svensk industri i ett nätverk som kan förmedla praktiskt stöd i att förstå och navigera bland standarder och standardiseringsarbete för smart produktion. Aktörerna ska bestå av dels experter inom standarder, och dels tillverkare och användare av digitaliserad utrustning för produktion. Under 2021 kommer projektet erbjuda industrin workshops, seminarier, coaching och en konferens. Målet är att öka svensk industris förmåga att exploatera de möjligheter som digitalisering och standarder för smart tillverkning skapar. Inom forumet sprids kunskap och erfarenheter i en gemensam diskussion där standardutveckling kan bli en värdefull konsekvens, med ett större engagemang i internationella standardiseringsarbeten. Nätverket möjliggör svenska aktörer att utveckla sin beställarkompetens för digital industri, samt möjliggör svenska aktörers insikt kring hur de kan påverka framtida standardiseringsutvecklingsarbeten. När nätverket har etablerats och funnit en passande verksamhetsform kommer forumet kunna långsiktigt och strategiskt jobba med att öka den svenska industrins kunskap och engagemang i standardutveckling och på så sätt öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. Detta förväntas ske genom fyra steg: (1) etablering av nätverk, (2) kunskap och nätverksbyggande, (3) nationellt engagemang och förmåga, (4) internationellt engagemang och konkurrenskraft.

Vid projektet slut i december 2021 kommer projektet ha skapat ett positivt bidrag till nätverksaktörernas utveckling av kunskap och förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter inom industrin genom strategisk navigering i interoperabillitet. Ett viktigt mål med projektet är även att utveckla metod för navigering bland standarder, som ger riktlinjer kring strategisk tillämpning av standarder, översiktlig bild av standardområden, relevanta organisationer, expertis och stöd att tillgå.

Projektkonsortiet har som ambition att hitta en hållbar verksamhetsmodell som möjliggör verksamhetens efterlevnad även efter att finansieringen från Vinnova upphör.

Projektpartner

- PMH Application Lab
- KTH - Institutionen för Industriell produktion (IIP)
- Automation Region
- Svenska Institutet för Standarder
- Lunds Universitet
- RISE
- Vinnova