Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Självskattning inför förhandsbesked av validering av reell kompetens

Du behöver själv visa för KTH att du har tillräckliga kunskaper för validering av reell kompetens. Det gör du genom att dokumentera och förklara dina kunskaper i en självskattningsmall.

Informationen på denna sida avser bara tillgodoräknande, inte tillträde till studier. Är du inte antagen till KTH kan du bara ansöka om förhandsbesked av tillgodoräknande, inte det faktiska tillgodoräknandet.

Det är du själv som måste visa för KTH att du har tillräckliga kunskaper för validering. Det är viktigt att du äger frågan för att skapa dig en förståelse för bland annat vad som menas med de olika lärandemålen.

Ett led i detta är att du fyller i självskattningen nedan. Den reflekterande delen är ett viktigt arbete för att du själv ska kunna sätta ord på dina kunskaper i relation till akademiska studier. Med hjälp av självskattningsfrågorna ska du pröva dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt gentemot kursplanernas lärandemål och utförligt motivera dina bedömningar.

Lärandemålen hittar du på kursens hemsida. Sätt dig först in i vad lärandemålen innebär och sammanfatta hur din reella kompetens möter de enskilda lärandemålen. För att din reella kompetens ska vara bedömningsbar krävs det en djupare beskrivning av exempelvis arbetsinnehållet än bara en yrkestitel.

Hitta din kurs

Några bra frågeställningar att utgå ifrån när du reflekterar kring och tolkar lärandemålen i kursplanen är:

  • Hur uppnås kursmålen enligt kursplanen? På vilket sätt har du kunskap, färdigheter, kompetenser och förhållningssätt som motsvarar det innehåll och de lärandemål som kursplanen omfattar? Ge en utförlig redogörelse som beskriver dina praktiska och teoretiska kunskaper. Om möjligt, beskriv även under vilken period du fick dessa kunskaper.
  • Vilken roll har du haft i arbetsuppgiften eller projektet och hur relaterar du det till lärandemålen?
  • När och var lärde du dig det?
  • Hur har du lärt dig det?
  • Hur har du presenterat det muntligt och skriftligt?
  • Beskriv de metoder, teorier och vetenskapligt förhållningssätt du använt och motivera varför. Hänvisa till vilken forskning/litteratur som du hittar stöd för ditt resonemang och handlande.
  • Kan du visa att du uppnår kursmålen genom att beskriva en situation eller händelse? Motivera utförligt ditt svar. Kan du styrka det på något sätt, exempelvis genom något av dina intyg eller betyg? Har du alternativa underlag som kan prövas mot kursmålen? Är flera underlag möjliga för att pröva ett och samma kursmål?

Exempel på dokumentation

Dokumentation kan till exempel vara intyg, betyg, projektrapporter, ritningar, beräkningar eller annan relevant information. När du lämnar in dokumenten ska de vara intygade med namn, kontaktuppgifter och funktion och vilken relation vederbörande person haft till dig samt vilken roll du har haft. Glöm inte att dessa dokument ska vara ska vara daterade.

Självskattningsmall

I mallen nedan behöver du fylla i kurskod, kursnamn och specificera vad du har gjort kopplat till kursens lärandemål utifrån ovanstående punkter. Beskriv din uppgift, arbetssätt, resultat, resultatredovisning med mera med de begrepp, teorier och metoder som används i kursen.

  • Beskriv de lärandemål som du vill validera
  • Beskriv aktiviteter kopplade till lärandemålen

Ladda ner självskattningsmallen här: Självskattningsmall (docx 23 kB)