Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verksamheten på RCN

RCN (Resurscentrum för nätundervisning) är ett relativt nystartat centrum på KTH som bygger på en mångårig verksamhet. RCN har i uppdrag att organisera och stödja genomförandet av nätundervisning samt att tillhandahålla kompetens kring nätundervisning. RCN kan också bistå institutioner i utveckling av nya nätkurser och nätundervisning som ett komplement till ordinarie kurser eller för att bredda institutioners verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

RCN är därmed en tydlig ingång både för studenter som vill läsa nätkurser och för institutioner som vill erbjuda nätkurser. Exempelvis organiserar RCN nätkurserna på MATH.SE (se www.math.se) där många studenter i landet studerar matematik och närliggande ämnen tillsammans via nätet.

Teknisk plattform och stöd för handledning

RCN har en plattform med flera nätbaserade verktyg där studenterna kan logga in och få tillgång till forum och andra sociala aktiviteter, kursmaterial, nätbaserade prov samt formell information om kursen och avklarade prov och moment, mm. I en databas bokförs alla resultat och aktiviteter och kan t.ex. användas för att exportera underlag för rapportering i Ladok. I ett administrativt gränssnitt kan ansvariga och kurssekreterare m.fl. ta fram underlag för ärenden som ska handläggas. Studenter skaffar sig ett datorkonto för inloggning i ett webbformulär. För kurser med lokal antagning rullande under året sker anmälan i samma webbaserade formulär, medan för andra kurser sker anmälan via www.studera.nu eller genom ett kursval via studentens studievägledare.

Genom databasen bokförs alla kurstillfällen, vilka prov som ska utgöra grund för godkänt resultat på olika kursmoment, samt vilken institution eller högskola som är utbildningsanordnare och som kursregistrering och avklarade poäng ska rapporteras till.

Plattformen kan också användas för att automatiskt eller manuellt höra av sig till studenter som verkar hamna efter i kursen, eller för att systematiskt handleda studenter genom kursens aktiviteter. I många kurser arbetar mentorer som studenterna själva kan höra av sig till, via epost, telefon eller kursens forum på nätet.

RCN arbetar med flera olika nätbaserade verktyg och tekniska lösningar för t.ex. forum, publicering av nätbaserat material, nätbaserade prov, mm. När en student har loggat in kommer den först till en sammanfattande sida där alla nätkurser syns som man anmält sig till. För varje kurs finns tydliga länkar till olika moduler, t.ex. kursforum, kurslitteratur, examination, mentor och studievägledning.

Nätbaserad examination och pedagogisk modell

Kurserna vid RCN följer en genomtänkt pedagogisk modell där stora delar av examinationen kan ske via nätet under kursens gång, ofta i kombination med en avslutande skriftlig eller muntlig tentamen på plats. Examinationen används som ett ramverk som är helt öppet för studenten kring vilket man kopplar lärandemål och läraktiviteter, kurslitteratur, läsanvisningar och annat webbmaterial, laborationer och handledning. Nätbaserad examination kan användas både som grund för rena nätkurser, men också som ett viktigt komplement till campusundervisning (webbstöd). En detaljerad kontinuerlig examination används ofta som grund för att kunna följa upp studentens prestationer under kursens gång och för att höra av sig till studenten och handleda studenten till ett lyckat resultat.

Examinationen i kurserna är ofta indelad i följande nivåer:

  1. Basfakta (där man inte behöver kunna lösa några problem, denna nivå examineras med hjälp av automatiskt rättande prov)
  2. Problemlösning (där man ska kunna veta vilken modell som ska tillämpas och kunna ta fram ett korrekt svar, denna del examineras med parametriserade frågor som rättas automatiskt)
  3. Förmåga till analys och syntes, förmåga att kunna ställa frågor och diskutera med andra, skriftlig framställning, mm (denna nivå examineras via nätet med hjälp av individuella inlämningsuppgifter i kombination med gruppuppgifter som administreras i en speciell modul i plattformen).
  4. En avslutande tentamen (muntlig eller skriftlig) som bygger på de aktiviteter som skett via nätet under kursens gång. Denna tentamen är en naturlig avslutning med feedback och används också som grund för gradering i en betygskala utefter hur väl studenten har tillgodogjort sig lärandemålen.

Vad kan RCN hjälpa till med?

RCN kan ge grundläggande information till studenter som studerar på nätet, samt organisera nätkurser. Detta innebär att RCN tillhandahåller och förmedlar de tekniska lösningarna som krävs för alla aktiviteter, men kan också ombesörja själva myndighetsutövningen och bistå i processen med anmälan, antagning, kursregistrering, examination och rapportering av resultat i Ladok. RCN kan också hjälpa till med marknadsföring och information om kurser. RCN har tydliga modeller för hur man producerar en ny kurs. Den ämnesspecifika delen i framtagning och genomförande av kurserna sker alltid på någon institution på högskolan. Dock kan grundläggande delar i genomförandet vad gäller studentsupport, handledning och uppföljning ske via RCN genom mentorer.

Ta kontakt med oss

Om du företräder en institution och vill diskutera möjliga upplägg med oss, skicka gärna en intresseanmälan till info@rcn.kth.se så kan vi ordna ett möte eller ett institutionsbesök.

Se även

Kontakt

Att plugga på nätet