Topplista för hållbar stadsutveckling

Många av de globala målen för hållbar utveckling berör direkt eller indirekt städer. I arbetet för en hållbar stadsutveckling måste man därför ta hänsyn till ett stort antal mål som också kan samverka. Men det kan ibland finnas skäl att fundera över vilka som är de mest prioriterade. Det här är min topplista för Sverige idag (utan rangordning).

  • En jämlik och jämställd stad. Ojämlikheten medför stora skillnader när det gäller tillgång till bostad, sysselsättning, utbildning, inkomst och hälsa. En hållbar stad måste hålla ihop. Ett jämlikt och jämställt samhälle är också ett prioriterat område för den svenska Agenda 2030-delegationen.
  • En klimat-neutral stad. Användningen av fossila bränslen för transporter, byggande, uppvärmning med mera ska avvecklas inom några decennier. Det innebär förändringar för flera sektorer i staden.
  • Hälsosam stadsluft. Är det inte konstigt att det år efter år dör tusentals människor i Sverige av dålig luftkvalitet? Till det kommer olika hälsoeffekter. Bland tänkbara sådana finns allergier, risk för minskad födelsevikt  och risk för ökad autism .
  • Bevarade och förstärkta ekosystemtjänster. Att bevara grönområden i städer handlar inte bara om parker för rekreation. Det handlar bland annat också om luftrening, minskat buller, lokal klimatreglering, vattenreglering och bevarande av biologisk mångfald som kan bli viktig i tider av ökat tryck på samhällen och ekosystem.

Det fiffiga är att många strategier och åtgärder bidrar till att lösa alla dessa områden. Ett exempel är satsning på kollektivtrafik istället för vägbyggen. Det bidrar till ökad jämlikhet, minskade utsläpp av växthusgaser, förbättrad luftkvalitet och ger möjlighet att förstärka ekosystemtjänster.

Veckans tips: 179 år av ensamhet.  10 röster från en manlig bastion. Spännande bok om hur kvinnor och manliga chefer och kolleger agerar på en arbetsplats med manlig dominans. I detta fall en högskola.