Skip to content

Initiatives to be proud of

In English further down

Initiativ att vara stolt över

Charlotte Flodin och Anna Berglund

Nu drar hösten igång med en mängd osäkerheter om hur vi får transportera oss och ses fysiskt. Men lika säkert som amen i kyrkan är att ITM-skolans hållbarhetsarbete rullar på som vanligt. Vi, Anna Berglund, ITM:s hållbarhetsstrateg från GVS, och Charlotte Flodin, ITM:s miljöombud, har fått möjligheten att dela med oss av vad som händer.

Visste du till exempel att vi alla, såväl anställda som studenter, kan vara med och påverka KTH:s nya hållbarhetsmål, alltså de som kommer att gälla från nästa år och fyra år framåt? Den 3:e september arrangerar KTH Sustainability Office ett workshoptillfälle där alla på KTH är välkomna att delta i arbetet med att utveckla de nya hållbarhetsmålen.

Läs mer och anmäl dig till workhopen här

Men insatserna kring de senaste tidens arbete för att förbättra miljö och klimat inom ITM ska inte glömmas bort, här är några initiativ:

Digitalisering och resefria möten

Digitalt lärande på ITM ledde den digitala omställningen under den speciella våren som präglades hårt av covid-19. Under bara några veckor lyckades man introducera KTH:s lärare till det digitala utbildningsformatet. Den digitala omställningen ger även en stor del av personalen en större flexibilitet att kunna avstå från resande, vilket inte bara är bra ur ett smittoperspektiv utan ger flera positiva effekter både gällande arbetsmiljöfrågor och minskad klimatpåverkan.

Forskning

Sverige har exporterat järn och stål sedan medeltiden, och nu står vi inför en smärre miljörevolution: En klimatförbättrad produktion! SSAB:s ståltillverkning står för ca 10 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp. SSAB, Vattenfall och LKAB såg behovet av att minska stålproduktionens klimatpåverkan och startade då initiativet HYBRIT, med målsättningen att utveckla världens första fossilfria ståltillverkningsprocess. I HYBRIT:s forskningsprogram undersöker Johan Martinsson, forskare vid Institutionen för Materialvetenskap, och tre kollegor till honom hur vätgas kan användas i stålproduktionen för att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser. Läs mer om detta enormt spännande initiativ på ITM:s webbplats ”KTH i stålrevolution” och på HYBRIT:s egna webbplats.

Joar Huss och Johan Martinsson

Utbildning

Anna Jerbrant och Andreas Alm Arvidsson har tillsammans med kursansvariga gått igenom ITM:s kursutbud och sett över vilka kurser som taggats med miljö- och hållbarhetsfokus. Före inventeringen var 70 kurser märkta, efter senaste genomgången har vi 214 märkta kurser. En effekt av inventeringen är att fortbildningstillfällen nu planeras för ITM:s lärare, så att vi kan bli ännu bättre på att inkludera hållbarhetsfrågor i våra kurser och program.

Avfall

Vaktmästare Adde Tabrizi har tillsammans med sina vaktmästar-kollegor från Servicecenter, skolans verksamhetscontrollers och andra nyckelpersoner sett över skolans källsortering och introducerar separat matavfall allteftersom på skolans institutioner. Tillsammans med ABE-skolan leder ITM arbetet med att sortera ut matavfall på KTH.

Under året har vi även sett över hanteringen av elektronikavfall och vi kommer framöver ha bättre möjligheter att återanvända och ta hand om elektronik.

Intern miljörevision

Den 2:a november ska interna miljörevisorer granska vårt miljöledningsarbete. Du kan vara en av dem som bjuds in att delta, i så fall återkommer vi med en inbjudan.

Vi hörs igen!

/Anna Berglund, ITM:s hållbarhetsstrateg från GVS, och Charlotte Flodin, ITM:s miljöombud

Initiatives to be proud of

Charlotte Flodin and Anna Berglund

The autumn brings many uncertainties in terms of travels and physical meetings. But one thing is certain – the ITM School’s sustainability work continues as usual. We, Anna Berglund, ITM’s sustainability strategist from GVS, and Charlotte Flodin, ITM’s environmental representative, got the opportunity to update you.

For instance, did you know that all of us, both employees and students, can influence KTH’s new sustainability objectives, i.e. those that will apply from next year and four years onward? On September 3, KTH Sustainability Office invites to a workshop where everyone at KTH is welcome to participate in the work of developing the new sustainability objectives.

Read more about the workshop and sign up here

However, the recent efforts at ITM to improve the environment and climate should not be forgotten. Here are some initiatives:

Digitization and travel-free meetings

The unit of Digital Learning at ITM led the digital transition during the special spring that was marked by covid-19. In just a few weeks, they succeeded in introducing KTH’s teachers to the digital education format. The digital transition also gives a large part of the staff a greater flexibility to be able to refrain from traveling, which is not only good from an infection perspective but gives several positive effects regarding work environment and reduced climate impact.

Research

Sweden has been exporting iron and steel since the Middle Ages, and now we face a minor environmental revolution: Climate-improved production! SSAB’s steel production accounts for about 10% of Sweden’s total carbon dioxide emissions. SSAB, Vattenfall and LKAB saw the need to reduce the climate impact of steel production and started the HYBRIT initiative, with the aim of developing the world’s first fossil-free steel manufacturing process. In HYBRIT’s research program, Johan Martinsson, a researcher at the Department of Materials Science, and three of his colleagues investigate how hydrogen gas can be used in steel production to drastically reduce greenhouse gas emissions. Read more about this exciting initiative on the ITM website “KTH in steel revolution” and on the HYBRIT website.

Joar Huss and Johan Martinsson

Studies

Anna Jerbrant and Andreas Alm Arvidsson have, together with course coordinators, gone through ITM’s course catalog and reviewed all courses that were tagged with an environmental and sustainability focus. Before the inventory, 70 courses were tagged, and now we have 214 tagged courses. As an effect of the inventory we are planning continuing education opportunities for ITM’s teachers, so that we can become even better at including sustainability in our courses and programmes.

Waste

Caretaker Adde Tabrizi, together with colleagues from Service Center, operations controllers and other key people, has reviewed the school’s source sorting and keep introducing separate food waste at the school’s departments. Together with the ABE School, ITM leads the work of sorting out food waste at KTH.

During the year, we also reviewed our electronic waste handling, and in the future, there will be better opportunities to reuse and take care of electronics.

Internal environmental audit

On November 2, internal environmental auditors will review our environmental management work. You can be one of those invited to participate, in which case we will return with an invitation.

We’ll talk later!

/ Anna Berglund, ITM’s sustainability strategist and Charlotte Flodin, ITM’s environmental representative