Skip to content

Focusing on Future Education

Photo: Unsplash

In English further down.

Med sikte på Framtidens utbildning

Rektor Sigbritt Karlssons senaste blogginlägg ”KTH kopplar helhetsgrepp om framtidens utbildning” fokuserar på vikten och behovet av kontinuerlig utveckling av våra utbildningar. I bloggen berättar hon att KTH sedan ett år tillbaka arbetar med Framtidens utbildning – ett ramverk för hur vi kan och vill utveckla vår utbildning; 13 bärande principer ska ta utbildningen till nästa nivå. Ursprunget till detta är att rektor under förra året gav ett uppdrag till vicerektorerna för utbildning och digitalisering att samordna en kartläggning kring framtidens lärande och lärmiljöer.

Teknikutveckling och komplexa samhällsutmaningar i grunden

Bakgrunden är att KTH, för att fortsätta vara ett ledande universitet, behöver stärka och vidareutveckla sin utbildning för att möta utmaningar som bland annat har att göra med att den tekniska utvecklingstakten och den ökande komplexiteten i de samhällsutmaningar som behöver lösas. Många utmaningar kräver tvärvetenskaplig kunskap och kompetens och digitaliseringen med nya tekniker ger möjligheter att bedriva utbildningen med nya arbetssätt. Detta arbete har och är jag väldigt involverad i, eftersom jag sedan juli 2019 är en av utbildningsnämndens ledamöter. Utbildningsnämnden, som är KTH:s organ för beredning av strategiska utbildningsfrågor blev en naturlig bas för arbetet med Framtidens utbildning.

Ett ramverk för hela KTH

En första avrapportering från utbildningsnämnden skedde under sommaren 2021. Arbetet utökades då och har fortgått sedan dess. Nu under VT22 sker ett omfattande förankringsarbete som innebär att ett föreslaget ramverk och dess 13 principer diskuteras i flera olika forum (tex skolkollegierna, centrala samverkansgruppen, GU/UU/FU, skolornas ledningsgrupper och kvalitetsråd), för att ge så många som möjligt tillfälle att diskutera hur principer och ramverk kan tolkas och hur formuleringar kan förbättras innan vi påbörjar förändringsarbetet. Ramverket är tänkt att ge en riktning för hela KTH:s utveckling, men samtidigt tillåta autonomi för oss att anpassa oss till våra förutsättningar.

Lärarträffar välkomnas

Under förankringsprocessen har ITM:s ledningsgrupp, kvalitetsråd samt PA och studierektorer haft möjlighet att få veta mer samt diskutera ramverket och principerna. Dock skulle jag som GA gärna delta i varje institutions lärarträff (om ni har någon inbokad i närtid, hör av er). ITM har många goda exempel på relevant och högkvalitativ undervisning och många engagerade lärare, studenter och administrativ personal vars kunskap behövs för att göra våra utbildningar ännu bättre. Vi kan stödja rektor i målet att:

”Lagom till KTH:s 200-årsjubileum 2027 kommer detta rejäla omtag märkas i sin helhet för de studenter, lärare, forskare och även administratörer som då trampar runt på våra campus. Redan nu tar KTH olika steg på vägen och förändringar kommer genomföras successivt.”

/Anna Jerbrant, vice skolchef och grundutbildningsansvarig på ITM-skolan

Focusing on Future Education

President Sigbritt Karlsson’s latest blog titled “KTH’s holistic approach to future education” focuses on the importance of, and need for, continuous development of our education. In the blog, she talks about “Future Education” – a framework that KTH has been working on for a year, regarding how to develop our education that KTH. 13 guiding principles will take education to the next level. The origin of this is that last year Sigbritt gave an assignment to the Vice Presidents for Education and Digitization to map future learning and learning environments.

Underlying technology development and complex societal challenges

The background is that KTH, to continue to be a leading university, needs to strengthen and further develop its education to meet challenges that have to do with the technological development pace and the increasing complexity of societal challenges. Many challenges require interdisciplinary knowledge and competence, and digitization provides opportunities to conduct education with new working methods. I’m very involved in this work since I have been a member of the board of education since July 2019. The Board of Education, which is KTH’s body for preparing strategic educational issues, became a natural basis for the work with Future Education.

A framework for the entire KTH

The first report from the Board of Education occurred during the summer of 2021. The work was then expanded and has continued since then. Now during spring 2022, extensive anchoring work takes place, which means that a proposed framework and its 13 principles are discussed in several different forums (School assemblies, Central collaboration group, Directors of First- and Second-cycle Education / Contract education /Directors of Third-cycle Education, Schools’ Management Groups and Quality Councils), to give as many as possible the opportunity to discuss how principles and frameworks can be interpreted and how formulations can be improved before we begin the work of change. The framework is intended to provide a direction for the entire development of KTH, but at the same time allow autonomy for us to adapt to our conditions.

Teacher meetings are welcome

During the anchoring process, ITM’s Management Team, Quality Council, Programme Managers and Directors of Study have had the opportunity to learn more and discuss the framework and principles. However, as the Director of First- and Second-cycle Education, I would like to participate in each department’s teacher conference (if you have one booked soon, get in touch). ITM has many good examples of relevant and high-quality teaching and committed teachers, students, and administrative staff whose knowledge is needed to improve our education. We can support the President in the goal of: 

“Fittingly in time to mark the bicentenary of KTH in 2027, this substantial revamp as a whole will be very apparent to students, teachers, researchers and even administration staff as they make their way around our campuses. Already today, KTH has taken various steps along this path and changes will be implemented gradually.

/Anna Jerbrant, Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

 

“Now we have the chance to influence”

In English further down.

”Nu har vi chansen att påverka”

Vi har bråda dagar inom stödverksamheten på KTH. Jag har arbetat ett antal år på KTH och under denna tid har vi aldrig försökt oss på att göra det vi nu ska genomföra. Vi ska kartlägga stödverksamhetens olika funktionsområden, för att därefter ta fram gemensamma processer, arbetssätt med mera. Från och med den 1 januari 2023 kommer all stödverksamhet vid KTH att ligga inom en gemensam linjeorganisation under universitetsdirektören.

När skolorna bildades fick samtliga skolor i uppdrag att sätta sin egen stödverksamhet. Det innebar naturligtvis att skolorna utvecklade olika arbetssätt, processer, anställde sina egna resurser, utvecklade och anpassade stödet specifikt kopplat till den egna skolan. Nu ska vi tillsammans försöka oss på att hitta en gemensam väg framåt.

De funktionsområden som vi nu kartlägger är Ekonomi, HR, Utbildning, Kommunikation och Infrastruktur. Jag har tillsammans med KTH:s ekonomichef fått i uppdrag att se över ekonomiområdet, vilket jag tycker ska bli spännande och utmanande. Utmanande är nog det rätta ordet. Mina kollegor sa idag på ett möte: ”Hur vågade du tacka ja till detta uppdrag?” Så nu sitter jag här och får lite hicka. Visst förstod jag att det är och kommer vara en utmaning under hela 2022 när allt detta ska ske, men jag tänkte att tillsammans med kollegor och framförallt ekonomiansvariga vid skolorna och GVS’ enhetschefer, borde det inte bli så kontroversiellt. Om vi bara bortser från vår egen organisation och lyfter blicken mot en gemensam målbild samt använder lite logiskt tänkande. Då borde vi ro det hela i land.

Jag tror att ett framgångskoncept är att vi lyfter klyftan mellan skolorna och GVS. Vi har idag inte ett likvärdigt uppdrag, vi har inte samma förutsättningar, vi har inte insikt i den ena eller den andras situation. Och för att vi ska lyckas behöver vi se och respektera varandras roller och olikheter. Det är ett första steg för att därefter bygga något gemensamt. Det här arbetssättet är ovanligt på KTH. Oftast har ett beslut lagts över hur det ska vara. Den här gången vet vi inte riktigt hur det kommer att bli, eftersom vi nu är en del i framtagandet. Så nu har vi chansen att vara med och påverka och använda all den kunskap som finns inom ekonomiområdet över hela KTH.

Första gemensamma workshopen är redan på fredag och jag tro att vi kommer att ha mycket energi i rummet! Och ja, jag är fortfarande taggad inför uppdraget och jag är övertygad att gruppen gemensamt kommer att lyckas med uppgiften, för det är naturligtvis inte jag eller KTH:s ekonomichef Susanne som kan eller ska lyckas med detta på egen hand. Här kommer alla involverade att behövas, för det är en svår nöt att knäcka. Men skam den som ger sig!

/Christina Carlsson, Administrativ chef på ITM-skolan

“Now we have the chance to influence”

There are busy days in the support activities at KTH. I have worked for many years at KTH, and during this time, we have never come close to what we now are going to do. We will survey the support areas and then develop common processes, working methods, etc. From 1 January 2023, all support activities at KTH will be within a joint line organization under the university director.

When the schools were born, they all were commissioned to set up their own support activities. This, of course, meant that the schools developed different working methods and processes, employed their resources, and developed and adapted the support specifically linked to their school. Now we will together try to find a common way forward.

The support areas that we are now surveying are Finance, HR, Education, Communication and Infrastructure. Together with KTH’s CFO, I am asked to review the finance area, which I think will be exciting and challenging. Challenging is probably the right word. My colleagues said at a meeting today: “How did you dare accept this assignment?” So now I’m sitting here getting a minor hiccup. Of course, I understood that it is and will be a challenge throughout 2022 when all this happens. Still, I thought it should not be so controversial if I collaborate with colleagues, especially finance managers at the schools and GVS’ unit heads. If we just ignore our own organization for once, visualize a common goal, and use a little logical thinking. Then we should manage it.

I believe that we need to highlight the gap between the schools and GVS to succeed. Today we do not have an equivalent assignment; we do not have the same conditions; we do not have insight into one or the other’s situation. And for us to succeed, we need to see and respect each other’s roles and differences. It is the first step to then build something in common. This way of working is unusual at KTH. More often, a decision has been made about how it should be. This time we do not know what it will be like because we are part of the development. So today, we have the chance to be involved and influence and use all the knowledge that exists in finance throughout KTH.

The first joint workshop is already on Friday, and I think we will have a lot of energy in the room! And yes, I am still excited about the assignment, and I am convinced that the group will jointly succeed with the task because it is not me or KTH’s CFO Susanne who will do this independently. Everyone involved will be needed because it is a tricky riddle to solve. But shame on the one who gives up!

/Christina Carlsson, Head of Administration at the ITM School

Starting to summarize the impact of the pandemic

In English further down.

Snart dags för bokslut av pandemin

I takt med att våren påbörjat sitt intåg noterar jag att vi äntligen börjar komma tillbaka till de rutiner vi hade före pandemin på KTH. De senaste veckorna har allt fler kollegor varit på plats på kontoret och det slår mig vilken skillnad lite social interaktion gör för motivation och arbetsglädje.

Även om det seglat upp helt andra mörka moln på himlen i Europa hoppas jag att vi åtminstone kan blicka bakåt på den pandemi vi levt med de senaste två åren. Det är emellertid fortfarande lite för tidigt att helt se pandemin som överspelad. Även om de direkta hälsoriskerna och begränsningar i vårt dagliga arbete är på väg att försvinna så kommer vi ha en del utmaningar framöver.

Först och främst behöver vi hitta sätt att hantera en vardag som i större utsträckning blivit digital. Det finns givetvis en rad positiva effekter av detta. Vi kommer säkert kunna reducera en del onödigt resande och vardagspusslet kan på så sätt förhoppningsvis fortsätta vara lite enklare än förut. En del av utbildningen kan säkert också effektiviseras så att tid kan läggas på andra uppgifter.

Andra saker kanske inte kommer att förändras i samma utsträckning. Visst kommer vi även framöver att delta i vissa konferenser online, men jag hoppas på samma gång att vi redan i sommar kan få till mer högkvalitativa möten med våra internationella kollegor igen, IRL på konferenser och genom fysiska besök på våra universitet.

Men de senaste två årens inskränkningar i vår rörlighet har även varit negativ. Min egen misstanke är att kreativiteten i många fall blivit lidande eftersom det är svårt att få till stånd fruktbara samarbeten i digitala interaktioner, vilket kan komma att avspeglas i lite färre nya forskningsanslag och publikationer. Många har lagt mycket kraft på att hantera den akuta situationen i exempelvis undervisningen och mindre brådskande aktiviteter, såsom artikelskrivande, har ibland fått stryka på foten.

Innan vi ställer samman bokslutet för pandemin ska vi inte heller glömma att en del av effekterna fortfarande inte blivit synliga. På samma sätt som att våren säkerligen kommer att stöta på ytterligare något bakslag innan den övervunnit vintern, så kommer pandemins följdeffekter att hänga kvar och fortsätta skapa en del problem. Baserat på de inventeringar vi tidigt gjorde rörande pandemins påverkan på forskarutbildningen är det klart att vissa doktorander kommer att drabbas av förseningar eftersom det varit svårt att genomföra experiment och andra empiriska studier. De kommande åren kommer dessa effekter att bli betydligt mer synliga. Jag hoppas att berörda doktorander och handledare gör vad de kan för att undvika sådana förseningar, men i de fall de inte går att undvika behöver vi gemensamt göra vad vi kan för att underlätta studierna ska kunna slutföras.

/Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig på ITM-skolan

Starting to summarize the impact of the pandemic

Spring has begun, and I note that we are finally starting to get back to our routines before the pandemic at KTH. More and more colleagues have been in the office in recent weeks, and it strikes me what a difference some social interaction can do for motivation and job satisfaction.

Even though other clouds now darken the sky in Europe, I hope we can at least look back on the pandemic we have been living with for the past two years. However, it is still too early to see the pandemic as overplayed. Although our daily work’s direct health risks and limitations are disappearing, we will face some challenges in the future.

First and foremost, we need to find ways to manage an everyday life that has become digital to a greater extent. There are, of course, several positive effects of this. We will certainly be able to reduce some unnecessary trips, and the everyday puzzle can thus hopefully continue to be a little easier than before. Some of the teachings can also be streamlined to spend time on other tasks.

Other things may not change to the same extent. Naturally, we will continue to participate in some online conferences. Still, I also hope that already this summer we can have more high-quality meetings with our international colleagues again – IRL at conferences and through physical visits to our universities.

But the last two years’ restrictions on our mobility have also been harmful. I suspect creativity has suffered in many cases because it is difficult to bring about fruitful collaborations in digital interactions, which may be reflected in fewer new research grants and publications. Many have put a lot of effort into dealing with the acute situation in, for example, teaching, and less urgent activities, such as article writing, have sometimes had to be postponed.

Before we summarize the pandemic, we must remember that some effects still haven’t become visible. In the same way, that spring surely will meet another setback before it overcomes winter, the pandemic’s consequences will linger and continue to create some problems. Based on the inventories we made early on regarding the pandemic’s impact on postgraduate education, it is clear that some doctoral students will suffer from delays as it has been difficult to carry out experiments and other empirical studies. In the coming years, these effects will become significantly more visible. I hope that the doctoral students and supervisors concerned do what they can to avoid such delays, but in cases where they cannot be avoided, we need to do what we can together to facilitate the completion of the studies.

/Mats Magnusson, Director of Third-Cycle Education at the ITM School

In times of conflict – remember our core values

In English further down.

Så här i konflikttider – kom ihåg våra kärnvärden

Kära kollegor,

På KTH har vi kollegor från hela världen. Inte minst från Ryssland och Ukraina.

Våra kärnvärden vilar på en grund av demokrati, människors lika värde, mänskliga rättigheter och frihet samt fri och öppen diskussion. Och det vi gör utgår på övertygelsen att utbildning och forskning kan och bör bidra till förbättrade levnadsvillkor och en samhällsutveckling som uppfyller krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som teknisk högskola har KTH ett särskilt ansvar för att utveckla och dela kunskap som krävs för att främja en sådan hållbar utveckling.

I min roll som en del av vårt universitet vet jag att jag kan bidra till denna långsiktiga utveckling, mot en hållbar framtid. Men jag har svårt att se hur jag kan bidra här och nu i dagsläget. Jag känner att vi tillsammans behöver stödja dem bland oss ​​som behöver stöd. Det är omöjligt att helt och fullt sätta sig in i situationen som ukrainska kollegor upplever, att vara i Sverige långt ifrån familj, släkt och vänner i Ukraina.

Vi måste respektera varandra, oavsett var vi kommer ifrån. Vi har medarbetare på ITM-skolan från Ryssland, Belarus, Ukraina såväl som från andra delar av världen. Bara en liten påminnelse: varje individ förtjänar respekt även i denna situation.

/ Martin Edin Grimheden,  Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsansvarig på ITM-skolan och prefekt på Institutionen för maskinkonstruktion.

In times of conflict – remember our core values

Dear colleagues,

Here at KTH, we have colleagues from all parts of the world. Not the least from Russia and from Ukraine.

Our core values at KTH are based on democracy, the equal value of human beings, human rights and freedom and free and open discussion. Our activities are based on the conviction that education and research can, and should, contribute to improved living conditions and to the development of society which fulfills requirements regarding ecological, social and economic sustainability. As a university of technology, KTH has a particular responsibility for developing and sharing knowledge that is required in order to promote such sustainable development.

In my role as a member of our university, I know that I can contribute to this long-term development, towards a sustainable future. But I find it difficult to see how I can contribute here and now in the current situation.  I do feel that we, as a community, need to support those among us that needs support. It is impossible to put ourselves in the situation of Ukrainian colleagues, being in Sweden and having family, relatives and friends back in Ukraine.

We need to respect each other, regardless of where we are from. We have members at ITM from Russia, Belarus, Ukraine as well as from other parts of the world. Just a reminder: every individual deserves respect even in this situation.

/Martin Edin Grimheden,  Gender equality, diversity and equal treatment manager at the ITM School and Head of the Department of Machine Design

Back to “normal” or maybe not?

In English further down. Photo by Luka Savcic on Unsplash.

Är allt som vanligt nu?

Vad är som vanligt och inte? Pär Jönssons undervisning har ett annat upplägg än före pandemin, han har fler hybridmöten och krisen i Ukraina är allt annat än normal. Men våren kommer varje år och de första blommorna har just dykt upp i hans trädgård. Naturen kan man lita på.

Kära kollegor,

På KTH återgår arbets- och studentlivet så sakteliga till det vanliga efter en lång period av distansering. Nu hålls de flesta mötena i konferensrum istället för Zoomrum. Men en stor skillnad jämfört med innan pandemin är att folk jobbar hemifrån om de är det minsta sjuka för att undvika att smitta sina kollegor. Därför kommer hybridmöten fortsatt vara en del av vårt arbetssätt, trots att de flesta mötesdeltagarna antagligen deltar på plats.

Som lärare känner jag stor lättnad över att få återgå till klassrummen. I mitt fall kan det bero på att jag inte fullt ut kan dra nytta av de digitala verktygen! Hur som helst är det otroligt kul att vara tillbaks i klassrummen igen efter månader av Zoom-undervisning. Jag tycker det är så mycket lättare att interagera med studenterna, uppfatta deras ansiktsuttryck och bedöma om de förstår eller inte. Samtidigt måste jag medge att digital undervisning har hjälpt mig att utveckla min undervisningsstil även i klassrummet.

Mina lektioner kan nu se ut så här: Jag inleder med att presentera ett ämne. Efter pausen delar jag ut små uppgifter som studenterna får arbeta med i grupper. Därefter får de presentera sina tankar och vi diskuterar svaren tillsammans. På så sätt blir det lättare för mig att se om de har förstått koncepten samtidigt som studenterna kan lära av varandra. Plötsligt upplever jag en energi i klassrummet som jag inte har lyckats åstadkomma i Zoom!

Jag vill också passa på att informera om några saker som händer de kommande veckorna:

  • Alla anställda ska ha medarbetarsamtal med sin chef, där ni diskuterar er arbetssituation. ITM:s verksamhetsstöd har satt samman information om detta för alla ledare genom Ledarforum.
  • Arbetsmiljöronder kommer att utföras på samtliga institutioner och i verksamhetsstödet och leds av externa experter. Dessa ronder är viktiga delar i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Utifrån inspektionerna kommer vi få rekommendationer och nödvändiga åtgärder listade. Därefter kommer varje institution säkerställa att åtgärderna vidtas innan sommarsemestrarna.

Så här mot slutet av bloggen vill jag återkomma till det här med “som vanligt” och jag vågar påstå att mycket i världen inte är som det brukar.  Det är sannt att vi närmar oss slutet av corona-krisen, men istället har en ny kris uppstått i Ukraina. KTH håller er uppdaterade om världsläget och hur det kan påverka vårt arbete.

Information med anledning av invasionen av Ukraina

Slutligen vill jag skicka med ett grattis till er som hade sportlov förra veckan. Solen sken större delen av veckan. Jag känner en sådan glädje när kinderna får lite värme efter veckor av kyla och jag inser att vi går mot varmare tider. Som ett bevis på att ljusare tider står för dörren dök de första blommarna upp i trädgården här om veckan. Kanske är våren trots allt närmare än vi tror…

/Pär Jönsson, ITM:s skolchef

Back to “normal” or maybe not?

What is normal and not? Pär Jönsson’s teaching has a different set-up than before the pandemic, he has more hybrid meetings, and the crisis in Ukraine is everything but normal. But, the spring arrives like every year, and the first flowers appear in his garden. You can trust the rhythm of nature.

Dear colleagues,

At KTH, we are experiencing a time where we are coming back to a “normal” situation after having a large part of the employees and students working and studying from home. Today, meetings are held as usual, in conference rooms instead of in Zoom rooms. However, one difference compared to before the pandemic is that nowadays, everyone works from home when they are slightly ill instead of coming to KTH to avoid infecting others. Thereby, the hybrid meetings will continue to be part of our working life, but the majority will participate on-site at KTH.

As a teacher, I feel strongly relieved to return to the classroom. In my case, it might be because I have not learned how to master digital opportunities in a good way! Anyway, it was really fun to be back in the classroom again after many months of Zoom teaching. It is so much easier to interact with the students, see their facial expressions and judge whether they understand or not. However, digital education has helped me change my teaching style in the classroom.

My lectures can look like this: I start to present a subject. After the break, I hand out a small task that students work with in small groups. Then, they present their thoughts, and we discuss their answers. In this way, it is easier for me to see if they understood the concepts, and they also learn from each other. Suddenly, I experience energy in the classroom which I had not managed to create during the Zoom teaching!

I also wish to inform you about some activities that will take place in the coming weeks:

  • All employees should have a mandatory talk with their managers (medarbetarsamtal), where their working situation should be discussed and noted. The ITM administration has compiled some information material that has been shared with all ITM leaders within “Ledarforum”.
  • Health and safety inspections are carried out at each department, led by external experts. They are essential parts of our systematic safety work. Based on the results of these inspections, we will get recommendations and demands with respect to necessary improvements. Then, each department will make sure that the issues are resolved before the summer vacation.

At the end of this blog, I must point out that things are not ”normal”, as I said initially. It is true that we are at the end of a Corona crisis, but instead, a new crisis has emerged in Ukraine. I want to inform you that KTH will update you concerning this crisis and how it will influence our work:

Information regarding the invasion of Ukraine

Finally, I must say that all of you that had a vacation to enjoy the winter break (sportlov) with your kids last week were very lucky. The sun was shining most of the week. It is such a joy to feel your face warm up again after many weeks of cold weather and to realize that we are approaching warmer times. As evidence that new times are coming, the first flower in my garden appeared this weekend. Maybe spring is not so far away after all…

/Pär Jönsson, Head of the ITM School