Skip to content

“Predator journals” and common courses

In English further down.

“Predator journals” och gemensamma kurser

Se upp för “predator journals”, varnar Mats Magnusson, forskningsutbildningsansvarig (FA) i sin blogg. Han skriver också om behovet av nya kurser, inte minst inom etik, JML och hållbarhet – kurser som kommer att vara gemensamma för alla KTH-skolor.

Forskarutbildningen på ITM-skolan syftar i väldigt hög utsträckning till att utveckla experter inom våra specifika forskningsområden. Det är således av stor vikt att våra doktorsprogram är så flexibla att de kan anpassas till den enskilde studentens behov av kurser. För att möjliggöra för studenter och handledare att designa individuella studieplaner behövs ett tillräckligt utbud av olika FU-kurser och dessutom att dessa ges regelbundet. Vi har under en längre tid arbetat med att ta bort inaktuella kurser och inrätta nya. Förhoppningsvis kommer detta på sikt göra det enklare att planera forskarutbildningens kursdel och i slutändan underlätta för alla berörda.

Etik, hållbarhet och JML utvecklas

En annan viktig del av forskarutbildningen är att utveckla kunskap och färdigheter som ger en bra bas för att kunna verka som forskare. Tre områden som vi behöver ge mer uppmärksamhet är etik, hållbarhet och JML. Även här finns behov av nya kurser. Behoven är i stort sett desamma över de olika doktorsprogrammen och därför vill vi inom en inte alltför avlägsen framtid genomföra skolgemensamma grundkurser på doktorsprogrammen. I dessa kurser kommer etik, hållbarhet och JML att utgöra centrala delar.

Nya etiska dilemman

I synnerhet etikfrågor orsakar oss forskare allt mer huvudbry. Vid första anblicken kan detta kännas som något som endast är relevant för forskning som inbegriper experiment med djur och/eller människor, men vid en noggrannare analys ser vi en rad problemområden med relevans för oss alla, exempelvis datahantering (GDPR) och plagiat. Dessa frågor är i sig ofta komplicerade, men vad vi nu ser är ytterligare problem som är ännu svårare att förhålla sig till. Här kan nämnas allt oftare förekommande ”predator journals” – tidskrifter som tar ut en avgift för publicering och som vid en närmare granskning visar sig ha väldigt korta granskningstider, höga acceptansnivåer och, som resultat av detta, artiklar av tvivelaktig eller rentav usel kvalitet. Flera av dessa tidskrifter ser på ytan högst respektabla ut och de uppvisar ofta imponerande impact factor. Att vi i Sverige inte har några fastställda rankinglistor över vetenskapliga journaler gör svenska forskare särskilt utsatta för denna problematik och svårast att göra korrekta bedömningar av journalkvalitet är det givetvis för doktorander.

I väntan på gemensamma introduktionskurser

Jag ser fram emot att vi inom kort kan sjösätta gemensamma introduktionskurser i vår forskarutbildning för att på ett ännu bättre sätt kunna ta oss an såväl etikfrågor som gränsöverskridande problematik avseende hållbarhet och JML och på så sätt förbereda våra doktorander för framtida karriärer på bästa möjliga sätt. Tills detta är på plats vill jag uppmana såväl erfarna kollegor som doktorander att engagera sig i en kontinuerlig diskussion om vilka journaler vi bör publicera i och vilka vi bör hålla oss borta ifrån.

/ Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig vid ITM-skolan

“Predator journals” and common courses

Watch out for ”predator journals”, warns Mats Magnusson, Director of Third-Cycle Education(FA) in his blog. He also writes about the need of new courses, not the least in ethics, JML and sustainability – courses that will be the same for all KTH schools.

The third-cycle education at the ITM School aims to develop experts in our specific research areas. Thus, it’s of great importance that our doctoral programs are flexible enough to be adapted to the individual student’s needs for courses. To enable students and supervisors to design individual study plans, a sufficient range of different courses is needed, and it’s also important that these are given regularly. We have been working for a long time to remove outdated courses and set up new ones. Hopefully, in the long run, this will make it easier to plan the course the doctoral program’s courses and ultimately make it easier for everyone involved.

Ethics, sustainability, and JML in phocus

Another important part of the third-cycle education is to develop knowledge and skills that provide a good basis for being able to work as a researcher. Three areas that we need to pay more attention to are ethics, sustainability, and JML. Here, too, there is a need for new courses. The needs are largely the same across the various doctoral programs and therefore, in a not-too-distant future, we want to implement basic courses on the doctoral programs common for all schools. In these courses, ethics, sustainability, and JML will be key elements.

New ethical dilemmas

Ethical issues, in particular, are causing us researchers more and more headaches. At first glance, this may feel like something that is only relevant for research involving experiments on animals and/or humans, but we see a number of problem areas relevant to us all, such as data management (GDPR) and plagiarism. These issues are often complicated in themselves, but now we see additional problems that are even more difficult to relate to. Increasingly common are “predator journals” – journals that charge a fee for publication and which on closer inspection turn out to have very short review times, high acceptance levels, and, as a result, articles of dubious or even lousy quality. Several of these journals look highly respectable at a first glance and they often show an impressive impact factor. The fact that we in Sweden don’t have established ranking lists of scientific journals makes Swedish researchers particularly vulnerable to this problem and it is of course most difficult for doctoral students to make correct assessments of journal journals.

Waiting for common introductory courses

I look forward to launching joint introductory courses in our doctoral studies soon in order to be able to address ethical issues as well as cross-border issues regarding sustainability and JML in an even better way, thus preparing our doctoral students for future careers in the best possible way. Until this is in place, I would like to encourage both experienced colleagues and doctoral students to engage in a continuous discussion about which journals we should publish in and which we should stay away from.

/ Mats Magnusson, Director of Third-cycle education at ITM

New support for teachers and a president visit

In English further down.

Nytt undervisningsstöd till lärarna och ett rektorsbesök

Nu är det ett år sedan covid-19-pandemin tvingade oss att ställa om till digital undervisning och ännu är det oklart när vi kan börja skruva upp campusundervisningen igen. Därför kommer jag att använda den här bloggen för att prata om det ökade stödet för onlineundervisning som vi infört för ITM-skolans lärare under vårterminen.

ITM E-learning-grupp

Mellan den 1 februari och den 30 juni har ITM-skolan anställt 7 amanuenser, dvs studenter som ska stötta i digitaliseringen av våra kurser. Detta ”E-learning-grupp” kan hjälpa till med:

 • Stöd, hjälp och vägledning vid användning av KTH:s digitala undervisningsverktyg, som t.ex. Canvas, 
 • Introduktion och utbildning i verktyg som ökar engagemang och interaktivitet under onlineundervisning, till exempel föreläsningar i zoom,
 • Bidra till produktionen av utbildningsmaterial för flippad utbildning,
 • Kartlägga öppna frågor som kräver lite efterforskning, till exempel hur man kan förbättra kommunikationen med studenterna,
 • Stöd med att skapa digitala undersökningar.

Däremot kan de inte hjälpa till med kurser som inte ingår i grundutbildningen (eftersom de finansieras med GRU-pengar), tillgänglighetsfrågor eller lära studenter hur man använder olika digitala verktyg.

Om du har idéer kring vad ITM E-learning-grupp kan hjälpa dig med, eller bara vill boka ett 1-till-1-möte, kontakta dem direkt via itm-elearning@kth.se. 

Skriv till dem på engelska eftersom amanuensgruppen består av både inhemska och internationella studenter.

Under vecka 11 och 13 har E-learning-gruppen genomfört fyra seminarier med fokus på interaktiv onlineundervisning och sidstrukturering i Canvas. För att kunna dela sina presentationer, andra dokument och kommande instruktionsvideor som de håller på att skapa, har jag initierat en Canvas-sida som heter ITM E-learning. Så om du är intresserad av att ta del av material och delta i kollegiala diskussioner, vänligen meddela mig genom detta formulär.

Rektorsbesök på ITM-skolan

Slutligen vill jag berätta om några av de saker som presenterades och diskuterades under rektor Sigbritts besök på ITM-skolan före påsk (31 mars). Under detta onlinemöte beskrev alla prefekterna varje avdelnings samarbete och partnerskap samt forskning, utbildning och kommande utmaningar. Saker som nämndes:

 • Institutionen för energiteknik (EGI) har aktiva forskningsprojekt med alla KTH:s skolor.
 • Institutionen för hållbar produktionsutveckling (HPU) har ett starkt samarbete och synergifokus internt och externt (med till exempel Scania, AZ och SSCP).
 • Institutionen för industriell ekonomi (Indek) har ökat antalet publikationer (i WoS) och antalet citeringar.
 • Institutionen för industriell produktion (IIP) har ökat antalet kurser för KTH:s strategiska partners (DMMS, XPRES) och har fyra EU-framgångshistorier inom Horizon2020.
 • Institutionen för lärande (LES) har fördubblat mängden extern finansiering sedan 2016.
 • Institutionen för maskinkonstruktion (MMK) har flest sampublikationer tillsammans med industrin.
 • Institutionen för materialvetenskap (MSE) har ett omfattande nationellt och internationellt samarbete med universitet, forskningsinstitut och industriföretag.

Rektor betonade att det är viktigt att KTH har adekvata experimentella inslag i våra ingenjörsutbildningar eftersom det är det som gör oss unika ur ett internationellt perspektiv.

Under mötet fick vi också universitetsdirektören Kerstins uppskattning för att ITM:s verksamhetsstöd är så stöttande till ett KTH, liksom hur ITM hanterat covid-19. Med specifika hänvisningar till såväl grundutbildning som forskarutbildning diskuterade vi hur lärarna på ITM-skolan har utvecklat och genomfört en helt ny utbildning (Tekniskt basår på distans), utvecklat smittsäkert laboratoriearbete på campus, ökat antalet kurser fokuserade på livslångt lärande och ökat mångfalden av sätt att examinera ITM:s kurser på. Sammantaget mycket intressanta och engagerande diskussioner.

/ Anna Jerbrant, Vice skolchef och grundutbildningsansvarig

New support for teachers and a president visit

Now it is one year since the covid-19 pandemic forced us to switch to online education and so far we don’t know exactly when we will be allowed to increase the amount of campus teaching again. So, because of this, I will use this blog to enhance the increased online teaching support that we have created for ITM teachers during this spring semester.

ITM E-learning group

Between February 1st and June 30th ITM has hired 7 amanuenses students in order to help us all in the digitization of our courses, and this ITM E-learning group can help you with:

 • Support, assistance, and guides in the use of digital teaching tools chosen by KTH, such as for instance Canvas,
 • Introduction and training on tools to increase engagement and collaboration during online teaching (for instance lectures in zoom),
 • Contribution to the production of educational materials for flipped education,
 • Investigating open questions that require some research (example: how to improve communication with students),
 • Support with creating digital examination.

But they cannot help with courses that are not part of first and second-cycle education (since they are funded with GRU money), accessibility issues, or teaching students how to use different digital tools.

If you have an idea on how and with what the ITM E-learning group can help you with, or just wants to book a 1-to-1 meeting, contact them directly through itm-elearning@kth.se.

But, since the amanuenses group is made up of both domestic and international students, please write to them in English.

During weeks 11 and 13, the ITM E-learning group has conducted four seminars focused on interactive online teaching and Canvas course page structuring. To be able to share their presentation slides, other documents, and coming instructional videos (that the group is about to create), I have initiated a Canvas page called ITM E-learning. So, if you are interested to take part in written material and participate in collegiate discussions please let me know through this form.

KTH President’s visit

Finally, I would like to share some of the things that were presented and discussed during KTH President Sigbritt’s visit to the ITM School just before Easter (March 31). During this online meeting, all of the department heads described each department’s collaborations and partnerships as well as research, education, and upcoming challenges.

Issues that were raised:

 • The Department of Energy Technology (EGI) has active research projects with all KTH schools.
 • The Department of Sustainable Production Development (HPU) has a strong collaboration and synergy focus internally and externally (with for instance Scania, AZ and SSCP).
 • The Department of Industrial Economics and Management (Indek) has increased the number of publications (in WoS) and number of citations.
 • The Department of Production Engineering (IIP) has an increased number of courses for KTH’s strategic partners (DMMS, XPRES) and has four EU Horizon2020 success stories.
 • The Department of Learning (LES) has doubled the amount of external funding since 2016.
 • The Department of Machine Design (MMK) has the highest number of co-publications together with industry.
 • The Department of Materials Science and Engineering (MSE) has extensive national and international collaboration with universities, research institutes, and industrial companies.

The president emphasized that it is important for KTH to have adequate experimental elements in our engineering educations because that is what makes us unique from an international perspective.

During the meeting, we also got the University Director’s appreciation that ITM’s Professional Support is so supportive in developing one KTH as well as both positive and negative consequences of the covid-19 pandemic on the first, second, and third cycle of education. With specific regards to the first and second cycle, we discussed how the teachers at the ITM School have developed and executed an entirely new education (Technical Preparatory Year on a distance) developed infectious secure ways to execute laboratory work on campus, increased the number of courses focused on lifelong learning and increased the diversity of ways to examine in ITM’s courses. All in all, very interesting and engaging discussions.

/ Anna Jerbrant, Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

“I am the greatest”

In English further down.

Kära kollegor,

1964 uttalade den världsberömda boxaren Muhammad Ali orden “Jag är den störste”. Hans track record i boxning var, och är, mycket bra och han har blivit flitigt citerad tack vare det där citatet.

I den akademiska världen däremot, är det inte lika vanligt att man gör dylika uttalanden om sin egen förmåga. Istället bedöms den enskilda forskningsprestationen utifrån mätbara kvantiteter såsom citeringar av artiklar etc. Dessutom är det olika rankningsorganisationer såsom THE, QS, US News, World Report och ARWU som bedömer hur bra ett universitet är. Rankingen baseras i sin tur på ett antal viktiga prestandaindex som inkluderar utbildningens kvalitet, fakultetens kvalitet, forskningsresultat och så vidare.

Hatef Madani ansvarar för impactarbetet på ITM. Han har under hösten samlat in forskningsdata kring publiceringar från ITM:s olika institutioner och håller för närvarande på att presentera detta för varje institution. Och självklart blir den naturliga frågan: vem presterar bäst?

Svaret är: det beror på vad du fokuserar på:

 • Institutionen för Industriell produktion (IIP) har den högsta genomsnittliga citationsfaktorn på 1,59.
 • Institutionen för Hållbar produktion har den högsta andelen topp 10% citerade artiklar (31%).
 • Institutionen för Energiteknik har den högsta andelen publikationer i topp 20% rankade tidskrifter (33%).
 • Institutionen för Materialvetenskap har flest publikationer (720).
 • Institutionen för Maskinteknik har den högsta andelen sampublikationer med kollegor som inte är verksamma på universitet, dvs huvudsakligen med kollegor i industrin (23%).

Självutvärderingar baserat på bland annat rankningsstatistik som här ovan, används vid årets forskningsutvärdering. Rektor vill att varje institution, ja varje forskare, ska bidra till att höja kvaliteten så att KTH kan bibehålla sin höga ranking i världen. Det blir spännande att se resultatet av utvärderingarna i slutet av augusti.

Till sist vill jag säga att det är fantastiskt att uppleva hur dagarna blir längre och hur naturen börjar vakna. Jag är säker på att många av er gör som jag och tar tillfället i akt att ta promenader i naturen för att uppleva hur blommor tittar upp ur marken och se hur fåglar är upptagna med att bygga sina bon. Allt är tecken på att vi långsamt går mot en ljusare framtid…

/Pär Jönsson, Skolchef

I am the greatest

Dear colleagues,

In 1964 the world-famous boxer Muhammad Ali claimed that “I am the greatest.” His track record in boxing is very good, and he has received many citations based on that speech.

In the academic world, we seldom see people that stand up and make a similar statement. Instead, the individual research performance is judged by measurable quantities such as citations of papers, etc. Moreover, the ranking of a university is made by different ranking organisations: THE, QS, US News and World Report, and ARWU. These are based on a number of key performance indexes, including the quality of education, quality of faculty, research output, etc.

Hatef Madani is responsible for the impact work at ITM. He has collected data of research output from the different departments at ITM. He is currently presenting this information to the departments. Well, then the natural question is who the best performing department is?

The answer is as follows, depending on what you focus on:

 • The department of Industrial Production (IIP) has the highest average citation factor of 1.59.
 • The Department of Sustainable Production has the highest percentage of top 10% cited papers (31%).
 • The Department of Energy Technology has the highest share of publications in the top 20% ranked journals (33%).
 • The Department of Materials Science and Engineering has the highest number of publications (720).
 • The Department of Machine Design has the highest share of non-university co-publications (23%)

Self-evaluations made by the departments based on among other things ranking statistics such as that presented above are used in the 2021 research evaluation. The President’s purpose is that each department and each researcher should find a way of increasing the quality so that KTH’s ranking in the world remains high. It will be exciting to see the result of the evaluations at the end of August.

As a final word, I wish to say that it is fantastic to experience how the days become longer and how nature starts to wake up. I am sure that many of you do as I and take the opportunity to take walks in nature to experience how flowers emerge from the ground and to watch birds being busy building their nests. These are signs that we are slowly moving towards a brighter future…..

/Pär Jönsson, Head of the ITM School

 

 

 

 

Films that support project managers at the ITM School

She’s called Charlie, the animated helper that will teach project managers economy. In a series of five films you’ll be led through all the financial procedures that comes with a project.
Christina Carlssons comments on the videos:

Third-cycle education is being reviewed

In English further down.

Forskarutbildningen kvalitetsgranskas

Många doktorander är nöjda med forskarutbildningen på KTH, men det finns förbättringspotential för handledning, och kurser som rustar dem för en karriär inom näringslivet. Detta enligt ett par färska enkäter.

I många kurser saknas PM och analyser

Som en del av kvalitetsarbetet på KTH pågår för närvarande analys av våra utbildningsprogram, inklusive våra doktorsprogram. I samband med det blir det tydligt att vi behöver förbättra våra rutiner vad gäller kursanalyser då endast ett fåtal sådana är publicerade. Detta problem rör kurser på alla nivåer, men det förefaller vara extra lätt att missa denna rutin när det gäller forskarutbildningskurserna (FU-kurser). Utan tillgång till aktuella kursanalyser blir det svårt att följa upp och utvärdera våra utbildningar så jag vill därför uppmuntra alla berörda att kontrollera att kursanalyser verkligen laddas upp. I samband med detta kan också nämnas att det för en hel del kurser även saknas kurs-pm, något som också ska finnas för våra FU-kurser.

Studenter anser att handledningen kan förbättras

Vad gäller forskarutbildningen har det under senaste tiden också genomförts en hel del arbete baserat på de doktorandenkäter som genomförts, av KTH:s Gemensamma Verksamhetsstöd respektive studentkåren. I många avseenden visar enkätresultaten att forskarutbildningen är attraktiv och fungerar väl, men det finns också ett antal områden som är i behov av förbättring. Ett sådant område är handledning där vi kan se att ett antal doktorander uppfattar att de inte får erforderligt stöd från sina handledare. En underliggande orsak till detta problem är att det verkar finnas stora skillnader vad gäller handledningsrutiner, såväl mellan olika doktorsprogram som mellan olika handledare.

Jag ser att vi framöver behöver arbeta aktivt på ITM med denna fråga. Först och främst behöver vi förbättra informationen till nyantagna doktorander om de regler och rutiner som finns avseende handledning och på så sätt skapa en klar och gemensam bild av vad som förväntas av såväl handledare som forskarstuderande. Dessutom behöver vi lyfta fram goda exempel bland våra handledare och se till att deras metoder och arbetssätt sprids över skolan.

Handledarutbildning för att tillämpa nya regler

Ytterligare ett steg mot en kvalitetssäkring av handledningen är att det sedan kort tid tillbaka krävs genomgången handledningskurs för att fungera som bihandledare. Om du i nuläget är bihandledare eller avser att ta på dig en sådan roll framöver är det alltså hög tid att genomgå avsedd handledarutbildning om du inte redan gjort så. Då det kan dröja lite innan alla berörda hunnit med att läsa kursen är tillämpningen av det nya regelverket ännu inte helt strikt, men successivt kommer detta att skärpas.

Doktorander efterfrågar kurser som rustar dem för näringslivet

En annan insikt från de genomförda enkätundersökningarna är att forskarutbildningarna förbereder våra doktorander väl för en karriär som forskare, men att det av många efterfrågas fler inslag av projektledning, entreprenörskap och kommersialisering av forskning. Möjligheten att erbjuda nya doktorandkurser inom dessa områden är definitivt något som behöver undersökas i vårt arbete med att förbättra utbildningarna. Sannolikt kommer behovet av forskarutbildade öka utanför akademin och vi behöver därför se till att vi i ännu högre grad än idag förbereder våra doktorer för karriärer i näringslivet likväl som för en framtid i akademin.

/ Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig vid ITM-skolan

Third-cycle education is quality reviewed

Many doctoral students are satisfied with the programs at KTH, but there is room for improvements in terms of supervision and courses that enable a career in industry. This is according to two recent surveys.

PM and analyses are missing for many courses

As part of the quality work at KTH, analysis of our educational programs, including our doctoral programs, is currently underway. In connection to this, it is clear that we need to improve our routines regarding course analyses as only a few of these are published. This problem concerns courses at all levels, but it seems particularly easy to miss this routine when it comes to doctoral courses. Without access to current course analyses, it will be difficult to follow up and evaluate our educations, so I would like to encourage everyone involved to upload your course analyses. Additionally, many courses do not have a course PM, something that should be available also for our doctoral courses.

Students state that supervision can be improved

With regard to the doctoral program, much work has recently been performed based on two recent doctoral student surveys that have been carried out by KTH Gemensamt Verksamhetsstöd and the student union, respectively. In many respects, the survey results show that the third-cycle education is attractive and works well, but there are also a number of areas that need improvement. One such area is supervision, where we can see that a number of doctoral students perceive that they do not receive the necessary support from their supervisors. An underlying reason for this problem is that there seem to be large differences in terms of supervision routines, both between different doctoral programs and between different supervisors.

I see that we at ITM need to work actively with this issue in the future. Primarily, we need to improve the information to new doctoral students about the rules and routines regarding supervision, and in this way create a clear and common picture of what is expected from both supervisors and doctoral students. In addition, we need to highlight good examples among our supervisors and ensure that their methods are spread across the school.

Supervisor training to apply new rules

Since a short time, a completed supervision course is required for all new co-supervisors. This is another step towards quality assurance of the supervision. If you are currently a co-supervisor or intend to take on such a role in the future, it is high time to undergo this supervisor training, if you have not already done so. As it may take a while until everyone had the time to take the course, the application of the new regulations is not yet completely strict, but this will gradually be implemented.

Doctoral students call for courses that prepare them for industry

Another insight from the surveys is that the doctoral programs prepare our students well for a career as a researcher, but that many request more elements of project management, entrepreneurship and commercialization of research. The opportunity to offer new doctoral courses in these areas is definitely something that needs to be investigated in our work to improve the educations. The need for doctoral graduates is likely to increase outside academia and we need to ensure that we prepare our doctors for careers in industry as well as for a future in academia, to an even greater degree than today.

/ Mats Magnusson, Director of Third-cycle education at ITM