Skip to content

How does it feel to be in the fast lane on the digital highway?

In English further down.

Hur känns det att ligga i innerfilen på den digitala motorvägen?

Kära kollegor!

Just nu ser vi på nära håll hur saker i vår närhet förändras – både hur vårt universitet fungerar och hur det dagliga livet gestaltar sig. Detta drivs naturligtvis på av den rådande pandemin. Vi är vana vid att prata om digitaliseringen och dess betydelse i framtidens akademiska miljö. Men vårens plötsliga förändring av våra liv har prejat oss alla ut i höghastighetsfilen på den digitala undervisningsvägen. För många av oss har detta inneburit en stor förändring av hur vi utför våra uppgifter.

Jag älskar att föreläsa i ett klassrum och kunna interagera med studenterna. I undervisningen av kandidatstudenter ligger fokus på undervisningsprinciper – och naturligtvis att försöka inspirera dem till vidare studier. Att undervisa masterstudenter är ännu roligare, eftersom jag stegvis fått lära mig att gå från envägskommunikation till undervisning som bygger på att vara diskussionsledare. Här har jag och mina kollegor också kunnat slussa in studenterna till olika branscher och fått dem att tillämpa sina nya, teoretiska kunskaper för att lösa utmaningar som kan stödja en hållbar produktion.

Min egen omställning till nya digitala sätt att undervisa har hittills varit mindre framgångsrik, enligt mig själv. Jag försöker hitta det bästa sättet att anpassa mig till de nya situationerna. Bland annat har jag deltagit i några seminarier vid Institutionen för lärande och lyssnat på presentationer av pedagogiska experter som Arnold Pears. Men jag behöver fortfarande arbeta med att förbättra dessa färdigheter så att jag kan nå upp till den standard – eller bättre – som jag kan erbjuda i ett klassrum. Du som är  lärare kan säkert känna igen dig i min beskrivning.

Denna nya situationen har också förändrat andra delar av vårt arbete utöver undervisningen. Som vi alla vet, sker de flesta möten idag i zoom. Ett år tillbaka i tiden hade de flesta av oss knappt hört talas om zoom, plötsligt är det en integrerad del av våra liv. Vi har sett många fördelar med det nya sättet att arbeta: vi reser exempelvis mindre och deltagande vid informationsmöten, doktorsavhandlingar etc är större.

Men att inte kunna träffas personligen för att diskutera och lösa konflikter har också skapat vissa arbetsmiljöproblem. Vi är medvetna om detta och vår HR-grupp arbetar aktivt med institutionerna, ibland tillsammans med experthjälp utifrån. Naturligtvis diskuterar vi också hur man löser arbetsmiljöfrågor i vår samverkansgrupp, där fackföreningen och skyddsombuden är med. Här vill jag nämna att vi även fokuserar på framtida förbättringar. Vi arbetar nu tillsammans för att utveckla förslag på vad som ska omfattas vid de obligatoriska arbetsplatsmöten som varje enhetsledare ska ha med personalen. Förslagen baseras på KTH:s årscykel, och det övergripande fokuset är att systematiskt förbättra arbetsmiljön på ITM. I november har vi en workshop för att göra ett första utkast. Vi kommer givetvis att informera mer om det.

Slutligen vill jag fråga hur det känns för dig, i ditt dagliga arbete, där i det snabba körfältet på den digitala motorvägen? Det här är kanske något du kan diskutera vid enhetsmötena? Oavsett vad vi som individer tycker är det bara en sak vi kan vara säkra på om framtiden: att det inte kommer att vara som idag – en anledning god nog att anpassa oss till de förändringar som behövs för att utföra vårt arbete så bra det går.

// Pär Jönsson, ITM:s skolchef

How does it feel to be in the fast lane on the digital highway?

Dear colleagues,

We are experiencing a transformation in our way our university works and how our daily life is. This has, of course, been fueled by the corona situation. We used to talk about digitization and its importance in a future academic environment. However, this abrupt change in our lives that took place this spring has thrown all of us in the high speed lane in the digital teaching highway. This has meant a transformation of how we carry out our tasks for most of us.

I love to lecture in a classroom and to have active interactions with the students. In teaching bachelor students, the focus is in teaching principles and of course to try to inspire them to further studies. Teaching master students is even more fun, since I have learned little by little to transform my teaching from a one-way communication to being a discussion leader. Here, I and my colleagues have also been able to bring them to industries and to let them apply their newly obtained theoretical knowledge to solve relevant challenges that can support a sustainable production.

My transformation to a teacher that master the new digital way of teaching has so far been less successful, according to myself. I am trying to find the best way for me to adapt to the new situations. I have attended some seminars at the Department of Learning and listened to presentation by pedagogic experts such as Arnold Pears. I still needs to work on improving these skills so that I can reach a standard that is the same or better than that I can offer in a class room. Overall, think many of you teachers can recognize themselves in my description.

This new situation has also changed other parts of our work besides teaching. As all of us know, today most meetings takes place in a zoom room. One year back, most of us had hardly heard about zoom but suddenly, it’s an integrated part of our lives. We have seen many advantages with the new way of operation such as less travel as well as a larger attendance at information meetings, PhD dissertations etc.

However, not being able to meet in person to discuss and to solve conflicts has also created some working environment problems. We are aware of this and our HR group is actively helping departments using both their own and external expert help. Of course we also discuss how to solve working environment issues in our group (samverkansgrupp) with the trade union and Health and Safety representatives. Here, I should point out that we also focus on future improvements. Specifically, we work together to develop a set of suggestions what to cover at the obligatory working place meetings, that each unit leader needs to have with the personnel. Here, we base the suggestions on the yearly cycle of events that takes place here at KTH, and the overall focus is to systematically improve the working environment at ITM. We will meet in a workshop in November to make a first draft and we will inform you more about it.

Finally, I want to ask you how you feel to be in the fast lane on the digital highway in your daily work? This is maybe something you can discuss at your unit meetings? No matter what we as individuals think, there is only one thing that is sure about the future, and that is that the situation will not be the same as today! Thus, we need to adapt ourselves to transformations with respect to how we carry out our work duties.

// Pär Jönsson, Head of the ITM School

 

 

The pandemic may delay doctoral studies

In English further down.

Forskarstudier kan försenas på grund av pandemin

Kära kollega,

Jag hoppas först och främst att du mår väl och att den pågående pandemin inte orsakar alltför stora svårigheter i ditt vardagliga arbete. Jag har själv haft förmånen att ha ”vanliga” föreläsningar i sal i en av de kurser jag håller i denna läsperiod och trots att det finns vissa begränsningar och givetvis krävs en del extra säkerhetsåtgärder är det härligt att träffa studenter igen.

Vi har nu levt med nya arbetsförhållanden i ett drygt halvår och även om vi i många avseenden säkert vant oss vid digitalt hemarbete och skapat nya vardagsrutiner så tror jag att de flesta av oss allt mer saknar den vardagliga interaktionen med kollegorna. Just i detta avseende är många av våra forskarstuderande speciellt utsatta då de inte alltid har ett stort socialt nätverk utanför arbetet och således kan uppleva större problem med upplevd ensamhet och relaterade effekter såsom stress och psykisk ohälsa. Jag skulle därför vilja rikta en uppmaning till samtliga handledare att reflektera kring former och frekvens i handledningen och eventuellt göra vissa förändringar som säkerställer att våra forskarstuderande får den uppmärksamhet och det stöd de behöver under den rådande situationen.

En del forskningsverksamhet är för närvarande svår eller rent av omöjlig att genomföra och det drabbar såväl forskarstuderande som mer seniora forskare. Givet de tidsbegränsningar som finns för forskarstudierna är det viktigt att fånga upp och dokumentera de fall där det finns en risk att studierna måste förlängas på grund av förseningar till följd av pandemin. I första hand ska vi givetvis försöka att planera om vårt arbete så att eventuella förseningar minimeras, men om det inte går att undvika är det viktigt att de problem och förseningar som uppstått dokumenteras i doktorandens e-ISP efter diskussioner med handledare.

På KTH är vi medvetna om att det kommer att uppstå förseningar för en del doktorander och Covid-19 betraktas som ett särskilt skäl för förlängning av studierna. Det finns dock inga avsatta medel för dessa förlängningar och det ska understrykas att varje fall kommer att prövas individuellt för att kontrollera att en försening faktiskt varit oundviklig. För mer information om detta vill jag hänvisa till ytterligare information på KTH’s intranät.

Vad gäller vår forskarutbildning i övrigt kan jag konstatera att den i stort fortlöper som vanligt, tack vare handledares och forskarstuderandes goda insatser. Disputationer och licentiatseminarierna genomförs fortfarande via Zoom, något som faktiskt haft en positiv effekt på deltagande även om det ibland gör att dynamiken mellan opponent och respondent blir lite mer begränsad. Förhoppningsvis kommer vi inom en rimlig framtid återigen kunna hålla disputationer med ett större antal fysiskt närvarande deltagare, men givet erfarenheterna från digitala dito är vi nog många som i framtiden vill använda Zoom som ett komplement.

/ Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig ITM

Doctoral studies may be delayed due to the pandemic

Dear Colleagues,

First of all, I hope that you are all doing well and that the ongoing pandemic isn’t causing too much difficulty in your everyday work. I myself have had the privilege of conducting “normal”, on-site lectures in one of the courses I am holding during this study period, and although there are certain limitations and of course some extra security measures are necessary, it’s wonderful to interact in-person with students again.

We have now been living with new working conditions for over six months, and although in many respects we have certainly become accustomed to digital homework and created new everyday routines, I think that most of us increasingly miss our everyday interaction with colleagues. In this particular respect, many of our doctoral students are especially vulnerable, as they do not always have a large social network outside of work and thus may experience major problems with feelings of loneliness and related effects such as stress and mental illness. I would therefore like to call on all supervisors to reflect on the forms and frequency of their supervision sessions, and possibly make certain changes that ensure that our doctoral students receive the attention and support they need in the current situation.

It is currently difficult or even impossible to carry out certain research activities, and this affects both doctoral students and more senior researchers. Given the time constraints that exist for doctoral studies, it is important to identify and document cases where there is a risk that the studies will need to be extended due to delays resulting from the pandemic. In the first place we will of course try to reschedule our work to minimise any delays, but if they prove impossible to avoid, it is important that the problems and delays that have occurred are documented in the doctoral student’s e-ISP after discussions with her/his supervisors.

Here at KTH, we are aware that some doctoral students will experience delays, and COVID-19 is considered a special reason for extending one’s studies. However, there are no funds set aside for these extensions, and it should be stressed that each case will be examined individually to verify that a delay has actually been unavoidable. For more information on this subject, please refer to additional information on the KTH intranet.

As far as our third-cycle education in general is concerned, I can say that it is proceeding as usual, thanks to the great efforts of our supervisors and doctoral students. Doctoral thesis defences and licentiate seminars continue to be conducted via Zoom, which has actually had a positive effect on participation, although it sometimes makes the dynamic between opponent and respondent a little more limited. Hopefully, within the not-too-distant future we will once again be able to hold thesis defences with a larger number of physically present participants, but in light of our experiences with the digital format, in the future many of us will probably want to use Zoom as a complementary element.

/ Mats Magnusson, Director of Third-Cycle Education at ITM

 

Speeding up at campus

In English further down.

Högre fart på campus

Nu har terminen dragit igång på allvar. Skillnaden mot vårterminen är att vi alla förväntas vara på campus två dagar i veckan. Det innebär att vi måste säkra upp vår arbetsmiljö, alla kan inte vara på plats samtidigt. Inom stödverksamheten har vi därför schemalagt stora delar av personalens arbetstid. Det innebär att det alltid finns någon på plats kopplat till de olika områdena.

Våra studievägledare har drop-in via Zoom, vilket har visats sig vara en optimal lösning för samtliga. Studenterna behöver inte åka in till campus och sitta och vänta på sin tur, utan kan möta studievägledningen digitalt. Studievägledarna kan i lugn och ro beta av kön under dagen.

Trainee-platser till ekonomiavdelningen

Vi har under flera år haft svårt att rekrytera ekonomer. Det är och har varit svårt att få in tillräckligt bra sökanden och ibland har vi inte kunnat matcha de löneanspråk som ställts.  Speciellt svårt har det varit att få in nyrekryteringar inom EU-området. Som tur är har vi väldigt kompetenta medarbetare, men som därför har varit underbemannade under ett antal år, vilket påverkar arbetssituationen och till viss del det stöd vi vill ge verksamheten. Vi har nu ”tänkt nytt” och utannonserat trainee-anställningar på ekonomiavdelningen. Antalet ansökningar var många, och den första intervjuomgången pågår redan. Tanken är att de ska få följa redovisningens samtliga områden, allt från en inkommande faktura fram till budget- och bokslutsarbetet. Vi hoppas att det nya rekryteringsförfarandet kommer att ta oss i mål.

Preliminär tidsplan för lönerevisionen

Tidsplanen för årets lönerevision skjuts framåt i tiden. Detta beror naturligtvis på den situation vi har kopplat till covid-19. I vanliga fall drar vi igång lönesamtalen under hösten men i år är den preliminära tidsplanen att vi startar upp med lönesamtal under januari/februari.

2020/2021 Aktivitet
Juni och december Partsgemensam/partsegen information
November/december Infomöte om löneprocessen på APT/Avd möte
Januari/februari Lönesamtal
Februari/Mars Lönesättande samtal Saco-S
Februari/Mars Förhandlingar med OFR/S (ST) och SEKO
Mars/April Förhandling Saco-S, oeniga lönesättande samtal
Återkoppling av ny lön
Utbetalning av ny lön

Företagshälsovård för arbetsrelaterade besvär

Alla anställda har möjlighet att vända sig till företagshälsovården Avonova i arbetsrelaterade frågor, både genom telefonrådgivning och besök. KTH erbjuder nu gratis konsultation (anonymt) upp till sex tillfällen på grund av de speciella omständigheterna i en pandemi.

Med arbetsrelaterad hälsa – och ohälsa – menas att det ska finnas ett samband mellan individens besvär, arbetsförmåga och arbetskraven. Besvären ska ha orsakats av arbetet, försämras eller misstänks ha samband med arbetet. Detta skiljer sig från allmän sjukvård där sjukdomar inte alltid har samband med arbetet.

ITM har under det senaste året tagit hjälp av företagshälsovården för att få hjälp med att kartlägga ohälsa kopplat till arbetsplatsen. Detta arbete drivs tillsammans med de fackliga organisationerna, skolans huvudskyddsombud, vilka möts tillsammans med arbetsgivaren i samverkansmöten var fjortonde dag. Samverkansgruppen har idag ett stort fokus på arbetsrelaterade frågor, vilket gör att vi tillsammans kan arbeta proaktivt rörande dessa frågor.

Om du behöver stöd i dessa frågor, tveka inte, utan hör av dig till antingen närmsta chef, HR-ansvarig Anna Blendow, alternativt ditt fackliga ombud, (saco-s-itm@kth.se, st-kth@kth.se ) eller huvudskyddsombudet. Vilken ingång du använder spelar inte så stor roll. Huvudsaken är att vi kan komma till rätta med de problem som kan uppstå på en arbetsplats, där vi är många som ska ”samsas” under samma tak.

Profilbilder på måndagar

Om du behöver en ny profilbild kan du vända dig till skolans kommunikationsenhet. De har en kamera i beredskap varje måndag mellan kl 09.00-12.00. Du behöver inte föranmäla, utan kom när det passar dig. Kommunikationsenheten ligger i Biblioteket, södra tornet, 4 tr. Välkomna!

/ Christina Carlsson, Administrativ Chef på ITM

Speeding up at campus

The autumn semester has picked up speed. The difference from the spring semester is that we are all expected to work from campus two days a week. This means that we must secure our work environment, we can’t be in the same place at the same time. Therefore we have scheduled large parts of the staff’s working hours. This means that there is always someone on site connected to the different areas.

Our study counselors have drop-in via Zoom, which has proven to be a good solution for everyone. Students don’t have to go to campus and sit and wait their turn, but can meet the counselor digitally. Hence, the study counselors can easily deal with queue of students during the day.

Trainee places for the financial team

For several years, we’ve had difficulty recruiting financial officers. It is – and has been – difficult to get applicants qualified enough for the positions and sometimes we have not been able to match their salary claims. It has been particularly difficult to bring in new recruits within the EU area. Fortunately, we have very competent employees, but they have been understaffed for a number of years, which affects the work situation and to some extent the support we want to give out from the financial team. We now want to try something new: We have announced trainee positions for the finance department and the interest for the positions have been big and the first round of interviews are being carried out right now. The idea is that a trainee will follow all areas of the the department and learn how we handle everything from incoming invoices to the budget and year-end work. We hope that this new recruitment procedure will be fruitful.

Preliminary schedule for the salary revision

The schedule for this year’s salary revision is postponed. This is of course due to the situation we have linked to covid-19. In normal cases, we start the salary dialogue during the autumn. This year, the preliminary schedule is that we start with this during January / February.

2020/2021 Activity
June and December Parts common/partsegen information
November/December Info meeting about the salary process in APT/Department meeting
January/February Salary  dialogue
February/March Lönesättande samtal Saco-S
February/March Negotiations with OFR/S (ST) andSEKO
March/April Negotiations Saco-S, oeniga lönesättande samtal
Återkoppling av ny lön
Utbetalning av ny lön

Occupational health care for work-related problems

All employees have the opportunity to turn to occupational health care for work-related issues. Avanova offer both telephone counseling and visits. KTH now offers free consultation (anonymously) up to six occasions.

”Work-related health and ill-health” means that there must be a connection between the individual’s problems, work ability and work requirements. The problems must have been caused by the job situation, or suspected to be related to the work. This differs from general healthcare where illnesses are not always related to work.

Over the past year, ITM has enlisted the help of occupational health care to get help with mapping ill health linked to the workplace. This work is run together with the unions, the school’s chief safety representative, who meet together with the employer in collaboration meetings every fortnight. The ”collaboration group” today has a strong focus on work-related issues, which means that we can work together proactively on these issues.

If you need support in these matters, do not hesitate to contact your manager, our HR manager Anna Blendow, or your union representative, (saco-s-itm@kth.se, st-kth@kth.se) or the chief safety representative. Which input you use doesn’t matter as long as we can solve the problems that can arise in a workplace where many people must get along.

Profile pictures on Mondays

If you need a new profile picture, you can turn to the school’s communication unit. They have a camera on standby every Monday between 09.00-12.00 – no need to book in advance, it’s a drop-in service. The communication unit is located in the Library, south tower, 4th floor. Welcome!

/ Christina Carlsson, Head of the ITM Administration

Teachers, time to collaborate

In English further down

Lärare, dags att samverka

Nu är höstterminen igång och vi har klarat av första periodens inledande vecka. Vad gäller grundutbildningen sker det både mycket på grund av den pågående pandemin (se kth.se/aktuellt/covid-19) men det sker också mycket spännande och intressant strategisk utveckling, både för skolans utbildningar och program.

En helt ny utbildning

Så jag vill inleda med att berätta att ITM idag har lanserat vår helt nya förberedande utbildning Tekniskt basår på distans med campusträffar, där studenterna till stora delar ska undervisas på distans och kurserna i programmet ges av Institutionen för hållbar produktionsutveckling på KTH Södertälje. Denna utbildning har initierats och utvecklats till följd av regeringens och KTH:s satsning att utöka mängden platser på våra behörighetsgrundande utbildningar. KTH inrättade därmed två nya program under vårterminen 2020 som tillsammans tar emot fler än 600 nya studenter från och med höstterminen. 320 av dessa platser tillhör ITM:s nya program.

Läs mer i artikeln Rusning till Södertäljes basårsplatser

Träffar och workshops i höst

För er som mer vill diskutera och ventilera allt som händer i KTH:s verksamhet och undervisning just nu så arrangeras också flera öppna nätverksträffar under läsperiod 1. Här finns information om datum och tiden för dessa samt hur ni kan anmäla er till dem:

Dag

Tid

Anmälan

Zoom-länk

4 sept 14.00-16.00 https://doodle.com/poll/36sf8pmfqbhgqt6i https://kth-se.zoom.us/j/67731204121
9 sept 14.00-16.00 https://doodle.com/poll/7azan3nwmdkp8x3m https://kth-se.zoom.us/j/64618228207
14 sept 14.00-16.00 https://doodle.com/poll/chuw59smswtxkdy4 https://kth-se.zoom.us/j/62423812953
9 okt 14.00-16.00 https://doodle.com/poll/kw9au2btw99ighpv https://kth-se.zoom.us/j/63509864873

Dessutom är det grundutbildningsrelevant att det har det blivit dags att diskutera hur KTH:s nya hållbarhetsmål ska se ut för perioden som följer (år 2021 till 2025). Detta eftersom de nuvarande hållbarhetsmålen snart löper ut. Därmed bjuds anställda, studenter och andra intressenter in till en workshop den 3 september kl.10 – 12, fokuserad på arbetet med att utforma de nya hållbarhetsmålen.

Läs mer och anmäl dig till workshop om hållbarhetsmål

Dessutom ordnar KTH Sustainability Office en workshop den 16/9 klockan 14:30-16:30, där du som lärare möjlighet att träffa externa aktörer som vill bidra till KTH:s utbildningar genom exempelvis gästföreläsningar, projektuppdrag och exjobb. Temat är Samverkan för hållbar utveckling i kurser och exjobb. I år kommer det vara ett extra fokus på klimat och digitalisering, men andra ämnen inom hållbar utveckling kommer också diskuteras. Anmälan senast den 9 september:

Läs mer och anmäl dig till workshop om samverkan i kurser och exjobb

Avslutningsvis kan vi alla börja se fram emot KTH:s fjärde Scholarship oTeaching and Learning-konferens, som hålls 10 mars år 2021. Huvudtemat för konferensen är Learning Spaces: de fysiska, virtuella och sociala rum för lärande som du eller andra har skapat och deltagit i. Konferensen bjuder på gästföreläsare, runda-bordsdiskussioner, workshops, postersession och presentationer på plats och digitalt.

Läs mer och anmäl dig till KTH SoTL 2021 – Learning Spaces

/ Anna Jerbrant, Vice skolchef och Grundutbildningsansvarig

Teachers, make your voice heard

Now, the autumn semester has started and we have managed the first week of the first period. When it comes to First cycle education, a lot is happening due to the ongoing pandemic (see kth.se/aktuellt/covid-19 for updated information), but there are also very exciting and interesting strategic developments in the school’s educations and program.

A new education is born

Therefore, I want to start by telling you that ITM has launched our brand new preparatory education Technical Preparatory Year at a distance with campus meetings, where students will mainly study at a distance and the courses in the programme are given by the Department of Sustainable Production Development at KTH Södertälje. This education has been initiated and developed as a result of the Government’s and KTH’s efforts to increase the number of places in our preporatory educations. KTH thus established two new programmes during the spring semester 2020, which together will receive more than 600 new students from the autumn semester. 320 of these places belong to ITM’s new programme.

Read more in the article Race for Södertälje’s base year sites

Meetings and workshops this autumn

For those of you who want to discuss everything that is happening in KTH’s operation and teaching right now, several open network meetings are also arranged during study period 1.

Here you can find the date and time for these and how you can register for them:

Date

Time

Registration

Zoom link

4 Sept 14.00-16.00 https://doodle.com/poll/36sf8pmfqbhgqt6i https://kth-se.zoom.us/j/67731204121
9 Sept 14.00-16.00 https://doodle.com/poll/7azan3nwmdkp8x3m https://kth-se.zoom.us/j/64618228207
14 Sept 14.00-16.00 https://doodle.com/poll/chuw59smswtxkdy4 https://kth-se.zoom.us/j/62423812953
9 Oct 14.00-16.00 https://doodle.com/poll/kw9au2btw99ighpv https://kth-se.zoom.us/j/63509864873

In addition, it is time to discuss KTH’s new sustainability objectives for 2021 – 2025, which is relevant to first cycle education. The current sustainability objectives expire in December. Thus, employees, students and other stakeholders are invited to a workshop on September 3, 10:00 – 12:00, focused on the work of designing the new sustainability goals.

Read more and register to workshop about sustainability objectives

In addition, the KTH Sustainability Office arranges a matchmaking event on 16/9 at 14: 30-16: 30 where you as a teacher have the opportunity to meet external actors who want to contribute to KTH’s educations through, for example, guest lectures, project assignments and dissertations. The theme is Collaboration for sustainable development in courses and dissertations. This year there will be an extra focus on climate and digitalisation, but other topics in sustainable development will also be discussed. Registration no later than September 9.

Read more and register to the matchmaking event collaboration in courses and dissertations

Finally, we can all start looking forward to KTH’s fourth Scholarship of Teaching and Learning conference, which will be on March 10, 2021. The main theme of the conference is Learning Spaces: the physical, virtual and social spaces for learning that you or others have created and participated in. The conference offers guest lecturers, round-table discussions, workshops, poster sessions and presentations on site and digitally.

Read more and register to KTH SoTL 2021 – Learning Spaces

/ Anna Jerbrant, Deputy Head of School and Director of First and Seconf Cycle Education

Initiatives to be proud of

In English further down

Initiativ att vara stolt över

Charlotte Flodin och Anna Berglund

Nu drar hösten igång med en mängd osäkerheter om hur vi får transportera oss och ses fysiskt. Men lika säkert som amen i kyrkan är att ITM-skolans hållbarhetsarbete rullar på som vanligt. Vi, Anna Berglund, ITM:s hållbarhetsstrateg från GVS, och Charlotte Flodin, ITM:s miljöombud, har fått möjligheten att dela med oss av vad som händer.

Visste du till exempel att vi alla, såväl anställda som studenter, kan vara med och påverka KTH:s nya hållbarhetsmål, alltså de som kommer att gälla från nästa år och fyra år framåt? Den 3:e september arrangerar KTH Sustainability Office ett workshoptillfälle där alla på KTH är välkomna att delta i arbetet med att utveckla de nya hållbarhetsmålen.

Läs mer och anmäl dig till workhopen här

Men insatserna kring de senaste tidens arbete för att förbättra miljö och klimat inom ITM ska inte glömmas bort, här är några initiativ:

Digitalisering och resefria möten

Digitalt lärande på ITM ledde den digitala omställningen under den speciella våren som präglades hårt av covid-19. Under bara några veckor lyckades man introducera KTH:s lärare till det digitala utbildningsformatet. Den digitala omställningen ger även en stor del av personalen en större flexibilitet att kunna avstå från resande, vilket inte bara är bra ur ett smittoperspektiv utan ger flera positiva effekter både gällande arbetsmiljöfrågor och minskad klimatpåverkan.

Forskning

Sverige har exporterat järn och stål sedan medeltiden, och nu står vi inför en smärre miljörevolution: En klimatförbättrad produktion! SSAB:s ståltillverkning står för ca 10 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp. SSAB, Vattenfall och LKAB såg behovet av att minska stålproduktionens klimatpåverkan och startade då initiativet HYBRIT, med målsättningen att utveckla världens första fossilfria ståltillverkningsprocess. I HYBRIT:s forskningsprogram undersöker Johan Martinsson, forskare vid Institutionen för Materialvetenskap, och tre kollegor till honom hur vätgas kan användas i stålproduktionen för att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser. Läs mer om detta enormt spännande initiativ på ITM:s webbplats ”KTH i stålrevolution” och på HYBRIT:s egna webbplats.

Joar Huss och Johan Martinsson

Utbildning

Anna Jerbrant och Andreas Alm Arvidsson har tillsammans med kursansvariga gått igenom ITM:s kursutbud och sett över vilka kurser som taggats med miljö- och hållbarhetsfokus. Före inventeringen var 70 kurser märkta, efter senaste genomgången har vi 214 märkta kurser. En effekt av inventeringen är att fortbildningstillfällen nu planeras för ITM:s lärare, så att vi kan bli ännu bättre på att inkludera hållbarhetsfrågor i våra kurser och program.

Avfall

Vaktmästare Adde Tabrizi har tillsammans med sina vaktmästar-kollegor från Servicecenter, skolans verksamhetscontrollers och andra nyckelpersoner sett över skolans källsortering och introducerar separat matavfall allteftersom på skolans institutioner. Tillsammans med ABE-skolan leder ITM arbetet med att sortera ut matavfall på KTH.

Under året har vi även sett över hanteringen av elektronikavfall och vi kommer framöver ha bättre möjligheter att återanvända och ta hand om elektronik.

Intern miljörevision

Den 2:a november ska interna miljörevisorer granska vårt miljöledningsarbete. Du kan vara en av dem som bjuds in att delta, i så fall återkommer vi med en inbjudan.

Vi hörs igen!

/Anna Berglund, ITM:s hållbarhetsstrateg från GVS, och Charlotte Flodin, ITM:s miljöombud

Initiatives to be proud of

Charlotte Flodin and Anna Berglund

The autumn brings many uncertainties in terms of travels and physical meetings. But one thing is certain – the ITM School’s sustainability work continues as usual. We, Anna Berglund, ITM’s sustainability strategist from GVS, and Charlotte Flodin, ITM’s environmental representative, got the opportunity to update you.

For instance, did you know that all of us, both employees and students, can influence KTH’s new sustainability objectives, i.e. those that will apply from next year and four years onward? On September 3, KTH Sustainability Office invites to a workshop where everyone at KTH is welcome to participate in the work of developing the new sustainability objectives.

Read more about the workshop and sign up here

However, the recent efforts at ITM to improve the environment and climate should not be forgotten. Here are some initiatives:

Digitization and travel-free meetings

The unit of Digital Learning at ITM led the digital transition during the special spring that was marked by covid-19. In just a few weeks, they succeeded in introducing KTH’s teachers to the digital education format. The digital transition also gives a large part of the staff a greater flexibility to be able to refrain from traveling, which is not only good from an infection perspective but gives several positive effects regarding work environment and reduced climate impact.

Research

Sweden has been exporting iron and steel since the Middle Ages, and now we face a minor environmental revolution: Climate-improved production! SSAB’s steel production accounts for about 10% of Sweden’s total carbon dioxide emissions. SSAB, Vattenfall and LKAB saw the need to reduce the climate impact of steel production and started the HYBRIT initiative, with the aim of developing the world’s first fossil-free steel manufacturing process. In HYBRIT’s research program, Johan Martinsson, a researcher at the Department of Materials Science, and three of his colleagues investigate how hydrogen gas can be used in steel production to drastically reduce greenhouse gas emissions. Read more about this exciting initiative on the ITM website “KTH in steel revolution” and on the HYBRIT website.

Joar Huss and Johan Martinsson

Studies

Anna Jerbrant and Andreas Alm Arvidsson have, together with course coordinators, gone through ITM’s course catalog and reviewed all courses that were tagged with an environmental and sustainability focus. Before the inventory, 70 courses were tagged, and now we have 214 tagged courses. As an effect of the inventory we are planning continuing education opportunities for ITM’s teachers, so that we can become even better at including sustainability in our courses and programmes.

Waste

Caretaker Adde Tabrizi, together with colleagues from Service Center, operations controllers and other key people, has reviewed the school’s source sorting and keep introducing separate food waste at the school’s departments. Together with the ABE School, ITM leads the work of sorting out food waste at KTH.

During the year, we also reviewed our electronic waste handling, and in the future, there will be better opportunities to reuse and take care of electronics.

Internal environmental audit

On November 2, internal environmental auditors will review our environmental management work. You can be one of those invited to participate, in which case we will return with an invitation.

We’ll talk later!

/ Anna Berglund, ITM’s sustainability strategist and Charlotte Flodin, ITM’s environmental representative