Skip to content

Faculty recruiting – yes, it takes time

In English further down.

Fakultetsrekrytering – japp, det tar tid

Så här två månader in i min nya roll börjar jag får grepp om huvudaspekterna av den viktiga uppgiften att förnya fakulteten. Så här ser rutinerna ut: En gång i veckan träffar jag vårt administrativa team för att diskutera de olika rekryteringarna och docentansökningarna. Varannan vecka ger jag ITM:s ledning och chefer en statusuppdatering och tar in synpunkter på vissa frågor, till exempel översynen av KTH:s anställningsordning. Jag har även träffat *FFA-kollegor tillsammans med dekanus och prodekanus på KTH. Genom alla nya personliga möten har jag lärt känna ITM-fakulteten lite bättre – kanske den mest intressanta delen av jobbet!

Den här veckan skulle jag vilja lyfta fram de senaste ITM-rekryteringarna grundade i de två senaste årens verksamhetsplaner och som därigenom finansierats med centrala medel. Tre av fyra planerade rekryteringar för 2021 är i hamn och dessa personer är nu ombord:

INDEK: Philip Kappen (lektor i industriell ekonomi)

Lärande: Stefan Stenbom (lektor i digitalt lärande)

Energiteknik: Farzin Golzar (biträdande lektor i energiteknik)

Välkommen Philip, Stefan och Farzin!

Institutionen för Produktionsutveckling (IPU) håller på att rekrytera en biträdande professor i datadriven produktionslogistik som vi hoppas kunna välkomna i början av 2023. För 2022 planerar institutionerna för materialvetenskap, produktionsutveckling och maskinkonstruktion att rekrytera biträdande professorer inom sina strategiska områden.

Ta en titt på datumen ovan så ser du att rekryteringar tar tid. Först ska institutionen i samråd med mig och skolchef Pär Jönssson ta fram en motivering till rekryteringen som ska vara i enlighet med fakultetens årliga planer. När KTH:s Anställningsnämnd har godkänt tjänsten kan den utlysas. Kandidater skickar in ansökningar och två externa experter granskar CV:n och väljer ut de bästa kandidaterna. Intervjuerna genomförs av en rekryteringsnämnd och deras rekommendationer vidarebefordras till KTH:s anställningsnämnd. Därefter kan skolchefen eller rektorn ta beslut.

Hela processen som beskrivs här tar 10-12 månader, med noggranna uppföljningar av administratörer och andra inblandade. Så, lite tålamod är på sin plats, och förhoppningsvis leder den långa processen till att vi kan attrahera de bästa talangerna som kan både stärka KTH:s varumärke och göra avtryck på omvärlden.

*FFA står för Fakultetsförnyelseansvarig och det finns en på varje skola på KTH.

/Andrew Martin, ansvarig för fakultetsförnyelse (FFA) på ITM-skolan

Faculty recruiting – yes, it takes time

Just about two months into the new position and I feel that I am getting a handle on the main aspects of the critical task of faculty renewal. This is what my routines look like: Once a week I meet with our administrative team to discuss the various recruitments including docentship applications. Every second week I inform ITM leadership and managers of the overall status and ask for input on certain issues, for instance the review of KTH’s appointment procedures (anställningsordning). I have also met with **FFA colleagues along with KTH’s dean and the vice dean of faculty. Through various personal interactions I have gotten to know ITM faculty a little better – possibly the most interesting part of the job!

This week I would like to highlight recent ITM recruitments supported with central funds through the workplans from the last two years. Three of four recruitments for 2021 have been completed with the following faculty now on board:

INDEK: Philip Kappen (Associate Professor in Industrial Economics)

Learning: Stefan Stenbom (Associate Professor in Digital Learning)

Energy Technology: Farzin Golzar (Assistant Professor in Energy Technology

Welcome Philip, Stefan, and Farzin!

The department of Production Engineering (IPU) is in the process of recruiting an Assistant Professor in Data-driven Production Logistics, and we hope to welcome our new faculty member in early 2023. For 2022 MSE, IPU, and MMK plan to recruit assistant professors in strategic fields within each department’s specialization.

Looking at the dates above you can see that faculty recruitments take time. First the department in consultation with the Head of School (Pär Jönsson) and me draft a motivation for recruitment, in accordance with annual faculty plans. The position is announced upon approval from the KTH Employment Committee. Candidates apply and two external experts review the CV’s and select the top candidates. Interviews are conducted by a recruitment board, and recommendations are forwarded to the KTH Employment Committee for subsequent decision by the Head of School or president.

The entire process outlined here takes 10-12 months, with vigilant follow-ups by administrators and others involved. So, some patience is in order, and hopefully the process leads to attracting the best talent for enhancing KTH’s reputation and outreach.

**FFA stands for Head of Faculty Renewal, and there is one FFA at each school at KTH. 

/Andrew Martin, Head of Faculty Renewal (FFA) at the ITM School