Skip to content

Change of weather, change of KTH

In Swedish further down.

Föränderligt väder och ett föränderligt KTH

Efter en påskhelg med solsken och en påtaglig känsla av vår i luften kom så ett av senvinterns sedvanliga bakslag med snö och kyla. Så här års är vädret i Stockholm ofta väldigt föränderligt och jag tror också att vi är många som känner att det är väldigt mycket som också håller på att förändras på KTH och på vår skola.

De flesta är vid det här laget medvetna om den stundande campusflytten, att verksamhetsstödet får ny organisation, att vi får nytt kvalitetssystem och förtätar kontorsutrymmen. Många av oss har också alldeles nyligen arbetat med kursbudgetar, ett viktigt första steg mot att få en grundutbildning i ekonomisk balans. Även om det är stora skillnader mellan våra institutioner har vi på skolnivå ett stort budgeterat underskott för vår grundutbildning. För att nå en övergripande ekonomi i balans måste vi komma tillrätta med detta vilket kräver arbetsinsatser på alla nivåer. Som ett första steg behöver vi anpassa den arbetstid vi lägger på kurser, så att den på övergripande nivå är i linje med den ersättning vi de facto erhåller för utförd utbildning. Detta innebär inte att varje enskild kurs måste gå runt ekonomiskt. Vi ska även framöver kunna ge kurser av strategiska skäl, men då behöver det också finnas några andra kurser som genererar ett överskott som kan täcka ”dyrare” kurser.

Jag fick själv en ögonöppnare när jag gick igenom mina egna kurser och insåg att de definitivt behövde effektiviseras. Därför kommer jag att minska antalet traditionella föreläsningar i sal något och istället använda andra pedagogiska medel. Min förhoppning är att dessa förändringar inte bara minskar kostnaderna utan också kommer att leda till bättre kurser som är mer i linje med idéerna i ”Framtidens utbildning”. På sikt kommer vi att behöva ta ett större grepp om skolans hela utbildningsutbud, men som alltid i förändring gäller det att ta sig an lagom stora utmaningar åt gången.

Förändringar som kanske inte är lika påtagliga, men likväl väldigt viktiga, är de som pågår inom forskarutbildningen. Inom kort kommer våra doktorsprogramsansvariga att lägga fram nya studieplaner. Dessa kommer att vara mer lika varandra än tidigare. Förutom att vår skolgemensamma introduktionskurs kommer att vara obligatorisk för alla ITM-doktorander införs också fler obligatoriska seminarietillfällen. Avsikten är att öka doktorandernas synlighet och därigenom kunna erbjuda bättre stöd till doktorander och handledare när det behövs. En annan viktig insats i detta sammanhang är att förbättra kursutbudet för våra doktorander. Vi har på sistone rensat ut ett stort antal inaktiva forskarutbildningskurser och det är nu hög tid att inrätta nya, som också ges tillräckligt regelbundet. Eftersom forskarutbildningskurser inte finansieras på samma sätt som grundutbildning behöver de schemaläggas för att komma in i bemanningsmatriser och finansieras med de medel vi faktiskt tilldelas för forskning och forskarutbildning. En vänlig uppmaning till alla lärare är därför att inkomma med förslag på nya forskarutbildningskurser till våra doktorsprogramansvariga.

/Mats Magnusson, andre vice skolchef på ITM

Change of weather, change of KTH

After a weekend of Easter sunshine and a tangible feeling of spring in the air, one of the typical late winter setbacks arrived with snow and cold. At this time of year, the weather in Stockholm often fluctuates greatly, mirroring the changes occurring at KTH and within our school.

By now, most of us are aware of the upcoming campus move, the reorganization of university support, the implementation of a new quality system, and the densification of office space. Many of us have also recently been involved in working on course budgets, which mark an important initial step towards achieving financial balance in first and second cycle education. Despite significant differences between our departments, we are facing a substantial budget deficit at the school level for first and second cycle education. To rectify this, concerted efforts are required across all levels. As a first measure, we need to align the time we devote to courses with the compensation we receive for educational provision, ensuring overall financial balance. This doesn’t imply that every single course must be financially profitable. While we will continue to offer courses for strategic reasons, some should generate a surplus to offset the costs of “more expensive” courses.

Upon reviewing my own courses, I realized the need for streamlining. Consequently, I will slightly reduce the number of traditional lectures in favor of alternative pedagogical methods. My aim is for these adjustments not only to reduce costs but also to enhance the quality of courses in line with the principles of the “Future Education.” In the long run, we must adopt a broader perspective on the school’s entire educational portfolio. However, as with any change, it’s crucial to tackle just the right amount of challenges at a time.

Changes that may be less obvious but are nonetheless crucial are taking place in third-cycle education. Soon we will introduce new study plans, which will be more standardized than before. Alongside making our school-wide introductory course mandatory for all ITM doctoral students, we will introduce more compulsory seminars. The aim is to enhance the visibility of doctoral students and provide better support to them and their supervisors when necessary. Another significant endeavor is to enhance the range of courses available to our phd students. We have recently discontinued numerous inactive third-cycle courses, and it’s now imperative to establish new ones that are consistently offered. Since third-cycle courses aren’t funded in the same manner as first-and second cycle courses, they need to be incorporated into staffing matrices and financed using allocated funds for research and third-cycle education. Therefore, I kindly urge all teachers to propose new courses to our doctoral program coordinators.

/Mats Magnusson, Second Deputy Head of the ITM School

Director of Third-Cycle Education and Professor of Product Innovation Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *