Skip to content

A busy start as your new GA

Frauke Urban portrait

In English further down.

En hektisk start som er nya GA

Jag började min nya tjänst som Grundutbildningsansvarig (GA) för ITM-skolan i januari. Det är ett stort uppdrag att arbeta med skolans cirka 25 program: sju civilingenjörsutbildningar, tre högskoleingenjörsutbildningar och upp till femton masterprogram/spår. Samtidigt ska GA-rollen svara upp mot de komplexa undervisningsbehoven hos ITM’s sex institutioner. Det har varit många möten med programansvariga, studierektorer, utbildningskansliet, prefekter, skolledning, fakultetsnämnd, GA och vice GA på KTH:s övriga skolor och många andra som är engagerade i undervisningen på ITM och KTH.

Samtidigt som jag sätter mig in i min nya roll genomgår KTH stora förändringar. Skolornas nya fakultetsnämnder ska hitta sitt sätt att arbeta. Nya rutiner och processer måste tas fram när vi lämnar gamla arbetssätt bakom oss.

Det är också en tid som präglas av budgetrestriktioner. ITM-skolan har som mål att anta cirka 10 procent fler studenter än tidigare för att ekonomin ska förbättras. Antagnings- och urvalsprocessen för masterprogrammen har pågått under de senaste veckorna, medan antagningsprocessen för andra program sker senare under våren. Visionen för undervisningen vid ITM är att upprätthålla den höga kvaliteten och det fantastiska undervisningsarbete som görs, även i tider av utmanande budget.

För mig personligen har det varit en intensiv tid då min nya GA-roll sammanföll med undervisning i master- och doktorandkurser (inklusive en veckas doktorandkurs om hållbara energiomställningar) och mycket har hänt i mina forskningsprojekt: som att presentera min forskning i Riksdagen, presentera projektresultat för Riksbanken, boklansering och slutrapportering för IRIS. När vi går mot våren pågår mycket arbete med kursrevideringar och kvalitetssäkringsarbete för undervisningen. Men när dagarna blir ljusare kommer vissa av mina andra uppdrag förhoppningsvis också att bli lättare och mer hanterbara.

/Frauke Urban, Grundutbildningsansvarig på ITM-skolan

A busy start as your new GA

I started my new post as Director of First and Second Cycle Education (Grundutbildningsansvarig GA) for the ITM school in January. It is a big task to oversee the roughly 25 programmes of the school, namely seven MSc in engineering programmes, three BSc in engineering programmes and up to 15 Master programmes / tracks. At the same time, the GA role requires responding to the complex teaching needs of the six departments at the ITM school. It has been a busy time meeting with programme directors, heads of teaching, office for student affairs, heads of departments, school management, faculty board, GAs and Deputy GAs at KTH’s other schools and many others who are involved at teaching at ITM and KTH.

While I find my way into the new role, at lot is changing at KTH. The schools’ faculty boards are newly formed and have to establish their way of working. New routines, new timelines and new processes have to be developed, to replace some earlier ways of working.

It is also a time that is formed by budget constraints. Due to the budget situation, the ITM School has the aim to admin about 10 percent more students than before. The admission and selection process for Master’s programmes has been on-going over the last few weeks, while the admission process for other programmes will happen later in the spring. The overall vision for teaching at ITM is to upkeep the high quality and the great teaching work that is being done, even in times of challenging budgets.

For me personally it has been an intense time as my new GA role coincided with teaching duties for Master and PhD courses (including a one-week long PhD course on sustainable energy transitions) and a lot happened in my research projects: presenting my research at the Swedish Parliament, presenting project results several times for the Swedish Central Bank, a book launch and the end of IRIS reporting. As we move towards the spring, a lot of work on course revisions and quality assurance work for teaching is coming up. Yet, as the days get lighter some of my other duties will hopefully also get lighter and more manageable.

/Frauke Urban, Director of First and Second Cycle Education at the ITM School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *