Skip to content

New roommates during “fake spring”

Pär with tulip

In English further down.

Nya rumskompisar under fejkvåren

Kära kollegor,

2024 har vi satt igång med en rad aktiviteter. En av de mest utmanande aktiviteterna är att arbeta med en “ekonomi i balans”. Som ni har hört i olika bloggar från ITM och från KTH:s rektor under 2023, har kostnaderna, särskilt för kontor och laboratorier, ökat dramatiskt på grund av inflationen. På de flesta av ITM:s institutioner försöker vi därför utnyttja utrymmena effektivare, bland annat genom att låta medarbetarna dela rum. Många har efter pandemin vant sig vid att arbeta två dagar i veckan hemifrån, och därför är det ganska tomt i de flesta korridorer. Om vi delar rum kommer fler människor att träffas på jobbet och det kommer i sin tur att leda till fler möjligheter till fruktbara interaktioner. I mitt fall kommer jag att få en rumskamrat på mitt kontor på MSE från och med den 1 mars 2024. Jag ser fram emot detta, eftersom jag tror att fler möjligheter till intressanta diskussioner om utbildning och forskning väntar.

Vi har även startat upp fakultetsnämnden på ITM. Ni har kanske läst om de valda personerna i tidigare: Ledamöter i ITM-skolans fakultetsnämnd

Vi har haft både ett möte och en workshop, hittills mest fokuserat på grundutbildningen. Min bedömning efter dessa första möten är att denna grupp är mycket villig att hjälpa till att utveckla kvaliteten på ITM. Förutom att hantera löpande frågor om utbildningskvalitet, till exempel att godkänna nya kurser, kommer nämnden att arbeta med mer långsiktiga kvalitetsfrågor. Som du kanske har läst på intranätet har KTH tagit fram KTH:s vision och övergripande mål 2024-2028. Fakultetsnämnden kommer att ha en viktig roll i att ge input till hur den framtida utbildningen ska utformas för att vi ska kunna möta de krav som ställs av KTH och samhället. Detta är både svårt och spännande.

Slutligen måste jag kommentera mitt arbete som trädgårdsmästare hemma. I takt med att dagarna blir längre och temperaturen stiger känner jag ett starkt behov av att förbereda den kommande växtsäsongen. Jag längtar också efter att se ett tecken på blommor i naturen – en indikation att det finns en chans att våren kommer även i år. Hittills har jag inte sett några, men flera av mina kollegor har sett blommor när de promenerat i olika delar av Stockholm. Jag måste erkänna att jag i år bestämde mig för att prova något nytt, eftersom jag inte hade tålamod att vänta på att blommorna skulle dyka upp i naturen. Så när jag planterade tulpanlökar i trädgården i höstas sparade jag några som jag planterade i krukor i början av året. Nu kan jag se en grupp röda tulpanblommor öppna sig, vilket får mig att känna att min “låtsasvår” har börjat inomhus!

/Pär Jönsson, skolchef för ITM-skolan

New roommates during “fake spring”

Dear colleagues,

We have started 2024 with many activities. One of the most challenging ones is to work with a “balanced economy”. As you may have heard in different blogs from ITM and from the KTH President during 2023, the costs for especially offices and laboratories have increased dramatically due to the inflation. Thus, in most of the ITM departments intense efforts are ongoing to utilize the space more efficiently, by, for example, letting people share rooms. At the same time, it is clear that after the pandemic many people are used to work two days a week from home. Thus, it is quite empty in most corridors. If we share rooms, more people will meet at work and this, in turn, will lead to more possibilities to fruitful interactions. In my case, I will get a roommate in my office at MSE from March 1, 2024. I am looking forward to this, because I can foresee that I will have more opportunities to have interesting discussions about education and research.

We have also started up the faculty board at ITM. You might have read about the elected people in earlier information from ITM: Members of the Faculty Board at ITM

We have had one meeting and one workshop, so far mostly focused on the First and second cycle education. My judgement after these first meetings is that this group is very willing to help to develop the quality at ITM. Besides dealing with ongoing educational quality issues, such as approving new courses, the group will work with more long-term quality matters. As you might have read on the intranet, KTH has formed KTH’s vision and overall goals 2024–2028. The faculty board will have an important role in providing input on how the future education on all levels should be designed in order for us to meet these demands set by KTH and the society. This is both difficult and exciting.

Finally, I need to comment on my work as a gardener at home. As the days are getting longer and the temperatures are getting higher, I feel this strong urge to prepare for this growing season. I also long for seeing a sign of flowers in the nature to indicate that there is a chance that the spring will arrive even this year. So far, I have not seen any, but several of my office mates have seen flowers when walking in different parts of Stockholm. I must admit that this year I decided to try something new, because I did not only want to wait for the flowers to show up in the nature. So last autumn when I planted tulips in the garden, I saved some which I planted in pots in the beginning of the year. Now I can see a group of red tulip flowers open up, which make me feel that my “fake spring” has started indoors!

/Pär Jönsson, Head of the ITM School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *