Skip to content

Let’s celebrate, and then change the trend

Högtidssal med rektor i talarstolen.

In English further down.

Först firar vi, men sen ska vi vända trenden

För drygt två veckor sedan tog 49 nya ITM-doktorer emot sina diplom vid KTH:s årliga promoveringshögtid. Efter pandemins restriktioner var det den första fullskaliga promoveringen. Det är glädjande att så många doktorer tog möjligheten att fira sina avslutade forskarstudier med närstående och handledare. Jag hoppas att alla som deltog i festligheterna fick en bekräftelse på hur viktig forskarutbildningen rent generellt är för ett universitet som KTH. En väldigt stor del av den forskning som görs på KTH utförs av våra forskarstuderande och en väl fungerande forskarutbildning är en nyckel till såväl många och bra publikationer som produktiva samarbeten med industrin. Därmed också av största vikt för exempelvis vår ranking.

Även om vi naturligtvis ska fira finns det också viss grund för oro framåt. Trots att så många doktorer examinerats de senaste åren kan vi konstatera att prestationsmedlen för utexaminerade doktorer och licentiater till ITM sjunkit betydligt, och det kan bli värre framöver. En förklaring är att vissa andra delar av KTH har ökat antalet examinerade doktorer och därför får en större andel av de totala medlen. Vid en första snabb analys på ITM ser vi att antalet nyantagna forskarstuderande visar en nedåtgående trend samtidigt som genomloppstiden ser ut att öka. Det krävs sannolikt en noggrannare analys för att verkligen se vad som ligger bakom denna förändring, och jag hoppas givetvis vi ska hitta ett bra sätt att vända utvecklingen.

Jag vill också ta tillfället i akt att påminna om nästa handledarkollegium den 16/12. På agendan då står bland annat författarskap och krav/normer avseende publikationer i sammanläggningsavhandlingar. Jag vet att julledigheten är bara ett par veckor bort och att den här perioden för många är en av de mest intensiva under hela året, men jag hoppas att du trots det kan hitta tid i kalendern för att delta på mötet. Många har redan anmält sig, men vi ser gärna ännu fler deltagare.

/Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig på ITM-skolan

Let’s celebrate and then change the trend

Just over two weeks ago, 49 new ITM doctors received their diplomas at KTH’s annual doctoral award ceremony. It was the first full-scale ceremony after the pandemic’s restrictions. It is gratifying that so many doctors took the opportunity to celebrate their completed research studies with relatives and supervisors. I hope that everyone who took part in the festivities got a confirmation of how important third-cycle studies are for a university like KTH. A very large part of the research carried out at KTH is carried out by our third-cycle education students and is key to many and good publications as well as productive collaborations with industry. Thus, also crucial for, for example, our ranking.

Naturally, we must celebrate, but there is also reason for concern going forward. Despite the fact that so many doctors have been examined in recent years, we can state that the performance-based funding for graduated doctors and licentiates at ITM have dropped significantly, and it may get worse in the future. One explanation is that other parts of KTH have increased the number of doctoral graduates and therefore receive a larger share of the total funds. A quick analysis of ITM shows that the number of newly admitted PhD students have a downward trend, while the throughput time appears to increase. A more careful analysis is probably required to see what is behind this change, and I of course hope we will find a good way to turn the trend.

I would also like to take this opportunity to remind you of the next supevisor meeting on Dec 16. On the agenda are, among other things, authorship and requirements/norms regarding publications in compilation theses. I know that the Christmas holidays are only a couple of weeks away and this period is one of the most intense of the whole year for many of us, but I hope that you can still find time to attend the meeting. Many have already registered, but we would like to see even more participants.

/Mats Magnusson, Director of Third-Cycle Education at ITM

Director of Third-Cycle Education and Professor of Product Innovation Technology