Skip to content

Skyrocketing housing costs at KTH

Pär Jönsson

In English further down.

Skyhöga hyreskostnader på KTH

Kära kollegor, välkomna tillbaka till jobbet! Jag hoppas att ni alla har haft en bra ledighet med familj och vänner!

När vi går in i det nya året står vi inför det faktum att Akademiska Hus som KTH hyr kontor och laboratorier av, har aviserat skyhöga kostnader, främst orsakade av inflationen. Dessutom vet ni ju alla elen för närvarande är mycket dyr. Vi måste därför få kontroll över kostnaderna samtidigt som alla medarbetare naturligtvis ska ha en ändamålsenlig arbetsmiljö.

Som tur är har vi på ITM redan börjat vidta åtgärder. I juni 2022 flyttade ITM-ledningen och kommunikationsgruppen till Sing-Sing för att dela lokaler med HR-teamet, och drog samtidigt ned på kontorsytorna. Under hösten har även ITM:s övriga administration under ledning av Christina Carlsson flyttat för att minska lokalytan genom att fler delar kontor. Detta har främst varit möjligt på grund av den nya arbetssituationen, där man kan få en överenskommelse om att arbeta hemifrån en del av veckan om arbetsuppgifterna tillåter en sådan lösning. Utöver detta har varje prefekt under hösten inlett diskussioner om hur de kan minska sina boendekostnader, ett arbete som samordnas av Björn Laumert.

Här måste jag nämna ett viktigt beslutet – och ett gott exempel – som tagits av ledningen vid Institutionen för lärande (LES) under ledning av Arnold Pears. Strax före nyår tog de beslutet att framöver flytta hela institutionen till Brinellvägen 66. Detta är en viktig pusselbit som både hjälper ITM och KTH. IPU och EGI behöver inte alla sina nuvarande utrymmen. På sikt kommer KTH att kunna sluta hyra hela hus för att inom några år minska de totala hyreskostnaderna på KTH. Förutom de ekonomiska fördelarna med flytten av LES måste det betonas att institutionen för första gången kommer att ha all verksamhet utom Vetenskapens Hus på samma plats. Detta kommer givetvis att förbättra samarbetet inom institutionen men även med närliggande institutioner.
I alla dessa våra flyttprojekt involverar vi både personal och skyddsombud för att säkerställa att arbetsmiljön blir optimal.

För min egen del började jag det nya året den 2 januari med att direkt dyka ner i det som rör min undervisning, genom att betygsätta tentor och planera för de kurser som ska ges både våren och hösten 2023. Det kändes faktiskt riktigt härligt att få ordning tidigt, så att det är lättare att planera mitt administrativa arbete för det kommande årret. Jag hade även ett möte med en av mina gamla industridoktorander för att planera för hans disputation i mars. Jag är så glad över att ha fått chansen att vara en del av hans långa resa (och naturligtvis alla mina andra studenters resor) för få sin examen. Det ger mig verkligen en energikick att se dem lyckas!

Jag vill också nämna att vi anordnar ett ledarskapsevent denna vecka där vi bjuder in alla enhetschefer, prefekter och administrativa chefer. Vi kommer givetvis att diskutera hur vi ska hantera hyreskostnaderna. Dessutom kommer vi att diskutera utfallet av en ny rapport om genusbaserad utsatthet (*deltagarnas hemläxa inför evenemanget) under ledning av Åsa-Karin Engstrand från INDEK.

Slutligen, kom ihåg att ett nytt år inte bara innebär nya utmaningar utan också nya möjligheter!

/Pär Jönsson, skolchef ITM

*Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor

Skyrocketing housing costs at KTH

Dear colleagues,

Welcome back to work! I hope that you all had a great holiday with family and friends!

As we enter the new year it is a fact that Akademiska Hus, from who KTH rents offices and laboratories, have announced skyrocketing costs mainly caused by the inflation. Besides this fact, all of you know that the costs for electricity currently are very high. Thus, our organization needs to take actions to get a control of the costs while at the same time make sure that our personnel has an appropriate working environment.

Luckily, we have started to take actions. Already in June 2022, the ITM management and the communication group relocated to the sixth floor in Sing-Sing and moved in with the HR group while we at the same time cut office spaces. During the fall, the ITM administration under the leadership of Christina Carlsson has also relocated to decrease the office area by having personnel sharing offices. This has mainly been possible due to the new working situation, where you can get an agreement to work from home part of the week if the working tasks allows for such a solution. Besides this, each department head has during the fall initiated discussions how they can decrease their housing costs coordinated by Björn Laumert.

Here, I must mention the very important decision and good example made by the management at the Department of Learning led by Arnold Pears. Just before the new year they decided that they will initiate a project to move to Brinellvägen 66. This represents a very important piece of a puzzle that helps ITM as well as helps KTH. The IPU and EGI departments do not need all their current spaces. Then, in the long run KTH will be able to stop renting whole houses in order to decrease the total housing costs at KTH within a few years. Besides the economic benefits of the move of LES, it must be stressed that the department will, for the first time, have all activities except for “Vetenskapens Hus” at the same location. This will, of course, improve collaborations within the department but also with the nearby located departments.

I will stress that in all these relocation projects we have and we will involve both personnel as well as the safety health representatives in order to make sure that the working environment will be optimum.

In my case, I started the new year on January 2 by directly diving into teaching by grading exams and planning for courses to be given in both the spring and the fall of 2023. It actually felt really great to get organized early, so that it is possible to better plan my administrative work for 2023. I also had a meeting with one of my old industrial students to plan for his defense in March. I am so happy to have had the chance to be part of his long journey (and of course all my other students’ journeys) to study to become a PhD. It really gives me a new boost of energy to see them succeed!

I also want to mention that we organize a leadership event this week where we invite all unit leaders, department heads and administrative heads. We will, of course, discuss how to deal with the costs for offices and laboratories. In addition, we will discuss the outcome of a new report on gender-based vulnerability (*participants home work to read before the event) under the guidance from Åsa-Karin Engstrand from INDEK.

Finally, remember that a new year not only means new challenges but also new opportunities!

/Pär Jönsson, Head of the ITM School

* Survey study: Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor