Skip to content

Summer greetings

The Head of school, Pär Jönsson, sums up a year with unusual conditions. He also reveals a surprise…

Subtitles in Swedish and English can be turned on and off on the CC button below the video.

Busy days when teachers wrap up the third pandemic semester

In English further down.

Dags att knyta ihop den tredje pandemiterminen

Nu börjar den andra vårterminen präglad av covid-19-pandemin lida mot sitt slut och jag är verkligen imponerad av allt som ITM-skolans medarbetare gjort för att säkerställa att våra studenter får den undervisning de behöver, trots de begränsningar vi tvingats till. Men efter sommaren och semestrarna ska vi påbörja och genomföra ett nytt läsår och jag hoppas att ni alla vet att i väntan på rektorsbeslut om hösten har grundutbildningsutskottet tagit fram ett planeringsunderlag. Detta planeringsunderlag har påverkats på kort sikt av pandemin och på längre sikt av KTH:s långsiktiga planer och visioner för utbildning. Detta beskrevs i ett mail som KTH:s undervisande personal fick av Leif Kari förra veckan, men för er som inte sett det kan ni läsa mer här:

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet

ITM:s E-lärandegrupp

Eftersom dessa scenarier på olika sätt påverkar hur vi kan och bör genomföra våra kurser i höst vill jag passa på att återigen påminna om ITM:s E-lärandegrupp (amanuens-studenterna) som har i uppdrag att hjälpa oss med följande:

 • Stötta, assistera och guida i användandet av digitala undervisningsverktyg, exempelvis Canvas.
 • Introduktion och träning i verktyg som bidrar till en mer engagerad och interaktiv online undervisning, exempelvis lektioner i Zoom.
 • Hjälpa till att ta fram utbildningsmaterial för flippad undervisning.
 • Undersöka öppna frågor som kräver efterforskningar, exempelvis hur kommunikationen med studenter kan utvecklas.
 • Stötta vid skapandet av digitala examinationer.

Om du har en idé om hur och med vad ITM:s E-lärandegrupp kan hjälpa dig med, eller bara vill boka ett möte, kontakta dem direkt på deras adress itm-elearning@kth.se. Men eftersom amanuensgruppen består av både inhemska och internationella studenter, vänligen skriv till dem på engelska.

ITM:s E-lärandegrupp har genomfört flera olika workshops, till exempel fokuserade på samarbetsverktyg, interaktiv online undervisning och strukturering av canvas-sidor. Presentationer, andra dokument och kommande instruktionsvideor, som gruppen håller på att skapa, finns på en Canvassida som heter ITM E-learning. Skicka ett mejl om du är intresserad av att få tillgång till den.

Framtidens utbildning på KTH

Dessutom genomför utbildningsnämnden (UN) just nu ett flertal workshops om framtidens utbildning på KTH. Siktet är inställt på hur vår utbildningsstruktur bör se ut om tio år och att förändringsresan måste börja redan nu för att lyckas. Jag är UN:s representant i den arbetsgrupp som planerar och faciliterar dessa workshops och utredningen presenterades på KTH:s storträff den 27/5. Om ni missade detta kan ni läsa mer om detta i Leif Karis vice rektorsblogg eller se på storträffens presentationer som spelades in.

Leif Karis blogg: Nu tar vi rejäla kliv in i framtiden

Presentationer från Storträffen (KTH Social, som kräver inlogg)

KTH:s storträff den 27 maj

I övrigt var det mycket intressant som presenterades och diskuterades på KTH:s storträff. Bland annat fanns det rundabordsdiskussioner kring:

 • vett och etikett i zoom,
 • språkkunskaper bland doktorander,
 • externa intressenters engagemang i ingenjörsutbildningar,
 • bedömning av reell kompetens (validering),
 • genomströmning,
 • hållbar utveckling,
 • tillgänglighet och GDPR,
 • studentinflytande på doktorandnivå,
 • mottagningen av nya studenter,
 • studiemiljö och andra studiesocialafrågor,
 • KTH:s kvalitetssäkringssystem för utbildningar på alla nivåer,
 • blottlagda kvalitetsbrister i utbildningen i kvalitetsuppföljning 2021,
 • hur vi kan förebygga och avskräcka försök att vilseleda bedömning,
 • programöverskridande projektkurser med HU och JML,
 • experimentella lärandemiljöer,
 • livslångt lärande: uppdrag och nya förutsättningar,
 • breddad rekrytering och breddat deltagande,
 • examination som kan ersätta stora salstentor,
 • lärares arbetsbelastning under pandemin och tid för återhämtning.

Som sagt, mycket intressanta diskussioner och berikande kunskapsutbyten!

Kursutvärderningar och tentamensinformation

Avslutningsvis vill jag påminna er om att vi alla ska genomföra kursutvärderingar innan sommaren för de kurser vi genomfört under vårterminen. De färdigställda kursanalyserna ska sedan tillgängliggöras på sidan Kursens utveckling i Kurs- och programkatalogen.

Tid för kursvärdering och kursanalyser

Dessutom finns det uppdaterad information inför kommande tentamensperioder, med länkningar till nytt stödmaterial, t.ex. checklista inför examination i Canvas.

Inför tentamensperiod 4 och omtentor i juni och augusti

/ Anna Jerbrant, vice skolchef och grundutbildningansvarig på ITM-skolan

Busy days when teachers wrap up the third pandemic semester

Now the second spring semester marked by the covid-19 pandemic is reaching its end, and I am very impressed by everything that the ITM staff has done to ensure that our students get the education they need, despite the restrictions. But after the summer and the vacations, we will start and implement a new academic year, and I hope you all know that while waiting for the President’s decision about the autumn, the First and Second Cycle Education Committee (GU) has produced a planning document. This planning document has been affected by the pandemic in the short term and KTH’s long-term plans and visions for education. The scenarios were described in an e-mail that KTH’s teaching staff received from Leif Kari last week, but for those of you who have not seen it, you can read more here:

Scenarios for KTH’s educational activities

ITM’s E-learning group

Since these scenarios affect how we can and should carry out our courses this autumn, I would like to take the opportunity to remind you of ITM’s E-learning group (the amanuenses  students) who help us with the following:

 • Support, assist and guide in the use of digital teaching tools, such as Canvas.
 • Introduction and training on tools to increase engagement and collaboration during online teaching, for instance lectures in zoom.
 • Contribute on the production of education materials for flipped education.
 • Investigate open questions that require some research, for example how to improve communication with students.
 • Support with creating digital examinations.

If you have an idea on how and with what the ITM E-learning team can help you with, or just wants to book a 1-to-1 meeting, contact them directly through itm-elearning@kth.se. But, since the amanuenses group is made up of both domestic and international students, please write to them in English.

ITM’s E-learning group has conducted several workshops. For example, focused on collaboration tools, interactive online teaching, and structuring of Canvas pages. Presentations, other documents, and upcoming tutorials that the group is creating can be found on a Canvas page called ITM E-learning. Send an e-mail if you are interested in accessing it.

The future education at KTH

In addition, the Board of Education (UN) is currently conducting several workshops on future education at KTH. The focus is on what our educational structure should look like in ten years and that the journey of change must begin right now to succeed. I am the UN’s representative in the working group that plans and facilitates these workshops, and the investigation was presented at KTH’s Storgruppsmöte on May 27. If you missed this, you can read more about it in Leif Kari’s Vice President’s blog or look at the recorded Stormöte presentations.

Leif Kari’s blog: We are taking giant strides into the future

Presentations from Storträff (KTH Social, log in needed)

KTH’s Storträff on May 27

Many interesting topics were presented and discussed at KTH’s Storträff. Among other things, there were round table discussions about:

 • common sense and etiquette in Zoom,
 • language skills among doctoral students,
 • involvement of external stakeholders in engineering education,
 • assessment of real competence (validation),
 • throughput,
 • sustainable development,
 • accessibility and GDPR,
 • student influence at doctoral level,
 • the reception of new students,
 • study environment and other study social issues,
 • KTH’s quality assurance system for education at all levels,
 • revealed quality deficiencies in the education in quality follow-up 2021,
 • how we can prevent and discourage attempts to mislead in assessment,
 • program-wide project courses with sustainable development and JML,
 • experimental learning environments,
 • lifelong learning: assignments and new conditions,
 • broadened recruitment and broadened participation,
 • examinations that can replace proctored campus exams,
 • teachers’ workload during the pandemic and recovery time.

That said very interesting discussions and enriching knowledge sharing!

Course evaluations and examination information

Finally, I would like to remind you that all of us must carry out course evaluations before the summer for the courses we have completed during the spring semester. The completed course analyses must then be published on the Course Development page in the Course and Program Catalog.

Time for course evaluation and course analysis

In addition, there is updated information for future exam periods, with links to new support material, e.g., checklist for examination in Canvas.

About exam period P4 and re-exams in June and August 2021

/ Anna Jerbrant, Deputy Head of School and Director of First and Second Cycle Education at the ITM School

 

 

 

 

Is the idea feasible? Ask the workshop!

In English further down.

Håller idén? Fråga verkstan!

Verkstan på Maskinteknik är innovationens hjärta och stöttar både forskning och utbildning. Här har det under åren jobbat personer som tjänar som en brygga mellan teori och praktik.

Under min egen studietid så hade jag en väldig respekt för de som då ansvarade för MMKs verkstad. Dessa personer skapade en verklighetsförankring till de studentprojekt vi jobbade med. De är det sista steget i en lång produktutvecklingskedja, den slutliga verifieringen på att idén håller. En av mina första intryck av verkstaden var när jag lämnade in ritningar till en slags växel som jag hade konstruerat i ett projekt. Den som då ansvarade för verkstan tog emot ritningen och sa ”hur tänkte du att vi skulle tillverka det här då? Borra fyrkantiga hål?”.

Förra veckan tackade vi av Tomas Ö som ansvarat för Maskintekniks verkstad de senaste tio åren men som nu går i pension efter totalt 48 år på KTH. Tomas har byggt riggar till forskningsexperiment och prototyper till studentprojekt.

Tomas pratar idag om att ersätta labbar med simuleringar, vi jobbar mer och mer med studier av fenomen och mindre av verifiering och validering. Det är inte alltid det är så viktigt längre att ta det sista steget från ritning till produkt, från idé och koncept till fysisk modell.

När Tomas nu går i pension tänker jag att det kanske är detta sista steg som är kärnan i att vara en teknisk högskola. Om vi inte klarar av att ta det sista steget i en produktutveckling, att verifiera en produkt, att ta fram en fysisk prototyp, att realisera en idé, då tycker jag inte att vi är värda att kalla oss en teknisk högskola. Kanske en teoretisk högskola. Skillnaden mellan dessa kan ligga i begreppet ingenjörskonst (tänk Vetenskap och Konst). Idag tänker också idag på den lärargärning som Tomas och hans företrädare har haft på KTH under dessa år – och alla andra studenter som liksom jag försökt borra fyrkantiga hål.

/Martin Edin Grimheden, prefekt vid Institutionen för maskinkonstruktion

Is the idea feasible? Ask the workshop!

The workshop at Machine Design is the heart of innovation and supports both research and education. Over the years, people who have worked here serve as a bridge between theory and practice. During my own time as a student, I had a lot of respect for those who were responsible for the workshop at Machine Design at the time. They made the student projects we worked on more real. These people serve as the last step in a long product development chain, the final verification that the idea holds. One of my first impressions of the workshop was when I submitted drawings for some kind of gear that I had designed in a project. The person who was responsible for the workshop received the drawing and said: “So, how do you expect us to do this? Drill square holes? ”.

Last week we celebrated Tomas Östberg’s last day at work. He’s been responsible for Machine Design’s workshop for the past ten years and is now retiring after a total of 48 years at KTH. Tomas has built rigs for research experiments and prototypes for student projects.

Nowadays Tomas talks about replacing labs with simulations, we work more and more with studies of phenomena and less of verification and validation. It is not always as important to take the leap from drawing to a product, from idea and concept to a physical model.

When Tomas now retires, I think that perhaps this is the last step that is the core of being a technical university. If we are not able to take the last step in a product development chain, to verify a product, to develop a physical prototype, to realize an idea, then I’m, not sure we are worth calling ourselves a technical university. Maybe a theoretical university. The difference between these may lie in the concept of engineering (think Science and Art). And today I also think of the teaching efforts done by Tomas and his colleagues have done at KTH during these years – and all the other students who like me tried to drill square holes.

/Martin Edin Grimheden, Head of the Department of Machine Design

Now we see the light in the tunnel

In English further down.

Nu ser vi ljuset i tunneln

Kära kollegor,

Nu är vi inne i årets vackraste årstid, om ni frågar mig. Efter en lång mörk vinter kan vi äntligen följa naturens omvandling från mörka färger till gröna och andra ljusa färger. (Till och med jag kan upp leva det, som är färgblind!). Just nu är fruktträd och särskilt körsbärsträd i full blom. Jag älskar dem och har sex av dem i min lilla trädgård. Deras ljusa blommor symboliserar att årets ljusaste årstid står för dörren, då vi nordbor vaknar och börjar blomstra igen. Solen ger oss energi att genomföra våra favoritaktiviteter på sommaren.

Men innan ni kan börja njuta av sommaren finns det förstås saker att göra. Om du inte redan har planerat din semester tillsammans med din närmaste chef, gör det så snart som möjligt. Det är viktigt för ledningen att se till att vi har en fungerande KTH även om de flesta av oss har semester. Till exempel måste administrativa processer som att betala ut löner etc. fungera även under semestern. Jag vill också nämna att rektor sagt att vi måste ta minst fyra veckors semester under sommaren. Vi hör många medarbetare som vill spara så mycket som möjligt av sina semestrar, så att de kan resa på hösten när det blir möjligt. KTH kan dock inte avvara så många människor på hösten när campus åter är full av aktivitet. Det är alltså vår plikt att ta större delen av semestern under sommaren när KTH-aktiviteterna är som minst.

Det finns också många andra saker som måste göras före sommarsemesterperioden. Lärarna håller för närvarande sina sista föreläsningar och har börjat förbereda examinationer. Sedan måste de betygsätta tentorna innan semestern kan börja. Här är naturligtvis samarbetet med administratörer som hjälper till att förbereda tentor, rapportera examensresultat etc. Vi ser även en trend att många licentiatseminarier och disputationer äger rum under terminens sista veckor. Jag har hört att så många som 30 (!) disputationer kommer att äga rum under vårterminen på ITM, men jag låter Mats fylla i med mer information om dessa doktorander och deras stöttande handledare i en framtida blogg.

Se nu till att du tar tillräckligt med ledig tid för att njuta av denna vackra vårsäsong eftersom den är kort men extremt vacker!

Pär Jönsson, Skolchef på ITM-skolan

Now we see the light in the tunnel

Dear colleagues,

From my point of view, we are experiencing the most beautiful season of the year. After a long dark winter, we can finally follow nature’s transformation from dark colours to green and other bright colours. (Even I can experience it, even though colour blind!). Currently, the fruit trees and especially the cherry trees are in full bloom. I love these trees, and I have six of them in my small garden. Their bright blooming represents the entrance to the brightest season of the year, where people like us that live up here in the “Northern part of the world” wake up and start to bloom again. The sun provides the energy for all of us to carry out our favorite summer activities.

Before all of you can start to enjoy the wonderful coming summer, there are, of course, a number of things to do. If you have not already planned your vacation together with your closest manager, please do as soon as possible. It is necessary for the management to make sure that we have a working KTH even though most of us will have vacation. For example, administrative issues such as paying out salaries, etc. need to function even during the vacation period. I also wish to mention that the President said that we need to take at least four weeks vacation during the summer period. We hear many people that wish to save as much as possible of their vacation, so that they can travel in the autumn when it becomes easier to travel. However, KTH cannot let so many people in the autumn when the campus will be full of activities. Thus, it is the duty of all of us to take the majority of the vacation during the summer when the KTH activities are the fewest.

There are also many other things that need to be done before the summer vacation period. The teachers are currently providing the last lectures and have started to prepare for examinations. Then, they need to grade the exams before the vacation can begin. Here, the collaboration with administrators that assist in setting up exams, reporting exam results, etc., is, of course, essential. It is also a trend that many Licentiate seminars and Doctoral defenses take place during the last weeks of the semester. I have heard that as many as 30 (!) Ph.D. defenses will occur during this spring semester, but I will let Mats fill in on more details regarding these accomplishments by the Ph.D. students and their supporting advisors in a future blog.

Make sure that you take enough spare time to enjoy this beautiful spring season because it is short but extremely beautiful!

/ Pär Jönsson, Head of the ITM School

 

Countdown to return to campus

In English further down.

Nedräkning till återgång till campus

Nu närmar det sig! Jag ska förhoppningsvis få komma tillbaka till min arbetsplats i höst och träffa mina kollegor ”live” igen. Som jag har väntat och saknat den gemenskap som jag har haft tillgång till under alla år utan att ifrågasätta. I min ålder har jag ju redan fått den första vaccinsprutan och första frågan jag fick var; vilken sort fick du? På något sätt har vi lyckats skapa oss en bild över vad som är bra och vad som är dåligt… livets lotteri!

KTH har nu tagit fram ett material angående återgången till arbetsplatsen: ”Inventering av faktorer som kan smidiggöra återgång till campusförlagt arbete”. Samtliga chefer har erhållit stödmaterial och länkar på intranätet för att genomföra en digital arbetsplatsträff (APT), för att förbereda arbetsgruppen och samtidigt fånga upp förväntningar och behov på individ-, grupp och verksamhetsnivå. Ledningsgruppen inom stödverksamheten genomförde denna övning; vi använde oss av de digitala systemen Zoom och Mentimeter. Det var många kloka synpunkter som kom fram och dessutom fick vi tillfälle att diskutera de frågor som vi alla ställt oss, allt eftersom veckor och månader med distansarbete har gått. Vi bjöd dessutom på ett och annat skratt! Väl värt avsatt tid! Vi konstaterade att vi behöver en ordentlig kick-off när vi återvänder för att gemensamt med våra kollegor diskutera vad som framkom i inventeringen kopplat till återgång i arbetet.

Ledarforum börjar nu ta fart, det finns en agenda för fortsatta diskussioner under våren. I förra veckan bjöds samtliga chefer in för att diskutera och bli informerade om vad som gäller angående bisysslor. Detta är också en informationspunkt som ska ner till samtliga medarbetare genom arbetsplatsträffar. Konstateras kan, att det är snårigt och inte alltid lätt att tolka vad som gäller. Här får vi ta stöd av våra jurister på KTH.

I ITM:s film om bisysslor får du veta det viktigaste.

Vi tar gärna mot förslag på frågor som bör lyftas i Ledarforum. Vad behöver vi diskutera gemensamt? Vad behöver förtydligas kopplat till de frågor vi gemensamt har som chefer? Vilken feedback får vi vid arbetsplatsträffarna? Hur ska vi ta oss an dessa frågor framöver? Om du har idéer och förslag, kontakta gärna Anna Blendow som från och med årsskiftet är ansvarig för att driva arbetet i skolans ledarforum.

/ Christina Carlsson, Administrativ Chef på ITM

Countdown to return to campus

Now it is getting close! I will hopefully be able to come back to my office this autumn and meet my colleagues “live” again. I have longed for and missed the community I have had access to over the years without question. At my age, I have already received the first vaccine dose, and one of the first questions I got was: what kind did you get? Somehow we have managed to create an image of what is good and what is bad… life’s lottery!

KTH has now produced material about returning to the workplace: “Inventory of factors that can facilitate return to campus work.” All managers have received support materials and links on the intranet to conduct a digital workplace meeting (APT) to prepare the working group and at the same time gather expectations and needs at an individual, group, and operational level. The management team in the support business carried out this exercise; we used the digital systems Zoom & Mentimeter. There were many wise views that came up, and in addition, we had the opportunity to discuss the questions that we all asked ourselves during the weeks and months with remote work. We also offered one or two laughs! Well worth the time! We stated that we need a proper kick-off when we return to discuss with our colleagues what emerged in the inventory linked to a return to work.

Ledarforum (leader forum) is now speeding up, and there is a plan for further discussions in the spring. Last week, all managers were invited to discuss and be informed about what applies regarding sideline occupations. This is also an information point that should reach down to all employees through workplace meetings. It can be stated that it is difficult and not always easy to interpret what applies. Here we get support from our lawyers at KTH.

In ITM’s video about sideline occupations, you can learn the essentials.

We welcome suggestions on issues that should be raised in Ledarforum. What do we need to discuss together? What needs to be clarified linked to the issues we have in common as managers? What feedback do we get at the workplace meetings, and how should we address these issues in the future? If you have ideas and suggestions, please contact Anna Blendow, who from the turn of the year is responsible for running the work in the school’s Ledarforum.

/ Christina Carlsson, Head of Administration at ITM