Skip to content

Fill the programmes and read the Vancouver Protocol

Porträtt Mats Magnusson. Foto: Anneli Nygårds

In English further down.

Fyll programmen och läs på Vancouverprotokollet

Nyligen samlades ITM-skolans ledare för ett tvådagars internat. I fokus stod skolans ekonomi, grundutbildning och jämställdhet, mångfald och lika villkor. Vi står just nu inför betydande utmaningar för att nå en ekonomi i balans, i synnerhet gäller det vår utbildning. Medan skolans finansiering av forskning ser bra ut, mycket tack vare många flitiga kollegors enträgna ansökningsarbete, så ser ekonomin för vår grundutbildning väldigt mörk ut. För att komma tillrätta med årets budgeterade underskott och nå ”grundutbildning i balans” behöver vi reducera kostnaderna radikalt! Det ser visserligen väldigt olika ut på olika institutioner, men sammantaget måste vi göra stora förändringar. Det kommer att kräva allas medverkan. En första åtgärd som vi alla måste arbeta för är att se till att studentantalet ökar så att vi kommer upp till det takbelopp vi har fått och därigenom får in de utbildningsintäkter som både ITM och KTH behöver. Detta är något som i slutändan beror på de enskilda beslut som fattas av varje lärare och programansvarig. I nuläget är det således viktigt att kurser genomförs enligt plan och att vi verkligen fyller våra program med studenter.

Det är också viktigt att vi konsekvent arbetar med våra kursbudgetar för att kunna fastställa rätt kursutbud för kommande år. Vi ska givetvis inte kompromissa med kvaliteten i vår utbildning, men i nuläget kan vi helt enkelt inte bortse från den ekonomiska realiteten.

Ett helt annat ämne som jag vill ta upp är resultaten från den senaste doktorandenkäten, som nu genomförts på samtliga skolor på KTH. Även om mycket ser bra ut på ITM sticker några ting ut på ett oväntat och tråkigt sätt. Först och främst kan man notera att ITM:s doktorander är mindre nöjda med sin handledning än andra doktorander på KTH. Orsaken till detta tycks huvudsakligen vara att det är många doktorander som inte får så mycket handledning som de känner att de egentligen behöver. Ett annat negativt resultat är att en bekymmersamt stor andel av ITM-doktoranderna upplever att det finns tveksamheter kring hur handledarna hanterar frågan om författarskap. Jag vill påminna om att handledarskap och författarskap är två olika företeelser och handledare ska inte inkluderas som författare på artiklar där de inte uppfyller de krav på författarskap som återfinns i KTH:s etiska policy. Vad gäller just författarskap grundar den sig på det så kallade Vancouverprotokollet som tydligt slår fast att man för att kvalificera sig som författare av ett alster ska uppfylla samtliga av dessa krav:

  1. Ge ett betydande bidrag till arbetets uppkomst eller design, eller bidra på ett påtagligt sätt till insamling, analys och tolkning av data.
  2. Göra utkast till arbetet eller kritiskt granska det avseende viktigt intellektuellt innehåll.
  3. Slutgiltigt godkänna den version av arbetet som ska publiceras.
  4. Ta ansvar för alla delar av arbetet genom att försäkra sig om att allt är korrekt utfört.

Att enbart ge feedback på ett arbete som doktoranden utför relativt självständigt utgör alltså inte grund för författarskap, inte ens om det sker upprepade gånger, och att som handledare sätta sitt namn på en sådan artikel utgör således oredlighet i forskning. I skolans nya introduktionskurs för doktorander går vi givetvis igenom KTH:s riktlinjer för författarskap och andra forskningsetiska frågor. Medvetenheten och kunskapen om detta kommer därför att öka hos våra doktorander framöver och jag hoppas givetvis att även våra handledare friskar upp sin kunskap om författarskap.

Vancouverprotokollet

/Mats Magnusson, andre vice skolchef på ITM

Fill the programmes and read the Vancouver Protocol

Recently, ITM leaders met for a two-day off-site conference centering on school finances, first- and second-cycle education, and gender equality, diversity and equal conditions. We face significant challenges in balancing our finances, particularly in our education program. While the school’s funding for research looks good, thanks to the persistent application work of many diligent colleagues, our first- and second-cycle educational programme’s finances look bleak. We need to radically reduce costs to overcome this year’s budget deficit and achieve a “balanced first and second cycle-education,” we need to reduce expenses radically! Although the situation varies significantly from one department to another, we need to make significant changes overall. This requires everyone’s involvement. A first measure that we all have to work for is to ensure that the number of students increases so that we reach the ceiling amount we have been given and get the education income that both ITM and KTH need. This ultimately depends on the individual decisions each teacher and program manager makes. Therefore, it is essential that courses are carried out according to plan and that we fill our programmes with students.

We must also work consistently with our course budgets to determine the right range of courses for the coming year. Of course, we should not compromise the quality of our education, but at this point, we simply cannot ignore the economic reality.

A completely different topic I would like to address is the results from the latest doctoral student survey, which has now been conducted at all schools at KTH. Even though many things look good at ITM, some things stand out in an unexpected and sad way. First, we notice that ITM’s doctoral students are less satisfied with their supervision than other doctoral students at KTH. The main reason for this seems to be that many doctoral students don’t receive as much supervision as they feel they need. Another negative result is that a worryingly large proportion of ITM doctoral students think there are doubts about how supervisors handle the issue of authorship.

I would like to remind you that supervision and authorship are two different phenomena, and supervisors should not be included as authors on articles where they do not fulfill the requirements for authorship found in KTH’s ethical policy. Concerning authorship, it is based on the so-called Vancouver Protocol, which clearly states that to qualify as an author of an article, one must fulfill all these requirements:

  1. making a significant contribution to the conception or design of the work or making a significant contribution to the collection, analysis, and interpretation of data.
  2. Draft the work or critically review it for important intellectual content.
  3. Final approval of the version of the work to be published.
  4. Taking responsibility for all work aspects by ensuring everything is done correctly.

Simply giving feedback on a work that the doctoral student carries out relatively independently does not constitute a basis for authorship, even if it happens repeatedly, and as a supervisor, putting your name on such an article thus constitutes misconduct in research. In the school’s new introductory course for doctoral students, we naturally go through KTH’s guidelines for authorship and other research ethics issues. Awareness and knowledge of this will, therefore, increase among our doctoral students in the future, and I hope, of course, that our supervisors will also refresh their knowledge of authorship.

Vancouver Protocol

/Mats Magnusson, Second Deputy Head of the ITM School

 

Director of Third-Cycle Education and Professor of Product Innovation Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *