Skip to content

A decision is made

In English further down.

Nu är beslutet fattat!

Skolornas HR, Ekonomi samt Kommunikation kommer från den 1 april att tillhöra SAK-områdena och inte skolorna. Jag respekterar naturligtvis beslutet och kan förstå att det kanske är nödvändigt att genomföra denna förändring. Men, nog känns det lite snopet. Jag kommer så väl ihåg när skolorna bildades. Varje skola skulle bygga sitt eget verksamhetsstöd. Bengt, som då blev skolchef kom en dag in i mitt rum och slängde sig ner i fåtöljen och sa: “Vill du bli administrativ chef vid ITM-skolan?” Svaret på detta var naturligtvis ja. Jag minns också svårigheterna med att bilda VS ITM. Jag var administrativ chef men hade inget personalansvar, vilket innebar att på möten var vi överens, men sedan gick alla ut till respektive institution och där var mina medarbetare också överens, dock inte alltid om samma saker. Så, jag förstår att VS KTH är svårt att styra utan att ha mandatet att kunna styra SAK-området. Inte heller hade vi som ”blev” administrativa chefer ett gemensamt formulerat uppdrag, så det är inte konstigt att skolorna allteftersom har kommit att organiseras helt olika trots att uppdraget och arbetsuppgifterna naturligtvis är desamma över skolorna.

Läs om beslutet här

Nu får vi administrativa chefer på skolorna ta ett steg tillbaka, det känns viktigt att inte ha fingrarna i syltburken efter april. Det blir viktigt att de personer som blir linjechefer får rätt förutsättningar att tillsammans utforma det administrativa stöd som KTH bestämt sig för. Men nog kommer jag att sakna mina medarbetare som jag arbetat tillsammans med under en så lång tid. Vi har ju tillsammans byggt VS ITM till det stöd som finns idag. Om man läser av medarbetarundersökningen så är det tre saker som sticker ut vid VS ITM; tydlighet, inkludering och utveckling! Enligt min mening är det just de parametrarna som gör en organisation till en arbetsplats där man trivs, har högt i tak och där man har möjlighet att påverka.

Från 1 januari ska jag tillsammans med några medarbetare bygga ett ”ledningskansli” vid ITM. Ett kansli som ska ge stöd till skolledningen, nämnderna samt institutionernas ledningar. Jag känner stor tillförsikt om att vi ska komma att behålla den miljö vid byggt upp samt ge ett verksamhetsnära stöd till skolans ledningsfunktioner. Detta blir ett nytt uppdrag, vilket jag hoppas och tror ska bli lika spännande att utveckla, precis som det var att bygga VS ITM. Man ska komma ihåg att inget varar för alltid.

God Jul och Gott Nytt år till er alla!

/Christina Carlsson, Administrativ chef på ITM-skolan

The decision is now made!

As of 1 April, the schools’ HR, Finance, and Communication departments will belong to the KTH university administration, not the schools. Of course, I respect the decision and understand that it may be necessary to make this change. However, it is a bit of a bummer. I remember so well when the schools were formed. Each school was to build its own local university administration. Bengt, who became head of school, walked into my room one day, sat down in the armchair, and said: “Do you want to be the administrative head of the ITM school?”. The answer to this was, of course, yes. I also remember the difficulties forming ITM’s administration. I was Head of administration but had no responsibility for personnel, which meant that in meetings, we agreed. After that, everyone returned to their respective departments, and my colleagues also agreed, although not always on the same things. So, I understand that KTH’s University Administration is difficult to control without having the mandate to control the departments. Nor did we, who became administrative heads, have a jointly formulated mission, so it is not surprising that the schools have gradually come to be organized entirely differently, even though the mission and tasks are the same across the schools.

Read about the decision here

Now, the administrative heads at the schools have to take a step back, and it feels important not to interfere after April. It will be important that the people who become line managers are given the right possibilities to jointly design the administrative support that KTH has decided on. But I will certainly miss my colleagues who I have worked with for such a long time. Together we have built VS ITM into what we have today. If you read the employee survey, there are three things that stand out at ITM administration: clarity, inclusion and development! In my opinion, it is precisely these parameters that turn an organization into a workplace where you thrive, have an open-door policy and where you have the opportunity to influence.

From 1 January, together with a few colleagues, I will build a “management office” at ITM, an office that will provide support to the school management, the committees and the management of the departments. I feel very confident that we will maintain what we have built up and provide support to the school’s management functions. This will be a new mission, which I hope and believe will be as exciting to develop, just as it was to build ITM’s University Administration. One should keep in mind that nothing lasts forever.

Merry Christmas and Happy New Year to you all!

/Christina, Head of the Administration at the ITM School