Skip to content

Ready to lead another four years

Pär Jönsson in the library

In English further down.

Redo att leda i fyra år till

Kära kollegor, jag har nu fått besked från rektor att jag kan fortsätta leda ITM i ytterligare fyra år, med start den 1 januari 2024. Jag är mycket glad över chansen att fortsätta på den här positionen. Det är ett sant nöje att arbeta med er, mina kollegor på ITM, och fortsätta utveckla ITM-andan med en öppenhet och samarbetsvilja som vi har lagt grunden för det senaste decenniet.

Som vi alla vet har många förändringar skett under de senaste fyra åren, där kanske pandemin var den största utmaningen då vi var tvungna att övergå till att utföra arbetet hemifrån. Vi kommer naturligtvis behöva hantera utmaningar även under de kommande fyra åren.

Från och med den 1 januari 2024 kommer vi att införa ITM:s fakultetsnämnd som består av representanter från fakulteten, studenter, externa organisationer och fackföreningar. Denna nämnd kommer att fokusera på hur kvalitén i forskning och undervisning kan förbättras. Möten kommer att hållas en gång i månaden. Den nya fakultetsnämnden kommer att hjälpa ITM:s skolledning att utveckla skolan i framtiden. ITM:s skolledning kommer naturligtvis också att fortsätta att arbeta med den viktiga ledningsgruppen där prefekter och administrativ chef diskuterar skolans framtid ur en strategisk och operativ synvinkel.

När vi nu går över från höst- till vintersäsong blir dagarna kortare för varje dag. Jag tycker att det är extra viktigt att ta tillfället i akt och promenera för att njuta av solen eller åtminstone det ljus som finns tillgängligt. På kvällarna hamnar jag ofta framför brasan för att få lite ljus och värme från elden. För mig är det en sorts meditation där jag slappnar av och njuter av livet. Kanske var det likadant för de första människorna, som lärde sig att tända en eld, efter att ha ägnat hela dagen åt att samla mat och ved?

Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med er alla under de kommande fyra åren. Tack än en gång för att ni tror på mig!

/Pär Jönsson, skolchef för ITM-skolan

Ready to lead another four years

Dear colleagues,
I have received the decision from the President that I can continue to lead ITM for another four years, starting from January 1, 2024. I feel very happy to have a chance to continue at this position. It is a pleasure to work with you my colleagues at ITM and continue to develop the ITM spirit with an openness and collaboration willingness we have laid the foundation for the last decade.

As we all know, many changes have taken place in the last four years, where maybe the pandemic was the biggest challenge where we had to make a transition to carry out our work from home. We will, of course, also have to deal with challenges during the coming four years.

From January 1, 2024 we will introduce the ITM Faculty Board consisting of representatives from the faculty, students, external organisations and unions. This board will focus on how the quality in research and teaching can be improved. Meetings will be held once a month. This new faculty board will assist the ITM School Management to develop the school in the future. The ITM School Management will, of course, also continue to work with the important group ITM Management Group where the Department Heads and the Administrative Head discusses the school’s future from a strategic and operational point of view.

As we are making a transition from the fall to the winter seasons, the days are getting shorter for every day. I feel it is extra important to take the opportunities to find time for walks to catch any of the sun or at least light available. In the evenings, I end up in front of the fire place to catch some light and warmth from the fire. For me it is some kind of meditation where I relax and enjoy life. Maybe it was similar to the first humans, who learned how to start at fire, after having spent the whole day to gather food and wood ?

I am looking forward to continue working with all of you the coming four years! Thanks again for believing in me!

/Pär Jönsson, Head of the ITM School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *