Skip to content

Spreading good practices and networking

Nu sprider vi goda metoder och utökar nätverket

In English further down.

Det varma vädret till trots känns det som att det var länge sedan som höstterminen startade. Kombinationen av en hel del undervisning och allt arbete med kommande förändringar på KTH gör att tiden verkar gå extra fort. Samtidigt känns det väldigt positivt att det är en hög förändringstakt. Tanken är ju att få verksamheten att bättre matcha de krav som studenter och samhället ställer på oss som universitet.

Som ansvarig för forskarutbildningen på ITM blev jag väldigt glad när jag nyligen fick ta del av resultaten från den senaste Pulsenkäten. Där framgår det tydligt att våra anställda doktorander trivs väldigt väl och att siffrorna förbättrats sedan mätningen före sommaren. Jag noterade att doktoranderna på nästan samtliga frågor uppvisar bättre resultat än övriga anställda. Det ser jag som en god indikation på att doktoranderna har fina förutsättningar för sina studier. Visserligen inkluderas inte stipendiater och industridoktorander i pulsmätningarna och vi vet sedan tidigare att just dessa forskarstuderande stöter på fler utmaningar under studierna. Men sammantaget kan man konstatera att vi rör oss i rätt riktning. Hoppas att vi kan fortsätta på den inslagna vägen även framöver.

Förra veckan startade ITM-skolans introduktionskurs för forskarstuderande. En förhoppning med kursen är givetvis att alla forskarstuderande ska ha god kännedom om de regler och rutiner som finns för forskarutbildningen, men jag hoppas också att den ska leda till att positiva normer och effektiva arbetssätt från våra olika doktorsprogram ska kunna spridas över hela skolan. En annan förhoppning är att den ska bidra till att doktorander från olika institutioner och ämnen lär känna varandra och  hittar nya möjligheter till gränsöverskridande samarbeten. Som många vet behövs fler doktorandkurser. Förslag på nya eller etablerade kurser som är relevanta för flera olika doktorsprogram och således kan ges med högre frekvens efterlyses därför. Tveka inte att kontakta doktorsprogramsanvariga eller mig för att diskutera idéer på sådana kurser.

/Mats Magnusson, ansvarig för forskarutbildningen på ITM

 

Spreading good practices and expanding the network

Despite the warm weather, it feels like it has been long since the autumn semester started. The combination of a lot of teaching and all the work on upcoming changes at KTH makes time seem to pass quickly. At the same time, it feels very optimistic that there is a high rate of change. The idea is to make our operations better match the demands that students and society place on us as a university.

As director of third cycle education at ITM, I was delighted to see the latest Pulse survey results. It is clear that our employed doctoral students are content, and the indicators have improved since the previous survey before the summer. I noticed that, on almost all questions, the doctoral students showed better results than other employees. I see this as a clear indication that doctoral students have good study conditions. Indeed, scholarship holders and externally employed doctoral students are not included in the pulse, and we already know that these students face more challenges during their studies. However, we can conclude that we are moving in the right direction. I hope that we can continue on the path we have taken.

Last week, ITM School started its introductory course for doctoral students. One ambition is, naturally, that all doctoral students will get a good understanding of the education’s regulations and procedures. But I also hope that the course will lead to positive norms and that efficient working methods from our various doctoral programs can spread throughout the school. Another hope is that it will contribute to doctoral students from different departments and disciplines getting to know each other and finding new opportunities for cross-disciplinary collaborations. As many are aware, we need more doctoral courses. Therefore, suggestions for new or established courses relevant to several different doctoral programs that can be offered more frequently are sought. Do not hesitate to contact the program coordinators or me to discuss ideas for such courses.

/Mats Magnusson, director of third cycle education at ITM