Skip to content

Intense semester start with changes on the way

In English further down.

Intensiv terminsstart med förändringar på gång

Nu har period 1 precis påbörjats och våra dagar är fyllda av både undervisnings- och forskningsaktiviteter, samtidigt som vi får försöka hinna njuta av sensommaren. Det pågår en hel del förändringar relaterat till undervisning på KTH, mycket av det skriver Rektor Anders Söderholm om i sin blogg. Själv har jag en workshop om aktiviteter för att öka den breddade rekryteringen samt vilka indikatorer för grundutbildningen som KTH borde införa. Indikatorerna ska kopplas till målen och spegla utvecklingen av arbetet. Min egen undervisning den här perioden består av en kurs i organisation och ledarskap för cirka 200 årskurs 2-studenter på Datateknikprogrammet – intensivt och roligt.

Av denna anledning blir veckans blogg ganska kort. Men jag vill gärna lyfta de två senaste Fika-poddarna om Framtidens utbildning eftersom de handlar om utvecklingsaktiviteter som görs på ITM-skolan. Lyssna på dem här:

Fikasnack med CBH:s och ITM:s GA om utvecklingsprojekt som startar 2023

Fikasnack med Marcus Lithander om livslångt lärande och kognitiv psykologi

Ni som är intresserade av att få veta mer om de pilotprojekt ITM gör inom ramen för F@KTH kan titta på denna sida:

Framtidens utbildning på skolan för industriell teknik och management ITM

/Anna Jerbrant, vice skolchef och grundutbildningsansvarig på ITM-skolan

Intense semester start with changes on the way

Period 1 has just started and our days are filled with both teaching and research activities, while at the same time we enjoy the prolonged summer. There are a lot of changes going on related to teaching at KTH, much of which President Anders Söderholm writes about in his blog (Swe). As for me, I have a workshop on activities to increase broader recruitment and which indicators for the for the first and second cycle education that KTH should introduce. The indicators will be linked to the goals and reflect the progress of the work. My teaching this term consists of a course in organization and leadership for around 200 year 2 students on the Computer Technology program – intensive and fun.

For this reason, this week’s blog will be quite short. But I would like to highlight the two latest Fika podcasts about Future education since they focus on the development activities at the ITM school. Listen to them here:

Coffee talk with CBH’s and ITM’s GA about development projects starting in 2023

Coffee talk with Marcus Lithander about lifelong learning and cognitive psychology

Those of you who are interested in finding out more about the pilot projects at ITM within the framework of F@KTH can look at this page:

Framtidens utbildning på skolan för industriell teknik och management ITM (Swe)

/Anna Jerbrant, Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

 

Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education