Skip to content

What will be our role when the faculty takes the helm?

In English further down.

Vad blir vår roll när kollegiet tar över rodret?

Jag är nyss hemkommen från internat tillsammans med mina motsvarigheter på de andra skolorna samt Fredrik Oldsjö och Åsa Gustafson från ledningskansliet. På agendan stod verksamhetsstödets roll när KTH inför skolnämnder. KTH har kommit att bli ett lärosäte med utpräglad linjestyrning, vilket har lett till upplevelsen att det akademiska medborgarskapet har minskat. Vissa har känt att beslut saknat bred förankring. Som verksam inom verksamhetsstödet har jag nog inte riktigt sett och upplevt den förändring som skett under tid, man blir helt enkelt lite hemmablind. Men nu är det dags att inrätta skolnämnder, en på varje skola.

Frågan under internatet var: Hur ska vi inom stödverksamheten kunna möta förväntningarna från de nya skolnämnderna? Hur ska vi kunna ge relevant support? Ska samtliga skolnämnder kunna förvänta sig ett enhetligt stöd? Och: Hur skulle detta stöd kunna utformas?

Jag minns mina första år på KTH då prefekten på INDEK sa: ”Carlsson! Du måste skilja på innehåll och form!” Då och då tänker jag på detta, trots att det förmodligen gått 30 år sedan dess. Som nu under internatet: det slog mig att innehållet arbetar vi med dagligen i olika sammanhang och organisatoriska nivåer. Det är formen för hur vi hanterar de dagliga uppgifterna inom verksamhetsstödet som kommer att behöva en ny form. Vi på skolorna har inte traditionen av att arbeta så förvaltningsmässigt som de som arbetar inom gamla GVS (numera SAK). Vi pratar inte i termer av beredning, beredningsmöte, protokoll (istället för anteckningar); att handlingar ska vara nämnden tillhanda minst en vecka före mötet etc. Det innebär inte att vi har dålig koll på läget, vi har bara haft ett annat förhållningssätt.

Vi konstaterade att vi inte behöver mer resurser för det nya arbetssättet, det rör sig snarare om att paketera redan befintliga uppdrag och arbetsuppgifter på ett likvärdigt sätt på skolorna. Vi diskuterade även vilka frågor som kommer att ligga inom linjeorganisationen och vilka frågor vi tror kommer att tas i skolnämnden. Det var inte lätt att sortera i detta. Men vi gjorde ett tappert försök och kom en bit på väg tillsammans, liksom att försöka förstå vad denna förändring innebär för oss inom verksamhetsstödet. Svaret på detta har vi inte ännu, men vi kommer att göra vårt bästa för att möta de förväntningar som en skolnämnd har på oss. Naturligtvis måste vi tillsammans diskutera förväntningarna när samtliga skolnämnder är på plats på nya året.

Ett konstaterade vi dock; en skolchef som ser sin skolnämnd som en tillgång kommer att få ett otroligt stöd i alla de viktiga frågor där hen idag ofta är ensam i beslutsfattandet.

/Christina Carlsson, Administrativ chef på ITM-skolan

What will be our role when the faculty takes the helm?

I’ve just returned from a retreat with my colleagues from other schools, along with Fredrik Oldsjö and Åsa Gustafson from the Management Office. The agenda focused on the University Administration’s role as KTH establish school boards. KTH has become an institution with distinct line management, which has led to a perception of diminished academic citizenship. Some have felt that decisions lacked broad consensus. As someone working within administrative support, I perhaps haven’t fully seen and experienced the changes that have occurred over time; one simply becomes a bit accustomed to the surroundings. But now it’s time to establish school boards, one for each school.

The question during the retreat was: How can we, within the support functions, meet the expectations of the new school boards? How can we provide relevant support? Can all school boards expect uniform support? And: How could this support be shaped?

I recall my first years at KTH when the head of Indek said: “Carlsson! You must distinguish between content and form!” Every now and then, I think about this, even though it’s probably been 30 years since then. Like now during the retreat: it struck me that we work with content daily in various contexts and organizational levels. It’s the form in which we manage the daily tasks within administrative support that will need a new form. We at the schools don’t have the tradition of working as administratively as those in the formerly GVS (now ”SAK”). We don’t use terms like preparation, preparation meetings, minutes (instead of notes); that documents should be provided to the committee at least one week before the meeting, etc. This doesn’t mean we lack an understanding of the situation; we just have a different approach.

We concluded that we don’t need more resources for the new way of working; it’s more about packaging existing missions and tasks in a consistent manner at the schools. We also discussed which matters will fall within the line organization and which matters we think will be handled by the school board. It wasn’t easy to sort this out. But we made a valiant effort and made progress together as we tried to grasp what this change means for us within University Administration. We don’t have the answer to this yet, but we will do our best to meet the expectations that a school board has of us. Naturally, we must collectively discuss these expectations when all school boards are in place in the new year.

One thing we did ascertain, however; a school leader who sees their school board as an asset will receive incredible support in all the crucial matters where they often find themselves alone in decision-making.

/Christina, Head of the Administration at the ITM School