Skip to content

Speeding up at campus

Students and staff at campus.

In English further down.

Högre fart på campus

Nu har terminen dragit igång på allvar. Skillnaden mot vårterminen är att vi alla förväntas vara på campus två dagar i veckan. Det innebär att vi måste säkra upp vår arbetsmiljö, alla kan inte vara på plats samtidigt. Inom stödverksamheten har vi därför schemalagt stora delar av personalens arbetstid. Det innebär att det alltid finns någon på plats kopplat till de olika områdena.

Våra studievägledare har drop-in via Zoom, vilket har visats sig vara en optimal lösning för samtliga. Studenterna behöver inte åka in till campus och sitta och vänta på sin tur, utan kan möta studievägledningen digitalt. Studievägledarna kan i lugn och ro beta av kön under dagen.

Trainee-platser till ekonomiavdelningen

Vi har under flera år haft svårt att rekrytera ekonomer. Det är och har varit svårt att få in tillräckligt bra sökanden och ibland har vi inte kunnat matcha de löneanspråk som ställts.  Speciellt svårt har det varit att få in nyrekryteringar inom EU-området. Som tur är har vi väldigt kompetenta medarbetare, men som därför har varit underbemannade under ett antal år, vilket påverkar arbetssituationen och till viss del det stöd vi vill ge verksamheten. Vi har nu ”tänkt nytt” och utannonserat trainee-anställningar på ekonomiavdelningen. Antalet ansökningar var många, och den första intervjuomgången pågår redan. Tanken är att de ska få följa redovisningens samtliga områden, allt från en inkommande faktura fram till budget- och bokslutsarbetet. Vi hoppas att det nya rekryteringsförfarandet kommer att ta oss i mål.

Preliminär tidsplan för lönerevisionen

Tidsplanen för årets lönerevision skjuts framåt i tiden. Detta beror naturligtvis på den situation vi har kopplat till covid-19. I vanliga fall drar vi igång lönesamtalen under hösten men i år är den preliminära tidsplanen att vi startar upp med lönesamtal under januari/februari.

2020/2021 Aktivitet
Juni och december Partsgemensam/partsegen information
November/december Infomöte om löneprocessen på APT/Avd möte
Januari/februari Lönesamtal
Februari/Mars Lönesättande samtal Saco-S
Februari/Mars Förhandlingar med OFR/S (ST) och SEKO
Mars/April Förhandling Saco-S, oeniga lönesättande samtal
Återkoppling av ny lön
Utbetalning av ny lön

Företagshälsovård för arbetsrelaterade besvär

Alla anställda har möjlighet att vända sig till företagshälsovården Avonova i arbetsrelaterade frågor, både genom telefonrådgivning och besök. KTH erbjuder nu gratis konsultation (anonymt) upp till sex tillfällen på grund av de speciella omständigheterna i en pandemi.

Med arbetsrelaterad hälsa – och ohälsa – menas att det ska finnas ett samband mellan individens besvär, arbetsförmåga och arbetskraven. Besvären ska ha orsakats av arbetet, försämras eller misstänks ha samband med arbetet. Detta skiljer sig från allmän sjukvård där sjukdomar inte alltid har samband med arbetet.

ITM har under det senaste året tagit hjälp av företagshälsovården för att få hjälp med att kartlägga ohälsa kopplat till arbetsplatsen. Detta arbete drivs tillsammans med de fackliga organisationerna, skolans huvudskyddsombud, vilka möts tillsammans med arbetsgivaren i samverkansmöten var fjortonde dag. Samverkansgruppen har idag ett stort fokus på arbetsrelaterade frågor, vilket gör att vi tillsammans kan arbeta proaktivt rörande dessa frågor.

Om du behöver stöd i dessa frågor, tveka inte, utan hör av dig till antingen närmsta chef, HR-ansvarig Anna Blendow, alternativt ditt fackliga ombud, (saco-s-itm@kth.se, st-kth@kth.se ) eller huvudskyddsombudet. Vilken ingång du använder spelar inte så stor roll. Huvudsaken är att vi kan komma till rätta med de problem som kan uppstå på en arbetsplats, där vi är många som ska ”samsas” under samma tak.

Profilbilder på måndagar

Om du behöver en ny profilbild kan du vända dig till skolans kommunikationsenhet. De har en kamera i beredskap varje måndag mellan kl 09.00-12.00. Du behöver inte föranmäla, utan kom när det passar dig. Kommunikationsenheten ligger i Biblioteket, södra tornet, 4 tr. Välkomna!

/ Christina Carlsson, Administrativ Chef på ITM

Speeding up at campus

The autumn semester has picked up speed. The difference from the spring semester is that we are all expected to work from campus two days a week. This means that we must secure our work environment, we can’t be in the same place at the same time. Therefore we have scheduled large parts of the staff’s working hours. This means that there is always someone on site connected to the different areas.

Our study counselors have drop-in via Zoom, which has proven to be a good solution for everyone. Students don’t have to go to campus and sit and wait their turn, but can meet the counselor digitally. Hence, the study counselors can easily deal with queue of students during the day.

Trainee places for the financial team

For several years, we’ve had difficulty recruiting financial officers. It is – and has been – difficult to get applicants qualified enough for the positions and sometimes we have not been able to match their salary claims. It has been particularly difficult to bring in new recruits within the EU area. Fortunately, we have very competent employees, but they have been understaffed for a number of years, which affects the work situation and to some extent the support we want to give out from the financial team. We now want to try something new: We have announced trainee positions for the finance department and the interest for the positions have been big and the first round of interviews are being carried out right now. The idea is that a trainee will follow all areas of the the department and learn how we handle everything from incoming invoices to the budget and year-end work. We hope that this new recruitment procedure will be fruitful.

Preliminary schedule for the salary revision

The schedule for this year’s salary revision is postponed. This is of course due to the situation we have linked to covid-19. In normal cases, we start the salary dialogue during the autumn. This year, the preliminary schedule is that we start with this during January / February.

2020/2021 Activity
June and December Parts common/partsegen information
November/December Info meeting about the salary process in APT/Department meeting
January/February Salary  dialogue
February/March Lönesättande samtal Saco-S
February/March Negotiations with OFR/S (ST) andSEKO
March/April Negotiations Saco-S, oeniga lönesättande samtal
Återkoppling av ny lön
Utbetalning av ny lön

Occupational health care for work-related problems

All employees have the opportunity to turn to occupational health care for work-related issues. Avanova offer both telephone counseling and visits. KTH now offers free consultation (anonymously) up to six occasions.

”Work-related health and ill-health” means that there must be a connection between the individual’s problems, work ability and work requirements. The problems must have been caused by the job situation, or suspected to be related to the work. This differs from general healthcare where illnesses are not always related to work.

Over the past year, ITM has enlisted the help of occupational health care to get help with mapping ill health linked to the workplace. This work is run together with the unions, the school’s chief safety representative, who meet together with the employer in collaboration meetings every fortnight. The ”collaboration group” today has a strong focus on work-related issues, which means that we can work together proactively on these issues.

If you need support in these matters, do not hesitate to contact your manager, our HR manager Anna Blendow, or your union representative, (saco-s-itm@kth.se, st-kth@kth.se) or the chief safety representative. Which input you use doesn’t matter as long as we can solve the problems that can arise in a workplace where many people must get along.

Profile pictures on Mondays

If you need a new profile picture, you can turn to the school’s communication unit. They have a camera on standby every Monday between 09.00-12.00 – no need to book in advance, it’s a drop-in service. The communication unit is located in the Library, south tower, 4th floor. Welcome!

/ Christina Carlsson, Head of the ITM Administration