Skip to content

The pandemic may delay doctoral studies

In English further down.

Forskarstudier kan försenas på grund av pandemin

Kära kollega,

Jag hoppas först och främst att du mår väl och att den pågående pandemin inte orsakar alltför stora svårigheter i ditt vardagliga arbete. Jag har själv haft förmånen att ha ”vanliga” föreläsningar i sal i en av de kurser jag håller i denna läsperiod och trots att det finns vissa begränsningar och givetvis krävs en del extra säkerhetsåtgärder är det härligt att träffa studenter igen.

Vi har nu levt med nya arbetsförhållanden i ett drygt halvår och även om vi i många avseenden säkert vant oss vid digitalt hemarbete och skapat nya vardagsrutiner så tror jag att de flesta av oss allt mer saknar den vardagliga interaktionen med kollegorna. Just i detta avseende är många av våra forskarstuderande speciellt utsatta då de inte alltid har ett stort socialt nätverk utanför arbetet och således kan uppleva större problem med upplevd ensamhet och relaterade effekter såsom stress och psykisk ohälsa. Jag skulle därför vilja rikta en uppmaning till samtliga handledare att reflektera kring former och frekvens i handledningen och eventuellt göra vissa förändringar som säkerställer att våra forskarstuderande får den uppmärksamhet och det stöd de behöver under den rådande situationen.

En del forskningsverksamhet är för närvarande svår eller rent av omöjlig att genomföra och det drabbar såväl forskarstuderande som mer seniora forskare. Givet de tidsbegränsningar som finns för forskarstudierna är det viktigt att fånga upp och dokumentera de fall där det finns en risk att studierna måste förlängas på grund av förseningar till följd av pandemin. I första hand ska vi givetvis försöka att planera om vårt arbete så att eventuella förseningar minimeras, men om det inte går att undvika är det viktigt att de problem och förseningar som uppstått dokumenteras i doktorandens e-ISP efter diskussioner med handledare.

På KTH är vi medvetna om att det kommer att uppstå förseningar för en del doktorander och Covid-19 betraktas som ett särskilt skäl för förlängning av studierna. Det finns dock inga avsatta medel för dessa förlängningar och det ska understrykas att varje fall kommer att prövas individuellt för att kontrollera att en försening faktiskt varit oundviklig. För mer information om detta vill jag hänvisa till ytterligare information på KTH’s intranät.

Vad gäller vår forskarutbildning i övrigt kan jag konstatera att den i stort fortlöper som vanligt, tack vare handledares och forskarstuderandes goda insatser. Disputationer och licentiatseminarierna genomförs fortfarande via Zoom, något som faktiskt haft en positiv effekt på deltagande även om det ibland gör att dynamiken mellan opponent och respondent blir lite mer begränsad. Förhoppningsvis kommer vi inom en rimlig framtid återigen kunna hålla disputationer med ett större antal fysiskt närvarande deltagare, men givet erfarenheterna från digitala dito är vi nog många som i framtiden vill använda Zoom som ett komplement.

/ Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig ITM

Doctoral studies may be delayed due to the pandemic

Dear Colleagues,

First of all, I hope that you are all doing well and that the ongoing pandemic isn’t causing too much difficulty in your everyday work. I myself have had the privilege of conducting “normal”, on-site lectures in one of the courses I am holding during this study period, and although there are certain limitations and of course some extra security measures are necessary, it’s wonderful to interact in-person with students again.

We have now been living with new working conditions for over six months, and although in many respects we have certainly become accustomed to digital homework and created new everyday routines, I think that most of us increasingly miss our everyday interaction with colleagues. In this particular respect, many of our doctoral students are especially vulnerable, as they do not always have a large social network outside of work and thus may experience major problems with feelings of loneliness and related effects such as stress and mental illness. I would therefore like to call on all supervisors to reflect on the forms and frequency of their supervision sessions, and possibly make certain changes that ensure that our doctoral students receive the attention and support they need in the current situation.

It is currently difficult or even impossible to carry out certain research activities, and this affects both doctoral students and more senior researchers. Given the time constraints that exist for doctoral studies, it is important to identify and document cases where there is a risk that the studies will need to be extended due to delays resulting from the pandemic. In the first place we will of course try to reschedule our work to minimise any delays, but if they prove impossible to avoid, it is important that the problems and delays that have occurred are documented in the doctoral student’s e-ISP after discussions with her/his supervisors.

Here at KTH, we are aware that some doctoral students will experience delays, and COVID-19 is considered a special reason for extending one’s studies. However, there are no funds set aside for these extensions, and it should be stressed that each case will be examined individually to verify that a delay has actually been unavoidable. For more information on this subject, please refer to additional information on the KTH intranet.

As far as our third-cycle education in general is concerned, I can say that it is proceeding as usual, thanks to the great efforts of our supervisors and doctoral students. Doctoral thesis defences and licentiate seminars continue to be conducted via Zoom, which has actually had a positive effect on participation, although it sometimes makes the dynamic between opponent and respondent a little more limited. Hopefully, within the not-too-distant future we will once again be able to hold thesis defences with a larger number of physically present participants, but in light of our experiences with the digital format, in the future many of us will probably want to use Zoom as a complementary element.

/ Mats Magnusson, Director of Third-Cycle Education at ITM

 

Director of Third-Cycle Education and Professor of Product Innovation Technology