Skip to content

“It is difficult but important to talk about colleagues’ stories”

In English further down.

”Det är svårt men viktigt att prata om kollegors berättelser

Den 12-13/1 hade ITM-skolan sitt årliga ledarinternat. I stort sett samtliga ITM-chefer deltog. En stor del av tiden, en halv dag, ägnades åt JML-frågor och åt en stor undersökning om genusbaserad utsatthet. Åsa-Karin Engstrand, lektor på INDEK och en av medarbetarna på KTH Equality Office, presenterade studien och ledde två workshops.

Enkätstudie om: Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor

På den första workshopen diskuterade vi i mindre grupper vilka erfarenheter vi har haft, och har, av genusbaserad utsatthet. Allt från diskriminering till direkta trakasserier. Det är inte helt enkelt att prata om dessa saker, att höra och diskutera kollegors berättelser och erfarenheter – men det är viktigt.

Övningen var en slags kick-off för årets aktiviteter inom JML-området. Vi gör två utbildningssatsningar under våren, två kurser i förändringsledning för ITM:s chefer. Den ena kursen ges för ITM:s prefekter, och den andra för 14 av ITM:s enhetschefer, från samtliga institutioner och från verksamhetsstödet. De kommer att få lära sig hur man leder förändring med fokus på kultur, normer och bemötande. ITM:s chefer kommer att kännetecknas av mod, förmåga att leda förändring, ställningstagande och respekt för sina medarbetare.

I diskussionerna på workshoparna får man aha-upplevelser, insikter, tankar om att även det egna beteendet behöver utvecklas och förändras. I diskussioner med kollegor får man hjälp att hantera frågorna tillsammans.

Med detta sagt så ser jag mycket fram emot denna vår. 

/Martin Edin Grimheden, JMLA på ITM-skolan

 

“It is difficult but important to talk about colleagues’ stories”

ITM school’s annual off-site leadership conference took place January 12-13. Almost all ITM managers participated. A large part of the time, half a day, was devoted to JML issues and to a large survey on gender-based vulnerability. Åsa-Karin Engstrand, lecturer at Indek and one of the employees at the KTH Equality Office, presented the study and led two workshops.

Enkätstudie om: Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor (Swe)

At the first workshop, we shared and discussed in small groups what experiences we have had, and have, of gender-based vulnerability. Everything from discrimination to outright harassmentss. It is not easy to talk about these things, to hear and discuss the stories and experiences of colleagues – but it is important. The exercise was a kind of kick-off for this year’s activities in the JML area. We are doing two training initiatives in the spring, two courses in change management for ITM’s managers. One course is given for the department heads, and the other for 14 of ITM’s unit managers, from all departments as well as the university administration (before: support services). They will learn how to lead change with a focus on culture, norms and equal treatment. ITM’s managers will be characterized by courage, ability to lead change and respect for their employees.

During the workshops, insights strike you, like the one that my own behavior patterns need to develop and change. In discussions with colleagues, you get help to handle the issues together. Having said that, I am very much looking forward to this spring.

/Martin Edin Grimheden, JMLA at the ITM School