Hoppa till innehåll

Digitaliseringen och arbetsmiljön

Får du stressymptom av att använda Ladok? Kan man se e-posten som ett arbetsmiljöproblem? Kan otillräcklig digital kompetens kopplas till sjukskrivningstalen?

Digitala arbetsmiljöproblem är det nya. Efter att vi studerat fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöproblem är nu digitala arbetsmiljöproblem det som är i ropet. Men vad innebär det? Digital arbetsmiljö är ”Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl fysisk, psyko-social som kognitiv art, som blir resultatet av att arbetets stödsystem och verktyg digitaliseras.”  ur boken Digitaliseringen och arbetsmiljön 

Arbetsmiljölagen gäller i lika stor utsträckning för dina digitala arbetsverktyg, som för din kontorsmiljö. Arbetsmiljölagen säger: “Ett arbete ska präglas av variation, social kontakt och samarbete, sammanhang mellan arbetsuppgifter, möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.” Arbetsmiljöverket tillhandahåller föreskrifter som säger att ”Arbete vid bildskärm som är starkt styrt eller bundet i fysiskt eller psykiskt avseende eller är ensidigt upprepat får normalt inte förekomma.”

“System och program ska

  • vara lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgifter och användare
  • vara lätta att använda, kunna anpassas till användarens kunskaps och erfarenhetsnivå
  • ge återkoppling om det utförda arbetet
  • visa information i format och takt som är anpassad till användaren.”

Samt att särskild hänsyn ska tas till ergonomiska principer som gäller förmågan att uppfatta, förstå och bearbeta information” ur AFS 1998:5 

För närvarande arbetar jag i ett forskningsprojekt där vi inför Digitala skyddsronder som ett verktyg för att granska och följa upp den digitala arbetsmiljön vid Förvaltningsrätten i Göteborg. För myndigheten ligger den digitala arbetsmiljön högt på agendan och genom att identifiera de viktigaste digitala arbetsmiljöproblemen samt visa hur man ska kunna komma till rätta med dem inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Min önskan är att införa samma arbetssätt vid KTH, att vi systematiskt granskar den digitala arbetsmiljön, samverkar åtgärdsprogram och mer systematiskt prioriterar förbättringar som blir märkbara för användarna och som leder till en förbättrad digital arbetsmiljö. Det är en av de saker som krävs för att KTH ska vara ledande när det kommer till digitalisering av utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsstöd.