Skip to main content

Planering och kursmaterial

Studieguide:

Studieguide HT 2019 (pdf 53 kB)  för kursen Ögats Optik

Obligatoriska distansföreläsningar:

Tre föreläsningar (nr 10 - 12) finns inspelade och kan ses via webben ("k" =play/pause):

Handouts för respektive föreläsning:

OBS! Det är obligatoriskt att logga in och se dessa föreläsningar senast torsdagen 2 januari 2020 för att bli godkänd på lab 8.

Övningstal:

Exempelsamling (pdf 98 kB) samt facit (pdf 182 kB) i kursen Ögats Optik.

Formelsamling (pdf 316 kB)  som komplement till kursboken "Clinical Visual Optics"

Exempel på kontrollskrivning (pdf 116 kB)  och lösningar + lite fler exempel inför KS (pdf 287 kB)

Grafer för korrektion av olika ametropier: Fjärr- och närpunkter (pdf 406 kB)

Exempel på okulär ackommodation som visades på föreläsning 4, samt lösning till tal 7.3 i CVO: Ack+7.3 (pdf 6.3 MB)

Fredriks lösningar HT13 på Ex: 1, CVO: 2.1, 4.1, 4.2 (pdf 205 kB) , CVO: 4.6, 4.5, 4.7, 7.1 (pdf 6.1 MB) , Ex: 10, 12, 13, 14, CVO: 7.2, 7.5 (pdf 9.1 MB) , Ex: 7, 8, 9 (pdf 7.4 MB)  , CVO: 5.1 + Huvudsnitt vs refraktion (pdf 2.8 MB) , Ex: 38, 41, 39, 40, CVO: 3.13 (pdf 476 kB) , Ex: 44, 45, 48, 49 (pdf 485 kB) , Ex: 15, 23, 26, CVO: 4.10 (pdf 5.0 MB) , Ex: 32, 64, CVO: 13.1, 7.8 (pdf 658 kB) , Ex: 28, 29, 20 (pdf 944 kB)

CVO-tal översatta till svenska:

2.1 a)Direkt efter en lins har strålknippet (utgående ljuset) en vergens på +6,00 D. Vilken vergens har det 10 mm efter linsen (i luft)? b)Direkt efter en lins har strålknippet (utgående ljuset) en vergens på -8,00 D. Vilken vergens har det 15 mm efter linsen (i luft)?
 

2.2 Macula i ögat har en diameter på 1,5 mm. Antag en emmetrop reducerad ögonmodell och ange vinkeln som macula utgör mot ögonmodellens nodalpunkt. Vilken storlek motsvarar denna vinkel i objektsrymden på 10 meters avstånd från ögat?
 

(2.3) En speciell ögonmodell består av följande:
*hornhinna med krökningsradie 7,5 mm (en yta)
*främre kammardjup på 3 mm
*lins med tjocklek 3,5 mm, brytningsindex 1,4 och bakre krökningsradie -6 mm (pupillen ligger på linsens främre yta)
Både främre kammare och glaskroppen har ett brytningsindex på 1,336. Beräkna position och förstoring för ögats in- och utträdespupill!
 

2.6 Vad blir krökningsradien och brytningsindex för ett emmetropt reducerat öga med styrkan 60 D och längden 24,00 mm?
 

(3.1) Rita en graf som visar ögats teoretiska upplösningsgräns (i bågminuter) som funktion av pupilldiameter (från 1 mm upp till 8 mm). Använd ljus med våglängden 555 nm. Diskutera utifrån denna kurva om det är möjligt för att ha en synskärpa bättre än 6/6 med en 1 mm stor pupill.
 

3.5 En patient påstår att han/hon kan urskilja bilar vid horisonten på en kulle 5 km bort. Är detta möjligt om vi antar att minsta vinkel för att kunna urskilja enskilda objekt är 30 bågsekunder (=30/60 bågminuter)?
 

3.6 På vilket avstånd borde en person med synskärpa 6/9 kunna läsa bokstäver med höjden 150 mm?
 

3.12 Ange följande Snellen kvot visus på decimal form: 6/9 (20/30), 6/4.5 (20/15) och 6/36 (20/120).
 

3.13 Vid undersökningar i hemmet måste man ofta använda icke-standardmässiga testavstånd. Gör om följande synskärpor till deras motsvarande 6 m och 20 ft noteringar samt ange visus på decimal form: 3/6, 5/18, 4/12, 2/9.
 

4.1 Ange fjärrpunktens läge för följande huvudpunktsrefraktioner a) ±2,50 D b) ±5,00 D c) ±7,50 D d) ±10,00 D. Rita figur!
 

4.2 Beräkna det refraktiva felet (om det nu finns något synfel) för var och en av nedanstående reducerade ögon, antag n’ = 1,336:
Korneas krökningsradie: Ögats längd
a) 5,58 mm 21,42 mm
b) 5,30 mm 21,20 mm
c) 5,42 mm 25,89 mm
d) 5,86 mm 22,22 mm
 

(4.3) Antag ett reducerat öga med styrkan +60 D och n’ = 1,336. Beräkna ögats längd för olika nivåer av sfärisk ametropi; från -10,00 D till +5,00 D i steg av 2,50 D. Rita upp dina resultat i en graf och ange hur stor ändring i ögats längd en förändring med 1 D ametropi motsvarar. Verifiera ditt svar algebraiskt (med formler).
 

(4.4) Vilket refraktivt fel skulle man få om man ökade brytningsindex med 5 % i det reducerade ögat (styrkan +60 D och ordinarie n’ = 1,336)?
 

4.5 Beräkna huvudpunktsrefraktionen som motsvarar glasögon refraktionen a) +8,00 D och b) -8,00D. Antag ett vd på 14 mm.
 

4.6 Ett reducerat öga (n’ = 1,336) har en kornea med krökningsradie 5,75 mm och en längd på 21,6 mm. Vilken glasögonstyrka på vd 15 mm behövs för att korrigera ögat för avstånd (d.v.s. MRM i oändligheten).
 

4.7 a) En myop behöver -12,00 D på vd 13 mm. Ange avståndskorrektionen för vd = (i) 11 mm och (ii) 15 mm. b) Upprepa samma beräkningar som i a) för en hyperop med +15,00 D istället.
 

4.8 a) Ett öga med längden 25 mm kan se ett objekt på 500 mm avstånd skarpt. Vad är ögats styrka om vi antar n’ = 1,336? b) Om objektet är 2 mm högt, hur stor blir bilden på näthinnan?
 

(4.9) Beräkna läge och storlek för ett objekt som ger en skarp och 0,1 mm hög bild på näthinnan i en okorrigerad och oackommoderad +5,00 D hyperop. Antag reducerat öga med styrkan +60 D och n’ = 1,336. Rita en figur över avbildningen och ange även om objektet är reellt eller virtuellt.
 

(4.23) Använd ekvation 4.11 för att beräkna för vilken linsstyrka en ändring i vd på a) 12 mm och b) 2 mm ger upphov till en förändring i avståndskorrektion (KG) på ± 0.13 D. Vilken betydelse har detta för kontaktlinstillpassning och användning av glasögon med höga styrkor?
 

5.1 Snittstyrkorna i ett reducerat astigmatiskt öga är +62,00 D i den horisontala och +64,00 D i den vertikala meridianen. Ögat har normal emmetropisk längd, en pupilldiameter på 6 mm och tittar på en avlägsen punktkälla. Beräkna a) läget för de två linjefoki och minsta spridningscirkeln, b) längden på de två linjefoki och minsta spridningscirkelns diameter, c) storleken på den suddiga fläcken på näthinnan.
 

5.6 Ett okorrigerat och oackommoderat öga ser en vertikal linje skarpt på ett avstånd av 850 mm och en horisontell linje skarpt på 270 mm från huvudpunkten (d.v.s. från ögats hornhinna). Vilken styrka ska glasögonlinsen för avståndskorrektion ha på vd =14 mm? Vad är ögats huvudpunktsrefraktion?
 

5.7 Ett astigmatiskt reducerat öga har längden 26 mm och styrkan +62 D längs med huvudsnitt 30° och +59,50 D längs 120°. Vilken styrka ska glasögonlinsen för avståndskorrektion ha på vd =13 mm?
 

5.8 En patient har en glasögonkorrektion på +10,00/-4,00 x 90 för 15 mm. Beräkna a) huvudpunktsrefraktionen, b) glasögonkorrektionen för 12 mm (med lämplig avrundning).
 

(5.9) En patient har en glasögonkorrektion på -6,00/-4,00 x 180 för 15 mm. Beräkna a) huvudpunktsrefraktionen, b) glasögonkorrektionen för 12 mm (med lämplig avrundning).
 

(5.10) Formulera ett kvalitativt samband mellan okulär (huvudpunkts-) refraktion och cylinderkorrektionen som behövs i glasögat vid sammansatt hypropi och sammansatt myopi (d.v.s. ange vad som händer med cylindern när man ändrar vd).
 

(5.12) Vad blir den sammanlagda styrkan för tre +1,00 D plano-cylinder linser som sätts tätt intill varandra om deras axlar ligger i 10°, 40° och 70°?

Page responsible:Linda Lundström
Belongs to: Biomedical and X-ray Physics
Last changed: Nov 27, 2019