Skip to main content

Nollutsläppsentreprenad Tvärförbindelse

En förstudie för lösningar inom väganläggningsbranschen

Under 2021-2022 genomför vi en förstudie för att skapa ett förankrat kunskaps- och beslutsunderlag som möjliggör uppbyggnaden av en test- och demonstrationsanläggning t.ex. vid tvärförbindelse Södertörn.

Projekttid

oktober 2021 -oktober 2022

Projektledare

KTH Road2Science

Partners

Trafikverket, InfraSweden2030

Bakgrund

Akademin, näringslivet och beställarsidan behöver samverka för att knuffa igång arbetet med nollutsläppsentreprenad. Omställningen kräver att samtliga parter lättare kan ta till sig multidisciplinära lösningar och även inkludera innovationer i dessa. Idag finns flera bra tekniska lösningar för att etablera en nollutsläppsentreprenad. För att påbörja en omställning behövs dock ett samlat grepp med insatser utefter enkomplex men sammanhängande värdekedja för att skapa ett praktiskt, regelmässigt och realistiskt underlag som driver samverkan mellan relevanta parter.

Mål

Förstudien ska fånga de systemiska och enskilda intressenternas utmaningar, drivkrafter och hinder. Målet med förstudien är att arbeta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag, en färdplan som möjliggör förankring och uppbyggnad av nollutsläppsentreprenad. Fokus ligger på tvärförbindelse Södertörn och en möjligt demo-site för nollutsläppsentreprenad vid tvärförbindelse Södertörn.

Leveranser

  • En färdplan förankrad hos samtliga projektparter
  • Förslag på hur en test- och demonstrationsanläggning för nollutsläppsentreprenad kan förverkligas, t.ex. vid tvärförbindelse Södertörn
  • Olika parters behov, ambitioner och möjligheter samt upplevda risker och hinder samt de regelverk och oförmågor som bidrar till förverkligandet
  • Förslag på åtgärder, tid-, resurs- och kapitalspecificerat, antingen för att undanröja och skapa möjligheter eller för att komma igång med test- och demonstrationssatsningen

Aktiviteter

Keynote lecture med Sander den Blanken

För att få inspiration i vårt arbete har vi bjudit in Sander den Blanken, Managing Director på BAM Infraconsult i Holland. Sander berättade om hur BAM Infraconsult jobbar med att använda digitalisering inom vägkonstruktion för att uppnå sina hållbarhetsmål.

Bli vår partner

Projektet bygger på samverkan mellan offentliga organisationer, akademi och näringslivet via fordonsindustrin, anläggningsindustrin och kraftförsörjningsindustrin.
Är du intresserad? Du är välkommen att vara med i projektet.

Kontaktperson

Belongs to: Road2Science 2.0
Last changed: Feb 02, 2022