Om skolan

Skolan för teknikvetenskap, SCI är KTH:s största skola med utbildning och forskning inom ett brett fält. Från grundläggande matematik, fysik och mekanik till deras tillämpningar. Det finns sex institutioner; farkost- och flyg, fysik, hållfasthetslära, matematik, mekanik samt tillämpad fysik.

Skolchef

Ledningsgruppen

Skolchef Leif Kari är sammankallande till möte som hålls varannan vecka.

Ledningsgruppen

Strategiska rådet

Strategiska rådet utgör rådgivande organ till skolchef i frågor som rör fakultetsförnyelse och anställningsärenden.

Strategiska rådet

Institutioner

Skolan har sex institutioner

Forskargrupper

Forskargrupperna hör till respektive institution.

Centra

Skolans centra

Samverkansgruppen

Fackliga representanter utsedda av fackförbunden och arbetsgivarrepresentanter. Deltagarnas uppgift är att skapa en god arbetsmiljö och bevara arbetstagarnas intressen.

Kontakta samverkansgruppen

JML

JML-gruppen driver frågor om jämställdhet, mångfald och likaberättigande.

Kontakta JML-gruppen

Top page top