Till innehåll på sidan

KTH forskningsinfrastrukturer

KTH:s forskningsinfrastrukturer är strategiska och har en långsiktig plan för organisation, kvalitetsutveckling och finansiering samt hur de skapar nytta för samhället. Flera är öppet tillgängliga för många aktörer och har ett stort antal användare.

Advanced Light Microscope Laboratory (ALM)

Forskningsinfrastrukturen, som finns på SciLifeLab, ger stöd för tillgång till och användning av avancerad ljusmikroskopi för nanoskalig biologisk visualisering. Laboratoriet är en av noderna i den svenska nationella infrastrukturen för mikroskopi, NMI och den europeiska motsvarigheten, EuroBioimaging.

ALM:s webb

Föreståndare:

Affinity Proteomics

Enheten för Affinity Proteomics stödjer forskare och kliniker inom områdena translationell och personlig medicin. Eneten erbjuder expertis inom analys av proteiner i mänskliga kroppsvätskor, cellsupernatanter och celllysat genom att tillämpa toppmodern affinitetsteknologi för känslig kvantifiering och multiplex proteinprofilering. De utvecklar immunoassays som passar specifika forskningsbehov. 

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är fastställd för att täcka hela eller delar av infrastrukturens kostnader. Kostnaden varierar beroende på om användaren är ett svenskt lärosäte eller ett privat företag. Vid köer gör enheten prioriteringsbeslut.

Affinity Proteomics webb

Föreståndare:

Albanova NanoLab (ANL)

ANL är en del av Myfab, den svenska nationella forskningsinfrastrukturen för mikro- och nanotillverkning. Det finns en avgift för att använda ANL, och dess prissättning och tjänster till externa användare är baserade på Myfabs priser .  

Nanolab AlbaNovas webb

Föreståndare:

Autoimmunity and Serology Profiling

Enheten för Autoimmunity and serology profiling tillhandahåller infrastruktur och teknologier för analys av autoantikroppar i kroppsvätskor samt validering av antikroppar med användning av specialdesignade protein- och peptidarrayer. Vi erbjuder screening av proteom för autoantikroppsreaktivitet på stora mikroarrayer, samt efterföljande lösningar för undersökning av autoantikroppsrepertoarer i hundratals patientprov parallellt.

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är fastställd för att täcka hela eller delar av infrastrukturens kostnader. Avgiften varierar beroende på om användaren är ett svenskt lärosäte eller ett privat företag. Vid köer gör enheten prioriteringsbeslut.

Affinity Proteomics webb

Föreståndare:

Clinical Genomics Stockholm

Enheten Clinical Genomics Stockholm är en forskningsinfrastruktur vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) för storskaliga, genomik-baserade analyser med hjälp av storskalig DNA-sekvenseringsteknik. Enheten bistår i translationell forskning, faciliterar införandet av genomikbaserade analyser till rutinvård och strävar också efter att förbättra förmågan för nationell mikrobiell övervakning samt förberedelser inför pandemier. 

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är beräknad så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Kostnaden för analys varierar beroende på om användaren är en statlig myndighet, sjukvården eller ett privat företag. En nämnd gör prioriteringsbeslut efter en teknisk genomförbarhetsbedömning, och prover behandlas i enlighet med mottagningsdatum.  

Clinical Genomics Stockholms webb

Föreståndare:

Electrumlaboratoriet 

Labbet har ett cleanroom på 1 300 kvadratmeter och andra laboratorier för nano- och mikrofabrikation, tillgängliga för utbildning, forskning och utveckling, för prototyper och tillämpad produktion. Det drivs av KTH och RISE och utgör en del av den nationella forskningsinfrastrukturen MyFab.

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är beräknad så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Kostnaden varierar beroende på om användaren är ett svenskt lärosäte eller ett privat företag. Vid begränsad åtkomst används ett strikt kösystem.

Electrumlaboratoriets webb

Föreståndare:

Hultgren laboratoriet

Infrastrukturen spelar en viktig roll i experimentell forskning kring materialutveckling. Hultgren Laboratory arbetar med materialkarakterisering och har bred kompetens rörande solida metalliska och keramiska material.

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är beräknad så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Kostnaden varierar beroende på om användaren är ett svenskt lärosäte eller ett privat företag. Vid begränsad åtkomst används ett strikt kösystem.

Hultgren laboratoriets webb

Föreståndare:

Human Antibodies Therapeutics 

Enheten för Human Antibody Therapeutics utvecklar terapeutiska antikroppar.

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är beräknad så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Avgiften varierar beroende på om användaren är en myndighet eller ett privat företag. Vid köer gör enheten prioriteringsbeslut.

Human antibody therapeutics webb

Föreståndare:

KTH Laser Lab

Forskningsinfrastrukturen består av välutrustade laboratorier där forskning om kvantelektronik, materialvetenskap och olika tvärvetenskapliga tillämpningar utförs. 

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är beräknad så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Kostnaden varierar beroende på om användaren är ett svenskt lärosäte eller ett privat företag. Vid begränsad åtkomst används ett strikt kösystem.

KTH Laser Labs webb

Föreståndare:

Molecules and Materials at Interfaces (2MILab)

Forskningsinfrastrukturen är ett avancerat laboratorium för molekylär förståelse och kemisk ingenjörskonst för kontroll av gränsskikt, gränsskiktsprocesser och materialegenskaper, och ett fokus på spektroskopi och mikroskopi.

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är beräknad så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Den beräknade timkostnaden varierar beroende på om användaren är en statlig myndighet eller ett privat företag. 

2MILabs webb

Föreståndare:

Odqvistlaboratoriet

Forskningsinfrastrukturen erbjuder en unik mångfald av specialiserad prov- och mätutrustning för fasta material, vätskor, gaser och strukturer, och omfattar till exempel vindtunnlar, akustiska (ekande och ekofria) rum, provmaskiner och avancerade instrument och system för analyser och karakterisering av material.

Delar av miljön är tillgänglig för externa användare mot en avgift som beräknas så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Olika avgifter tillämpas beroende på användarens och uppdragets art, t ex en offentlig institution eller ett affärsdrivande företag, respektive forskningsanknutet arbete eller ren uppdragsprovning. Vid köer gör enheten prioriteringsbeslut utifrån turordning och personalresurser.

Odqvistlaboratoriets webb

Föreståndare:

Parallelldatorcentrum (PDC)

Forskningsinfrastrukturen är ett ledande superdatorcentrum för akademisk forskning i Sverige. PDC:s tjänster erbjuds åt svenska och europiska forskare genom NAISS samt åt industrin genom samarbetsprojekt. 

Användaravgiften för PDC sätts så att den del av forskningsinfrastrukturen som används täcks. När det är hög belastning används datorns kösystem.

PDC:s webb

Föreståndare:

Protein Expression and Characterization

Enheten för Protein Expression and Characterization tillhandahåller rekombinanta proteiner som behövs för biokemisk screening och terapeutiska tillämpningar samt antigener för produktion av mänskliga antikroppar genom både bakteriella och mammaliesystem. Enheten har kompetens och utrustning för att karaktärisera proteiner på detaljnivå, som bindning, stabilitet och aggregering. 

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är beräknad så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Avgiften varierar beroende på om användaren är en myndighet eller ett privat företag. Vid kösituationer gör enheten prioriteringsbeslut.

Protein Expression and Characterizations webb

Föreståndare:

Spatial Proteomics

Enheten erbjuder tjänster inom immunofluorescens av vävnadssnitt. De möjliggör också för forskare att få tillgång till resurser och expertis från Human Protein Atlas, och huvudsyftet är att genomföra fullständiga immunofluorescensanalyser med high-throughput i cellinjer. 

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är beräknad så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Avgiften varierar beroende på om användaren är en myndighet eller ett privat företag. Vid köer gör enheten prioriteringsbeslut.

Spatial Proteomics webb

Föreståndare:

Sustainable Power Laboratory (SPL)

Forskningsinfrastrukturen erbjuder nio olika anläggningar för forskning om teknologier för omställning till koldioxidfria energisystem som resulterar i kraftigt minskad miljöpåverkan. Forskning sker på alla nivåer, från materialkarakterisering till dynamiska kraftsystem. 

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är beräknad så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Kostnaden varierar beroende på om användaren är ett svenskt lärosäte eller ett privat företag. Vid begränsad åtkomst används ett strikt kösystem.

SPL:s webb

Föreståndare:

Visualiseringsstudion (VIC)

Forskningsinfrastrukturen har högmodern teknik för visualisering och interaktion där studenter, forskare och näringsliv möts för att hantera och interagera med stora mängder data och applikationer, bl.a. haptik, ögontracking, multitouch och diverse stereoskopiska system.

VIC:s webb

Föreståndare: