Till innehåll på sidan

1 januari 2023 – nu börjar vägen mot ett gemensamt verksamhetsstöd

Den 1 januari 2023 gick skolornas verksamhetsstöd samman med det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) med universitetsdirektören som högsta chef. Men hur vi kommer att arbeta är inte klart förrän 2026.

Under 2022 beslutade rektor att verksamhetsstödet på skolorna och det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) går samman och bildar en ny organisation. Målsättningen med ett gemensamt och mera samordnat verksamhetsstöd är naturligtvis att studenter, lärare, forskare och övrig personal ska få ett likvärdigt och tillgängligt stöd oavsett var på KTH de befinner sig. Med det handlar också om att:

• matcha verksamhetsstödet med både interna behov och förändringar i omvärlden

• få ett verksamhetsstöd med ännu högre kvalitet och kostnadseffektivitet

• skapa ett långsiktigt sätt att organisera arbetet, som skapar ordning och struktur

• göra KTH än mer konkurrenskraftigt genom att frigöra resurser till utbildning och forskning

En organisation för verksamhetsstödet gör att varje stödområde kan ses som en helhet vilket bidrar till ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Den nya organisationen benämns från 1 januari 2023 Verksamhetsstöd (VS) och är nästa steg i arbetet med att säkerställa ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet som bidrar till att frigöra lärares och forskares tid för undervisning och forskning och därmed i förlängningen till KTH:s konkurrenskraft. Planen för hur samgåendet ska gå till beslutades av rektor den 14 juni 2022 i Programdirektiv för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH .

Utvecklingsarbetet bedrivs som ett flerårigt program och beräknas pågå till och med september 2026. Under kvartal ett 2023 arbetas en handlingsplan för arbetet januari 2023 – september 2026 fram. Handlingsplanen kommer löpande att uppdateras vartefter programmets arbete fortskrider. I september 2026 ska KTH ha utvecklat de delar av verksamhetsstödet som behöver åtgärdas utifrån målbilden om ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd som frigör tid för lärares och forskares undervisning och forskning.

Skolornas verksamhetsstöd bildar fem nya avdelningar som tillsammans med nuvarande avdelningar inom GVS inledningsvis utgör den nya organisationen. Fortsatt utveckling och organisering av stödområden leds av universitetsdirektören och är ett gemensamt arbete mellan skolorna och sakavdelningarna inom verksamhetsstödet.

All personal följer med in i den nya organisationen, initialt i sina nuvarande roller. Medarbetare kommer att involveras och påverkas på olika sätt beroende på vilken utveckling som prioriteras under arbetets gång. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom verksamhetsstödet ska utvecklasför att säkerställa rätt kompetens, på kort och lång sikt.

Syftet med den här webbplatsen är att samla allt på ett ställe och förmedla information och kontakter för att du som medarbetare ska få så mycket insyn och möjlighet att påverka som möjligt.

Tidsplan

Tidsplan

2022

Juni – december: 14/6 – Rektor fattade beslut om den övergripande planen (programdirektiv) för hursamgåendet av verksamhetsstödet ska gå till.

Förberedelsearbete för att möjliggöra den nya organisationen.

Fördjupade kartläggningar och analyser av stödområden som grund för det fortsatta utvecklingsarbetet

Oktober-november: Rektor beslutar om KTH:s verksamhetsplan för 2023-2025

Universitetsdirektören beslutar om verksamhetsplan och budget 2023-2025 för hela verksamhetsstödet vid KTH

December: En handlingsplan har utarbetats för arbetet januari 2023 – september 2026

2023 – 2026

Januari 2023: 1/1 - Den nya organisationen Verksamhetsstöd (VS) träder i kraft
Fortsatt utveckling av stödområden – löpande, parallellt och successivt

September 2026: 30/9 – Programmet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd avslutas

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: KTH:s nya verksamhetsstöd
Senast ändrad: 2023-01-24