Till innehåll på sidan

Principer för arbetet

Rätt fokus och rätt attityd. Under arbetet med samgåendet har arbetsgrupperna fått ett antal principer att hålla sig till som ska genomsyra arbetet. Här förklarar vi dem.

illustration fyra figurer som håller hand

1. Ett verksamhetsnära stöd

För att upplevas verksamhetsnära ska stödet utgå från mottagarnas behov – oavsett var verksamhetsstödet är placerat. Ibland organiseras stödet bäst på institutions- eller skolnivå, ibland är det mer ändamålsenligt att stödet organiseras på distans och servar hela KTH med en specifik kompetens eller systemstöd.

2. Verksamhetsnytta i fokus

Målet för allt stöd är att skapa nytta för mottagaren. På en övergripande nivå innebär det att stödet ska bidra till att optimera lärares och forskares tid för undervisning och forskning och studenters och stödpersonals möjlighet att genomföra sina arbetsuppgifter med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Parallellt ska verksamhetsstödet också bidra till att KTH lever upp till sin roll som myndighet.

Genom att utgå från den arbetsuppgift som ska lösas blir organiseringen av en stödform en fråga om arbetsdelning mellan lärare, forskare och stödpersonal. Vilken kompetens behövs för att lösa uppgiften? Vilken servicenivå krävs? Vilken kostnad är organisationen beredd att ta för stödet, och vilken organisering är bäst? En väl fungerande arbetsdelning är ett samarbete och en aktiv dialog mellan lärare, forskare och funktioner inom stödet som ska skapa nytta för mottagaren.

3. Involvering och delaktighet

Ett verksamhetsstöd som ger nytta och upplevs som verksamhetsnära förutsätter involvering och delaktighet. Därför måste behov fångas upp genom olika konstellationer inom verksamhetsstödet, och genom involvering av representanter för lärare och forskare.

4. Arbetskultur för förnyelse

I det utvecklingsarbete som du personligen medverkar i ska du visa tillit och öppenhet för möjligheter att våga prova nya arbetssätt. Arbetet ska präglas ett iterativt-, prövande- och lärande förhållningssätt. Det är viktigt att alla hjälps åt att skapar en kultur präglad av samarbete. Här har du som individ ett personligt ansvar i hur du bidrar till den arbetskulturen.

5. Ömsesidig respekt

Utformningen av ett stöd som ger verksamhetsnytta med hög kvalitet och kostnadseffektivitet förutsätter en ömsesidig respekt för alla olika funktioner som krävs för att bedriva utbildning och forskning vid en högskole-myndighet.

Att behandla alla på arbetsplatsen respektfullt är en självklarhet. Vi visar respekt förvarandras kompetens inom kärn- och stödverksamheten och varandra som individer. Principen om ömsesidig respekt är avgörande för en arbetskultur och arbetsmiljö som upplevs trygg, tillitsfull och tillåtande till förnyelse.

Se även svar på de vanligaste frågorna om samgåendet: Samgåendet FAQ

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: KTH:s nya verksamhetsstöd
Senast ändrad: 2023-01-14