Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutiner vid Jonassons centrum för medicinsk avbildning

Rutiner vid Jonassons centrum för medicinsk avbildning (pdf 459 kB)

Utöver arbetsordningen, som fastställts av centrets styrelse, tillämpas följande rutiner vid Jonassons centrum för medicinsk avbildning.

1. Rutiner för tillträde till utrustning

1.1. Grundprinciper

Akademiska forskare kan beviljas tillträde till utrustningen inom Jonassons centrum för medicinsk avbildning, varvid projekt skall prioriteras utifrån vetenskaplig kvalitet. I första hand skall projekt från forskare inom KTH, KI och SLL komma ifråga, varvid projekt som drivs i samverkan mellan KTH och KI/SLL ges prioritet. 

Sjukvården inom SLL får tillträde till utrustningen enligt särskild överenskommelse. Andra myndigheter och företag kan få tillträde i mån av kapacitet.

Användningen av Jonasson-centrets utrustning skall omnämnas vid vetenskaplig publicering, t ex i Acknowledgements.

1.2. Hantering

Inför varje projekt skall ansvarig forskare kontakta utrustningens kontaktperson för en enkel bedömning av genomförbarheten. Om projektet bedöms genomförbart, skall projektförslaget granskas av en kommitté med vetenskaplig kompetens inom området. Särskilda kommittéer, som utses av styrelsen på förslag av föreståndaren, skall finnas för prioritering inom:

  1. röntgen- och isotopbaserade metoder
  2. ultraljud
  3. mikroskopi
  4. MRT

Kommittén granskar och bedömer varje insänd ansökan utifrån:

  1. vetenskaplig frågeställning,
  2. metodik och
  3. resurskrav (tidsrymd, stödpersonal, ev omplacering av utrustning och övriga extra kostnader).

Vid handläggningen skall kommittén tillämpa regler för jäv och sekretess som liknar VR:s. Sedan kommittén har gjort sin bedömning fattar föreståndaren beslut om tillträde. Innan projektet startas, kontrollerar utrustningens kontaktperson att nödvändiga tillstånd från EPN och andra myndigheter finns och att personal har nödvändig utbildning.

2. Rutiner för inköp av utrustning

2.1. Grundprinciper

Vid inköp av ny utrustning inom Jonassons centrum för medicinsk avbildning skall man i enlighet med centrets strategiska plan prioritera:

  1. tekniker som är lovande inför framtiden,
  2. utrustning som inte är tillgänglig inom sjukvårdens infrastruktur och
  3. utrustning som är användbar för flera forskargrupper.

2.2. Hantering

Ansökan kan inlämnas av forskare inom KTH, KI eller SLL. Medsökande som uttrycker sitt intresse av att använda utrustningen bör framgå av ansökan. På Centrets hemsida skall regelbundna ansökningstider annonseras två gånger per år. 

Beredningsgruppen bedömer och prioriterar ansökningar enligt principerna ovan. Styrelsen bedömer därefter beredningsgruppens förslag. Sedan förslag tillstyrkts av styrelsen, fattar rektor beslut om inköp, varefter skolchefen för STH genomför upphandlingen enligt KTH:s rutiner.

3. Principer för kostnadstäckning

För att på lång sikt bibehålla möjligheterna att inom Jonassons centrum tillhandahålla modern utrustning behöver såväl drifts- som kapitalkostnader täckas. Bidrag från lärosätena till verksamheten gör att inte hela kostnaden behöver tas ut i form av användaravgifter. Rabatt kan därför ges till forskningsprojekt med deltagande av forskare från KTH resp KI.

Användartaxa för resp utrustning fastställs av föreståndare efter samråd med styrelsen. 

När utrustningen används av sjukvården, andra myndigheter eller företag, skall principen vara full kostnadstäckning inkl kapitalkostnad.