Till innehåll på sidan

Universitetsalliansen Stockholm trio

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har 2019 ingått universitetsalliansen Stockholm trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen.

Karta som har märkt ut KI, KTH och SU med respektive lärosätes logotyp.
Universitetsledningarna för Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet har sina kontor geografiskt nära varandra. Alla tre universitet har flera campus, och verksamhet även i andra delar av Stockholms regionen.

Om alliansen

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är framstående lärosäten inom sina respektive områden och bildar tillsammans en komplett akademisk miljö med medicin, teknik, naturvetenskap, humaniora, juridik och samhällsvetenskap.

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bedriver drygt 30 procent av all akademisk forskning och forskarutbildning i Sverige och har 15–20 procent av alla studenter på grundnivå och avancerad nivå. Tillsammans har universiteten 5 200 doktorander och 12,4 miljarder kronor i samlade intäkter för forskning och forskarutbildning och en total budget på 17,3 miljarder kronor. Som samlad akademisk miljö tillhör Stockholm trio de starkaste i världen.

De tre universiteten samarbetar sedan länge inom en rad vetenskapliga områden och har gemensamma utbildningar. Alliansöverenskommelsen ger nya förutsättningar för fördjupat samarbete och underlättar ny universitetsövergripande forskning och utbildning.

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet spelar en avgörande roll för staden och regionen när det gäller forskning, innovation och kompetensförsörjning. Med 17 000 anställda och 55 000 studenter är universiteten i Stockholm trio en av regionens största arbetsgivare och arbetsplatser. Universitetens verksamhet är huvudsakligen samlad på ett sammanhängande campus som attraherar många internationella studenter, doktorander, forskare och lärare. 

Gemensamma målsättningar

Skapandet av universitetsalliansen Stockholm trio ger Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bättre förutsättningar för närmare samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan. Genom alliansen kan universiteten bli mer konkurrenskraftiga internationellt för att främja nya internationella samarbeten, rekrytera ledande forskare och attrahera internationella studenter. Universiteten kan också bli en starkare kraft regionalt och nationell genom att tillsammans engagera beslutsfattare, myndigheter, näringsliv och industri.

Överenskommelsen innehåller tre övergripande målsättningar:

 • Skapa nya förutsättningar för att utveckla universitetsövergripande forskning och utbildning genom att dra nytta av en komplett akademisk miljö.
 • Tydliggöra den excellens och internationellt framstående akademiska miljö som parterna tillsammans utgör och stärka universitetens kapacitet att agera gemensamt, regionalt, nationellt och internationellt med allianssamarbetet som grund.
 • Samordna och bygga gemensamma funktioner för verksamhetsstöd i syfte att främja långsiktiga förutsättningar, professionalisering och utvecklingsförmåga.

Läs mer om övergripande och preciserade mål för 2020–2024 .

Rektorerna om alliansen

– Med ett i stort sett sammanhängande campus och en dynamisk akademisk miljö är våra lärosäten en viktig förutsättning för såväl forskning och utbildning som tillväxt i Stockholmsregionen, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet. 

– Tillsammans kan vi använda våra samlade resurser på ett mer effektivt sätt och främja mötet mellan olika discipliner och därmed höja kvaliteten på våra verksamheter, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet. 

– Vi vill visa potentialen i detta samarbete och hur stärkandet av den samlade akademiska miljön i Stockholm kommer att gagna staden, regionen och Sverige, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid KTH.

Foto på de tre medverkande universitetens rektorer.
Sigbritt Karlsson, KTH, Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet och Ole Petter Ottersen, KI

Styrgruppen för Stockholm trio

Stockholm trio leds av en styrgrupp bestående av universitetens rektorer och universitetsdirektörer:

 • Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet (ordförande)
 • Sigbritt Karlsson, rektor KTH
 • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
 • Gunnar Gustafsson Wiss, tf universitetsdirektör Karolinska Institutet
 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör KTH
 • Åsa Borin, universitetsdirektör Stockholms universitet

Samordningssekretariatet

Styrgruppen för Stockholm trio har utsett ett samordningssekretariat för att bereda frågor och samordna arbetet inom universitetsalliansen. Samordningssekretariatet består av en ansvarig och medarbetare från de tre universiteten:

 • Christina Murray, kanslichef (ansvarig)
 • Radmila Micic, samordnare, Karolinska Institutet
 • Micael Stehr, senior rådgivare, KTH
 • Anna Riddarström, utredare, Stockholms universitet

Gemensam representation i Bryssel

Sedan 2020 har Universitetsalliansen Stockholm trio (Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet) en gemensam representation i Bryssel.

Kontoret har som mål att bidra till att stärka de tre universitetens deltagande i olika EU-finansierade forsknings-, utbildnings- och innovationsprogram, främst inom Horisont Europa, samt bidra till att ta tillvara möjligheter inom ERA/EES.

Två kollegor är baserade på Brysselkontoret. Varje universitet har i sin tur en engagerad representant i Stockholm, som har ett nära samarbete med Brysselkontoret och ansvarar för spridningen hemmavid. Kontoret är samlokaliserat med Stockholmsregionens EU-kontor i Bryssel, på Avenue Marnix 28, och har ett nära samarbete med dessa kollegor.

Huvudnätverket i Bryssel är UnILiON , ett inofficiellt nätverk som består av mer än 50 universitetskontor, vilka representerar över 150 universitet.

Kontakt

Christina Murray, kanslichef för Stockholm trio, e-mail: tina@kth.se