Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

A study of wireless communications with reinforcement learning

Tid: Ti 2022-06-14 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Wanlu Lei , Teknisk informationsvetenskap

Opponent: Professor Geoffrey Ye Li, Imperial College, London

Handledare: Ming Xiao, Teknisk informationsvetenskap; Chenguang Lu, ; Mikael Skoglund, Teknisk informationsvetenskap

Exportera till kalender

QC 20220524

Abstract

Den explosiva spridningen av mobilanvändare och trådlös datatrafik un-der de senaste åren innebär överhängande utmaningar när det gäller designav trådlösa system. Trenden att trådlös kommunikation blir mer komplice-rad, decentraliserad och intelligent är oundviklig. Många nyckelfrågor inomdetta område är beslutsfattande problem såsom resursallokering, överförings-kontroll, intelligent spårning i millimetervågsystem (mmWave) och så vidare.Förstärkningsinlärning (RL) var en gång ett försvagande område för AI underen viss tidsperiod. Den återupplivades dock i slutet av 80-talet och början av90-talet när den kopplades till dynamisk programmering (DP). Sedan har RLnyligen utvecklats i många tillämpningar, speciellt när understrykande mo-deller inte har explicita matematiska lösningar och simuleringar måste använ-das. Till exempel motiverade framgångarna för RL i Alpha Go och AlphaGoZero många nya forskningsaktiviteter i RL från både akademi och industrier.Dessutom, eftersom beräkningskraften har ökat dramatiskt under det senastedecenniet, blir metoderna för simuleringar och onlineinlärning (planering) ge-nomförbara för implementeringar och distribution av RL. Trots potentialer ärtillämpningarna av RL för trådlös kommunikation fortfarande långt ifrån mo-gen. Baserat på observationer utvecklar vi RL-metoder och algoritmer underolika scenarier för trådlös kommunikation. Mer specifikt kan denna avhand-ling med avseende på RL i trådlös kommunikation grovt delas in i följandeartiklar:I den första delen av avhandlingen utvecklar vi ett ramverk baserat pådjup förstärkningsinlärning (DRL) för att lösa spektrumallokeringsproblemeti den framväxande integrerade access- och backhaul-arkitekturen (IAB) medstorskalig utbyggnad och dynamisk miljö. Vi föreslår att man använder densenaste DRL-metoden genom att integrera ett ACSA-schema (Actor-criticspectrum allocation) och ett djupt neuralt nätverk (DNN) för att uppnå real-tidsspektrumallokering i olika scenarier. De föreslagna metoderna utvärderasgenom numeriska simuleringar och visar lovande resultat jämfört med vissabaslinjetilldelningspolicyer.I den andra delen av avhandlingen undersöker vi den decentraliserade för-stärkningsinlärningen med Alternerande riktningsmetoden för multiplikatorer(ADMM) i applikationer av Edge IoT. För RL i en decentraliserad uppställ-ning syftar kantnoder (agenter) anslutna via ett kommunikationsnätverk tillatt samarbeta för att hitta en policy för att optimera den globala belöning-en som summan av lokala belöningar. Kommunikationskostnader, skalbarhetoch anpassning i komplexa miljöer med heterogena agenter kan dock avsevärtbegränsa prestandan för decentraliserad RL. ADMM har en struktur sommöjliggör decentraliserad implementering och har visat snabbare konvergensän gradientnedstigningsbaserade metoder. Därför föreslår vi en adaptiv sto-kastisk inkrementell ADMM (asI-ADMM) algoritm och tillämpar asI-ADMMpå decentraliserad RL med edge computing-bemyndigade IoT-nätverk. Vi till-handahåller konvergensegenskaper för föreslagna algoritmer genom att desig-na en Lyapunov-funktion och bevisar att asI-ADMM har O(1/k) + O(1/M)konvergenshastighet där k och M är antalet iterationer och satsprover.

Den tredje delen av avhandlingen behandlar problemet med gemensamstrålträning och dataöverföringskontroll av fördröjningskänslig kommunika-tion över millimetervågskanaler (mmWave). Vi formulerar problemet som enbegränsad Markov-beslutsprocess (MDP), som syftar till att minimera denkumulativa energiförbrukningen under hela den betraktade tidsperioden un-der fördröjningsbegränsningar. Genom att införa en Lagrange-multiplikatoromformulerar vi den begränsade MDP till en obegränsad. Sedan löser vi detmed hjälp av parallell-utrullning-baserad förstärkningsinlärningsmetod på ettdatadrivet sätt. Våra numeriska resultat visar att den optimerade policyn somerhålls från parallell utbyggnad avsevärt överträffar andra baslinjepolicyer ibåde energiförbrukning och fördröjningsprestanda.Den sista delen av avhandlingen är en ytterligare studie av strålspårnings-problem med hjälp av ett övervakat lärande. På grund av beräknings- ochfördröjningsbegränsningar i verklig distribution, är en lättviktsalgoritm önsk-värd i strålspårningsproblem i mmWave-nätverk. Vi formulerar beam tracking(beam sweeping) problemet som ett binärt klassificeringsproblem och under-söker övervakade inlärningsmetoder för lösningen. Metoderna testas i bådesimuleringsscenariot, det vill säga ray-tracing-modellen, och riktiga testda-ta med Ericsson over-the-air (OTA) dataset. Den visade att de föreslagnametoderna avsevärt kan förbättra cellkapaciteten och minska overheadför-brukningen när antalet UE ökar i nätverket.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312916