Till innehåll på sidan

Measuring and Modelling PM Levels on Underground Platforms

Tid: Fr 2022-01-28 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_dM1drVC6RBuNUu0fMBg5fg

Språk: Engelska

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Minghui Tu , Tribologi, Maskinkonstruktion (Avd.)

Opponent: Dr Teresa Moreno, Institute of Environmental Assessment and Water Research

Handledare: Professor Ulf Olofsson, Tribologi, Maskinelement, Järnvägsgruppen, JVG, Maskinkonstruktion (Avd.)

Abstract

Tunnelbanor har blivit en viktig del av urbana miljöers transportsystem på grund av deras bekvämlighet och höga kapacitet. För att utnyttja gaturummet fullt ut byggs många tunnelbanor under jord. Underjordiska järnvägstunnlar och dess plattformar uppvisar ofta höga halter av luftburna inandningsbara partiklar. Dessa halter är betydligt högre än för partikelkoncentrationerna ovan jord. De luftburna partiklarna innehåller ofta höga halter av metaller som järn och de kan negativt påverka hälsan hos de pendlare som använder underjordiska tågplattformar. Därför är det primära syftet med denna avhandling att utforska olika faktorer som påverkar koncentrationerna av luftburna partiklar på tunnelbaneplattformar.

De fem bifogade manuskripten är alla baserade på analys av fältmätningar utförda på Stockholms tunnelbane- och pendeltågsplattformar mellan 2016 och 2020 (Papper A till E). Olika statistiska modeller har studerats i undersökningen. Genom att utforska modellernas olika parametrar är det möjligt att kvantifiera de faktorer som påverkar halten av de luftburna partiklarna på de underjordiska plattformarna. De parametrar som studerats är tågrelaterade som tågfrekvensen i form av antalet tåg per timme, variant av tåg (CX- eller C20-tåg) och passagerarflöde.  Dessutom har icke tågrelaterade parametrar studerats i form av ventilation, nattligt underhållsarbete och partikelhalt ovan jord. Avhandlingen startade med den kvalitativa trenden mellan tågrörelser och partikelkoncentration på plattformar och fann att tågdrift och inbromsning är nära relaterade till ökningen av partikelkoncentrationen på underjordiska plattformar (Papper A). Därefter, genom att jämföra linjära och icke-linjära tågfrekvens- och partikelkoncentrationsmodeller, utvärderades tågets frekvensfaktor med hjälp av den linjära modellen (Papper B). Vidare delades tågfrekvensfaktorn upp i två delar. Där ena består av en tågbromseffektfaktor och en tågackumulerande effektfaktor (Papper C) och den andra består av en tågtypfaktor (Papper D och E). Slutligen lades icke tågrelaterade parametrar till modellen (Papper E).

Denna avhandling föreslår tre möjliga metoder för att förbättra luftkvaliteten på underjordiska tågplattformar. De tre metoderna är: att ersätta de tågtyper som genererar höga halter med sådana som genererar låga halter; ombyggnad av ventilationsschakten så att de stängs och öppnas baserat på en temperaturreglering; och nattlig tunnelluftrening till samma nivå som den omgivande stadsluften.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-306497