Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Discrete element technique for modeling high-speed railway tracks

Tid: Ti 2023-05-30 kl 10.00

Plats: B3, Brinellvägen 23, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/66076225402

Språk: Engelska

Ämnesområde: Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik

Licentiand: Alireza Ahmadi , Jord- och bergmekanik

Granskare: Associate Professor Liang Cui, University of Surrey

Huvudhandledare: Professor Stefan Larsson, Jord- och bergmekanik; Dr. Carl Wersäll, Jord- och bergmekanik

Exportera till kalender

QC 230508

Abstract

Diskreta elementmetoden (DEM) är en effektiv metod för att undersö-ka interaktioner i granulära material. Metoden analyserar samverkan mellanpartiklar genom att lösa kraft-deformationsekvationer som följer Newtonsandra lag. Trots dess användbarhet har DEM vissa begränsningar och fors-kare stöter fortfarande på vissa utmaningar som hindrar dem från att ge-nomföra detaljerade analyser av granulära material. Denna studie tar upptvå frågeställningar vid DEM-modellering av granulära material i järnvägs-bankar. För det första behandlas den långa beräkningstiden som krävs föratt modellera granulära material genom att utforska effekterna av parti-kelskalning på skjuvbeteendet. Studien undersöker effekten av partikelstor-leksfördelning och spetsighet på noggrannheten och beräkningseffektivite-ten. För det andra behandlas begränsningarna hos DEM när det gäller attinkludera den kontinuerliga rälsstrukturen i spåret genom att verifiera enDEM-modell mot fysiska mätningar av ett ballasterat spår i full skala ochundersöka inverkan av att inkludera rälsstrukturen. Resultaten i den förstastudien visar att tillämpningen av partikelskalning avsevärt förbättrar be-räkningseffektiviteten samtidigt som noggrannheten bibehålls. Partikelskal-ning används i den andra studien för att undersöka inverkan av rälsstruk-turen på beteendet hos järnvägsspår.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-326684