Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Road2Science 2.0 ledning

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har veckovisa administrativa möten för diskussion av centrets verksamhet liksom för uppföljning av den pågående utvecklingen inom struktur, administration och kommunikation. Ledningen bjuder efter behov in samordnare från internationaliseringskommitté, påverkanskommitté och ordförande för rådgivande nämnd att delta i ledningens sammanträden.

Ledningsgruppen består av följande ledamöter 2018-2020:

 • Niki Kringos - centrumföreståndare
 • Fredrick Lekarp - strategisk samarbetssamordnare
 • Marta Marko Tisch - kommunikatör
 • Terje Jontell - Rådgivande nämndens ordförande
 • Denis Jelagin - samordnare Internationaliseringskommitté
 • Lena Furuhovde - samordnare Impact kommitté

Rådgivande nämnd

Den rådgivande nämnden består av ledamöter som genom sitt ansvar på nuvarande och tidigare positioner liksom genom personligt engagemang i sektorn förmår ge substantiell och inspirerande vägledning och feedback om den övergripande utvecklingen för KTH Road2Science kompetenscentrum, för att nå målen med detta.

Följande styrelseledamöter föreslås för 2018-2020:

 • Terje Jontell (Veidekke) - ordförande
 • Niki Kringos (KTH) - centrumföreståndare
 • Christina Sandin (Trafikverket)
 • Jenny-Ann Östlund (Nynas)
 • Johan Silwerbrand (KTH/Byv)(*)

(*) Suppleant: Mats Wilhelmsson (KTH/ABE), adjunkterad ledamot

Internationaliseringskommitté

Huvudsyftet med Road2Sciences internationaliseringskommitté blir att arbeta för inrättandet av en nordisk forskarskola i vägteknik. Kommittén består till att börja med av representanter för de fyra viktigaste nordiska tekniska universitet som har professurer i vägteknik. Beroende på hur forskarskolan utvecklas bör kommittén utökas med nya ledamöter för bättre förankring i de nordiska länderna hos relevanta intressenter inom både akademi och industri.

Kommittéledamöterna är:

 • Inge Hoff (NTNU, Norway)
 • Denis Jelagin (KTH)
 • Eyal Levenberg (DTU, Denmark)
 • Niki Kringos (Center director, KTH)
 • Terhi Pelinnen (Aalto University, Finland)
 • TBD (Sveriges Bygguniversitet)

Impact kommitté

Huvudsyftet med Road2Science påverkanskommitté är att gemensamt bygga verksamheter som stärker innovationskapaciteten och hållbarheten i väginfrastruktursektorn. Strategiska beslut måste här fattas med avseende på en prioritering av aktiviteter i linje med de BRISTER som identifierats. Dessa verksamheter kan gälla särskilda projekt inom forskning, demonstration eller utbildning, evenemang för nätverkande eller information, eller samarbetsprogram, som till exempel industrimentorskap.

Medlemmarna i Impact kommittén är:

 • Anders Gudmarsson (PEAB)
 • Bernadita Lira (NCC)
 • Fredrik Åkesson (AtlasCopco)
 • Glenn Lundmark (Asfaltskolan)
 • Johan Granlund (WSP)
 • Lena Furuhovde (Bjerking)
 • Lena Strand (Stockholm Stad)
 • Lisa Lövqvist (KTH-student representative)
 • Maria Paavola (Teknikkvinnor)
 • Markus Tunlid (Veidekke)
 • Per-Ola Möller (Nynas)
 • Niki Kringos (Centrumföreståndare KTH)
 • Peter Westbye (AkzoNobel)