Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Varför Road2Science?

En tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur är en viktig förutsättning för Sveriges välstånd och framtida utveckling. Intresset för detta område ökar stadigt då vårt samhälle står inför den viktiga uppgiften att hitta lösningar för att få en hållbar transportinfrastruktur med en begränsad offentlig budget.

Utvecklingstakten inom tranportinfrastruktursektorn har stor potential att gynnas av den allt snabbare tekniska utvecklingen inom flera relevanta områden, till exempel material, ICT och fordon. Även ökad internationalisering och hårdare konkurrens kan gynna sektorn genom ökad produktivitet och implementering av effektivare lösningar. En viktig förutsättning är dock att denna sektor inte ligger efter i den tekniska utvecklingen och framförallt i implementeringen av modernare lösningar och effektivare metoder. För detta krävs bl.a. ett allt närmare akademi-industri-samarbete för att stimulera teknisk utveckling, underlätta implementering av forskningsresultat och etablera multidisciplinära nätverk.

På KTH finns av tradition en betydande kompetens samlad inom området transport-infrastruktur, inte minst inom väg- och banteknik. Mot bakgrund av det ovannämnda och för att förstärka och tydliggöra KTH:s satsning inom området etablerades 2012 kompetenscentrumet Road2Science (R2S) bl.a. för att skapa en naturlig mötesplats för intresserade branschföretag och för att driva på samarbete mellan branschens aktörer.

Den övergripande ambitionen med Road2Science ända sedan starten har varit att:

  • Främja innovationer genom kollaborativ forskning och tvärvetenskapligt lärande;
  • Förbättra gränsöverskridande kunskapsöverföring mellan akademi och industri;
  • Medverka till ökad tillväxt inom högre utbildning och näringsliv genom att skapa nära och effektiva kopplingar mellan utbildning, forskning och innovation;
  • Fungera som en samarbetsmodell mellan akademi, myndigheter och industri på nationell och internationell nivå.