History and Theory of Architecture 1: Introduction to European Architecture

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Arkitekturens historia och teori 1 A11HIB (7,5 hp)

Årets kurs är publicerad på Canvas: HT 2023

Kursen introduceras måndag 6 november 2023, kl. 10 i sal A108.

Föreläsningar börjar kl. 10, även om bokningsschema anger 9–12.

Anders Bergström

kursansvarig/examinator

e-post: anders.bergstrom@arch.kth.se

Huvudsyftet med kursen är att förmedla en grundläggande förståelse för arkitekturens historiska och teoretiska utveckling i ett europeiskt perspektiv. Syftet är också att öva förmågan att analysera historiska exempel genom att tillämpa ämnets grundläggande begrepp i både skriftlig och muntlig form. Fallstudier av arkitektyrkets historia ger en inblick i relationen mellan teori och praktik och visar hur historieskrivningen aktivt har bidragit till den etablerade bilden av europeisk arkitektur.

Kursen är indelad i två moment, där höstens kursmoment behandlar den äldre epoken, medan vårens moment omfattar tiden från det moderna genombrottet till slutet av 1900-talet. Varje moment examineras med en kort uppsats (3–4 sidor), som ger möjlighet till analys och tillämpning i skriftlig form. För betyg (p/f) krävs godkända uppsatser samt aktiv närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Valet av uppsatsämnen är relativt fritt, och det finns möjligheter att välja kurslitteratur. Föreläsningarna kompletteras därför med gruppseminarier, där vi diskuterar litteraturen och förbereder arbetet med uppsatserna. I kursen ingår också studiebesök för att öva förmågan att analysera konkreta exempel. Kursen avslutas med gruppseminarier och diskussioner kring vårens uppsatser.

Teachers

Feedback News