Environmental Soil Chemistry

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Tärnsjö_profil.jpgStyv lera_2017.jpg

Välkommen till miljö- och markkemi (4 hp)!

Kursen handlar om kemiska processer i mark och i miljön. Några teman som tas upp är: markmineralogi, adsorption, jordmåner, metaller och förorenad mark  Den här kursen är inte en allmän kemikurs; vi går direkt in på mer tillämpad kemi inom mark- och miljöområdet. När man har gått kursen har man fått insikter om vilka faktorer som påverkar markens och det avrinnande vattnets kvalitet, och vad det är som som gör att vissa föroreningar lätt lakas ut från mark (och andra inte). Kursen innehåller, förutom föreläsningar, en fältövning samt en laboration, samt ett projekt där man får arbeta med en specifik jord. Under kursens gång används Canvas för löpande information, inlämningar m.m. 

Denna kurs samläses till stora delar med 7,5 hp-kursen i samma ämne. Den senare är mer utförlig och behandlar även t.ex. vattenkemi och jämvikter.

Teachers

Feedback News