Etikmoment

Generell information

Etikmomentet består av fyra föreläsningar och två seminarier. För godkänt betyg fordras utöver ett godkänt tentamensresultat slutförda seminarieuppgifter inför båda seminarierna, samt studentens aktiva deltagande på dem båda. Se läsanvisningar och instruktioner inför seminarierna nedan.

Om studenten inte kan närvara vid ett eller båda seminarietillfällena krävs för godkänt betyg i stället skriftliga kompensationsuppgifter. Kontakta då ansvarig lärare i förväg för mer information.

Viktig uppdatering 2020-02-07: Tidigare kursomgångar har texterna från seminarierna inte ingått i slutexaminationen. Så är inte fallet i år. Notera alltså att frågor om texterna från seminarierna kan komma på tentan. Det har visat sig att informationen i ett dokument som heter "Kurs-PM" inte stämmer överens med informationen på den här kurswebbsidan. Notera att det är informationen på kurswebben som gäller – inte den i "Kurs-PM". Slutligen bör studenter från tidigare kursomgångar som planerar att skriva tentan i år notera att vissa texter har bytts ut inför årets kursomgång. Detta gäller föreläsningen om åldrande, som har en ny text i år.

Tenta

Notera att det kan komma frågor från allt textmaterial och alla föreläsningsslides på tentan.

Lärare

Barbro Fröding, docent: barbro.froding@abe.kth.se

Jesper Ahlin Marceta, fil.dr: jahli@kth.se 

 

Schema

Tid Aktivitet Lärare
3 feb kl 10-12 Föreläsning 1: Introduktion till etik Barbro Fröding
4 feb kl 15-17 Föreläsning 2: Djurförsök Jesper Ahlin Marceta
5 feb kl 8-10 Föreläsning 3: Bör vi hindra åldrande? Jesper Ahlin Marceta
feb kl 15-17 Seminarium 1: Etiska aspekter av genmodifierade grödor Jesper Ahlin Marceta
14 feb kl 9-11 Föreläsning 4: Bör vi ändra på människor med hjälp av bioteknik? Barbro Fröding
17 feb kl 10-12 Seminarium 2: Designer babies Barbro Fröding
21 feb 9-10 Tentamen
TBA Omtentamen

 

Föreläsningsslides

Slides publiceras efter föreläsningarna. Dessa räknas som kurslitteratur.

Föreläsning 1.pdf

Föreläsning 2.pdf

Föreläsning 3.pdf

Föreläsning 4

Instruktioner inför seminarierna

På seminarierna diskuteras utvalda texter som deltagarna har studerat på förhand. För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i diskussionen.

Inför varje seminarium ska studenten slutföra följande uppgift:

 • Besvara dessa frågor i löpande text (det vill säga inte i punktform):
  1. Mycket kort: vad handlade texterna om?
  2. Vilka är texternas starkaste argument? Varför?
  3. Vilka är texternas svagaste argument? Varför?
  4. Blev du övertygad? Varför/varför inte?
 • Totalt 500-700 ord på svenska eller engelska.
 • Skriv namn, e-postadress och fullständigt datum för seminariet i sidhuvudet.
 • Lämna till läraren i förväg via e-post. Inlämningar som sker vid ett senare tillfälle eller helt uteblir ger underkänt betyg.

 

Följande är tips på hur en seminariedeltagare kan förbereda sig:

 • Läs texterna två gånger, en gång översiktligt och en gång noggrant.
 • Notera vad författaren ämnar genomföra och vilka de centrala argumenten är.
 • Använd en markeringspenna för att stryka över viktiga passager.
 • Använd en blyerts- eller bläckpenna för att skriva ned tankar och kommentarer i marginalen.
 • Försök att sammanfatta texten på 100 ord.
 • Tänk ut och formulera tre punkter att ta upp för diskussion på seminariet.
 • Tänk igenom hur du formaterar dina texter: https://jahlinmarceta.com/for-students/formatting-a-text-document/ 

Kompensationsuppgift seminarium 1

Besvara följande frågor med dina egna ord, men med stöd i kurslitteraturen.

 1. Vilka är de starkaste argumenten för respektive mot GMO? 250 ord.
 2. Är allmänhetens uppfattning om GMO lika värdefull som vetenskapens, även när det är välkänt inom vetenskapen att allmänhetens uppfattning är falsk eller misstagen? Sök stöd för ditt svar i de normativa teorierna. 250 ord.
 3. Vem av dessa två politiker har starkast stöd för sin uppfattning? Varför? 500 ord.

Isabella Lövin (Mp): ”Småbrukare måste få makt över sin egen jord, det är det viktiga, demokrati, det är det viktiga, vägar, infrastruktur, det är det viktiga. Inte att vi kommer med magiska superfrön från multinationella företag som ska göra en massa pengar i de här utvecklingsländerna.”

Marit Paulsen (L/Fp): ”Sammanlagt måste vi öka världens produktion av mat med cirka 70 procent, på 40 år. Men på mindre mark och med mindre näringsämnen, med mindre vatten och färre kemikalier och helst utan fossilt bränsle. Det är utmaningen.”

 

Läsanvisningar

Föreläsning 1

Sven Ove Hansson: Några etiska teorier

 

Föreläsning 2

Anders Nordgren: For Our Children: The Ethics of Animal Experimentation in the Age of Genetic Engineering

Malin Ideland: Different views on ethics: how animal ethics is situated in a committee culture

 

Föreläsning 3

Gregory E. Pence: Should I want to live to 100? Tillgänglig via KTH-biblioteket. Fullständig referens: Pence, G. E. (2019). Should I want to live to 100? Bioethics 33(7), 820–826.

 

Föreläsning 4

Francis Fukuyama: Transhumanism

Ingmar Persson & Julian Savulescu: Moral Transhumanism

 

Seminarium 1

Bjørn K. Myskja: The Moral Difference Between Intragenic and Transgenic Modification of Plants

Albert Weale: Ethical arguments relevant to the use of GM crops

Skicka hemuppgiften till Jesper Ahlin Marceta

 

Seminarium 2

Michael Sandel: The Case Against Perfection

Guy Kahane: Mastery Without Mystery: Why There is no Promethean Sin in Enhancement

Skicka hemuppgiften till Barbro Fröding

 

Annan litteratur

Fröding, B. & Peterson, M. (2013). "Why computer games can be essential for human flourishing". Journal of Information, Communication and Ethics in Society 11:2, pp. 81-91 (ladda hem)

"Researchers may have finally found an antidote to biased thinking about science", The Washington Post, 3/8 2016

Kahan, D.M., Landrum, A., Carpenter, K., Helft, L., Hall Jamieson, K. (2017). "Science Curiosity and Political Information Processing". Political Psychology 38, pp. 179—99 (länk)

Film: "Eternal sunshine of the spotless mind" (2004) med Kate Winslet och Jim Carey

Temkin, L. (2008). Is Living Longer Living Better? Journal of Applied Philosophy 25(3), 193–210

Pereira, F., & Timmerman, T. (2020). The (un)desirability of immortality. Philosophy Compass DOI: doi.org/10.1111/phc3.12652

Feedback News