Clinical applications of biotechnology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kliniska tillämpningar av bioteknik

Kursen i kliniska tillämpningar av bioteknik ger en orientering om bioteknologiska metoder och mätningar som används inom sjukvården. Kursen ger både teoretisk bakgrund och praktisk tillämpning av analytiska metoder. Kursen omfattar grundläggande kunskaper om molekylära sjukdomsmekanismer, biomarkörer, molekylärbiologiska verktyg och metoder. Nya utvecklingar med potential att integreras i ett kliniskt sammanhang belyses. Kursen innehåller också delmoment om etik med fokus på kliniska tillämpningar.

Clinical Applications of Biotechnology

The course in Clinical Applications of Biotechnology provides an orientation on biotechnological methods and measurements used in healthcare. The course provides both theoretical background and practical application of analytical methods. The course includes basic knowledge of molecular disease mechanisms, biomarkers, molecular biology tools and methods. New developments with the potential to be integrated in a clinical context are highlighted. The course includes ethics and sustainability.

Teachers

Feedback News