Nyckelbegrepp

Svensk-engelsk ADK-ordlista

Här är 50 facktermer i ADK-kursen som inte har en uppenbar direktöversättning.

algoritm algorithm
approximationskvot approximation ratio
approximerbarhet approximability
beräkningsbarhet computability
beräkningsmodell computational model
beslutsproblem decision problem
beständig datastruktur persistent data structure
bitkostnad bit cost
datastruktur data structure
dekomposition divide and conquer
delmängdssumma subset sum
dynamisk programmering dynamic programming
enhetskostnad unit cost
girig algoritm greedy algorithm
grafgenomgång graph traversal
grannlista adjacency list
grannmatris adjacency matrix
heuristisk/heuristik heuristic
hörn vertex
ickedeterministisk non-deterministic
kant edge
kantmatris incidence matrix
komplexitet complexity
konjunktiv normalform conjunctive normal form
konstruktionsproblem search problem
källa source
latmanshashning lazy hashing
målfunktion objective function
mängdpartitionering partition problem
mästarsatsen Master theorem
NP-fullständig NP-complete
oavgörbar undecidable
oberoende mängd independent set
optimeringsproblem optimization problem
polynomisk reduktion polynomial reduction
polynomisk tid polynomial time
prioritetskö priority queue
probleminstans problem instance
rekursivt uppräknelig recursively enumerable
restkapacitet residual capacity
rimlig tid feasible time
räknesortering counting sort
satisfierbar satisfiable
simulerad härdning simulated annealing
slumpeliminering derandomization
spännande träd spanning tree
totalsökning exhaustive search
tuff motståndare adversary
undre gräns lower bound
utlopp sink
verifierbar verifiable
övre gräns upper bound
Feedback News